Hoppa till innehåll

Ett utkast till riktlinjer för stadens organisationsreform färdigställdes

Ett utkast till huvudlinjerna i Borgå stads organisationsreform har färdigställts. Innehållet presenteras på stadens webbplats. I utkastet beskrivs den nya organisationens förtroendeorgan samt tjänsteinnehavarorganisationen per sektor och serviceområde. Meningen är att den detaljerade enhetsstrukturen planeras senare på våren i samråd med personalen.

Stadsstyrelsen behandlar organisationsmodellen den 4 april och ska då ge riktlinjer för den fortsatta beredningen. Samtidigt inleds en omfattande deltagande-, verkstads- och enkätrond, under vilken reformen diskuteras med stadens personal. Stadsstyrelsen fortsätter behandlingen av reformen i maj, och stadsfullmäktige ska också i maj besluta om huvudlinjerna för den nya organisationen.

Nationella reformer i bakgrunden

Organisationsreformen i staden är aktuell på grund av välfärdsområdesreformen. När social- och hälsovårdssektorn och räddningsväsendet övergår till välfärdsområdet år 2023 kommer stadens organisation att nästan halveras. TE-tjänsterna överförs till kommunerna år 2024.

– Förändringarna medför ändringar också i stadens verksamhet. Stadens uppgift att skapa välbefinnande och främja ortens livskraft betonas, och samtidigt ökar betydelsen av styrning på koncernnivå. Den nya organisationen måste också kunna bemöta den nya stadsstrategins krav, beskrivs saken av stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Nu är den rätta stunden att göra förändringar som möjliggör mer kundorienterade tjänster, smidigt arbete och nya former av synergifördelar med tanke på ledning, ekonomi, tjänster och personal. Det är emellertid skäl att märka att halvera de nuvarande stödtjänsterna i organisationen. Exempelvis för integrationsfrämjande verksamhet, sysselsättningstjänster samt för beredskap och beredskapsplanering behöver också ny personal rekryteras, fortsätter Ujula.

En ny koncernsektion och en sektor för välfärd och livskraft

– Den nya organisationen kan byggas på många sätt. Vårt modellförslag, som beaktar kommunernas betonade livskraftsroll och ett ökat behov av styrning på koncernnivå. Modellen gör det också möjligt för staden att koncentrera organiseringsansvaret för stadens tillväxt och tjänster till Borgås organisation. I en stark stad kan vi bättre garantera Borgåbornas möjligheter att självständigt besluta om organiseringen av tjänster också i framtiden.

För att möjliggöra denna förändring är avsikten att bilda en ny sektor för välfärd och livskraft vid sidan av sektorerna för koncerntjänster, uppväxt och inlärning samt stadsmiljön. Den nya sektorn för välfärd och livskraft ska sammanföra närings-, turism- och sysselsättningstjänsterna samt kultur-, biblioteks- och idrottstjänsterna, som bidrar till upplevelser och dragningskraft, och tjänsterna inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. Ungdomstjänsterna skulle höra till sektorn för uppväxt och inlärning.

Sektorn för uppväxt och inlärning skulle omfatta småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasier och ungdomstjänster. Sektorn för stadsmiljö skulle omfatta stadsplanering, markpolitik, boende, byggnadstillsyn, miljövård, miljöhälsovård och stadstekniska tjänster.

Den förtroendevalda organisationen skulle motsvara tjänsteinnehavarorganisationen. Dessutom skulle en ny koncernsektion inrättas under stadsstyrelsen.

Modellen preciseras under de kommande åren

Arbetsfördelningen mellan och inom sektorerna kommer dessutom att förtydligas t.ex. genom att centralisera förvaltnings- och sakkunniguppgifter, omforma arbetsfördelningen mellan lokalitetsledningen och lokalservicen, stärka koncernstyrningen och genom att förtydliga idrottstjänsternas och närings- och turisttjänsternas roll.

– Det går inte att bygga en organisationsmodell som förenar alla mål, utan man måste göra kompromisser. Den valda modellen måste också ses över när uppgifterna, de ekonomiska möjligheterna och lagstiftningen utvecklas, berättar Jukka-Pekka Ujula.