Hoppa till innehåll

Hållbart till jobbet

Målet för projektet Hållbart till jobbet är att arbetstagare i Borgå väljer färdsätt som främjar välmående och minskar utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor. Projektet finansieras av miljöministeriet.

Beskrivning av projektet

Målet för projektet Hållbart till jobbet är att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt och att främja ibruktagande av mer flexibla arbetssätt.

Organisationer som deltar i projektet får planer för färdsätt. Med planens åtgärder strävar man efter att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt för både arbets- och tjänsteresor. Under projektet ökas också arbetstagarnas och arbetsgivarnas medvetenhet och förståelse om egna färdsätt, om olika sätt att främja hållbara färdsätt samt om de olika färdsättens klimat- och hälsopåverkan.

Projektet Hållbart till jobbet koordineras av Borgå stad tillsammans med konsultföretaget Sitowise Oy. Borgå stad deltar även som organisation i projektet.

Projektets arbetsskeden

Skede 1: Verksamhetsplan

I detta skede samlar man en grupp av företagen som deltar i projektet och planerar och utarbetar en enkät om färdsätt för det följande skedet.

Genomförandetid: 5-6/2020

Skede 2: Nuläget av färdsätt

I detta skede får företagen svara på en enkät om de centrala nyckeltalen för färdsätten, så som nuvarande fördelning av färdsätt för arbets- och tjänsteresor. Servicenivån analyseras visavi olika färdsätt på de mest populära förbindelserna för personalen.

Genomförandetid: 5-8/2020

Skede 3: Åtgärderna för främjande av hållbara färdsätt

I detta skede sammanställs praxis och åtgärder som strävar efter att främja hållbara färdsätt eller att minska behovet att röra sig mellan olika platser. Dessutom beaktas de behov av åtgärder som kommer fram i enkäter till arbetstagare och funderas på nya sätt att främja hållbara färdsätt som är lämpliga speciellt i den lokala omgivningen.

Genomförandetid: 8-9/2020

Skede 4: Planer för färdsätt

I detta skede prioriteras de utvalda åtgärderna, utgående från såväl möjligheterna att genomföra som organisationernas behov, till egna planer för färdsätt. För åtgärderna fastställs ansvarsinstanser och en preliminär tidtabell.

Genomförandetid: 11/2020-1/2021

Skede 5: Försök med färdsätt

I detta skede inleds försöken med färdsätt. Förutom försöken uppmuntras de som deltar att vidta de snabba åtgärder som presenteras i programmen för färdsätt för att i praktiken börja främja hållbara färdsätt.

Genomförandetid: 8-9/2020 ja 2-3/2021

Skede 6: Projektets konsekvenser

I detta skede bedöms projektets konsekvenser bland annat genom att utarbeta en konsekvensanalys av de åtgärder som vidtagits under projektet. Utgående från enkäten om färdsätt bedöms också projektets konsekvenser för utsläppen av växthusgaser.

Genomförandetid: 9-10/2021

Resultaten från enkäten om färdsätt

Med enkäten utreddes de centrala nyckeltalen för färdsätten samt de anställdas iakttagelser och önskemål i fråga om åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara färdsätt.

  • Före coronan gjordes cirka hälften av arbets- och tjänsteresorna med personbilar så att föraren är ensam i bilen. Denna andel har minskat med cirka tio procent till följd av coronan.
  • Andelen distansarbete före coronan var endast fem procent, medan den nu är nästan fem gånger större.
  • Det vanligaste sättet att röra sig är att köra bil, därefter kommer att promenera eller cykla. Under coronatiden har andelen gång och cykling på arbets- och tjänsteresor dock minskat en aning. Det samma gäller för samåkning och kollektivtrafik.

Enligt enkäten kan utsläppen från resorna mellan hemmet och arbetsplatsen minskas med cirka en tredjedel genom att börja använda hållbara färdsätt. Detta betyder också bättre välbefinnande.