Gå till innehåll

Högstadieskolor har distansundervisning den 8–28 mars

Högstadieskolor och gymnasier i Borgå har distansundervisning den 8–28 mars. I övrigt fortsätter coronarestriktionerna och -rekommendationerna i Borgå att huvudsakligen gälla t.o.m. den 28 mars. I fråga om ungdomslokalerna fattas besluten dock nästa vecka, beslutade Borgå stads ledningsgrupp vid sitt möte den 25 februari.

Corona COVID-19

Högstadieskolor och gymnasier i Borgå har distansundervisning den 8–28 mars. I övrigt fortsätter coronarestriktionerna och -rekommendationerna i Borgå att huvudsakligen gälla t.o.m. den 28 mars. I fråga om ungdomslokalerna fattas besluten dock nästa vecka, beslutade Borgå stads ledningsgrupp vid sitt möte den 25 februari.

Borgå stads riktlinjer bygger på linjer som statsrådet har stakat ut. Statsrådet informerade idag om striktare åtgärder för bekämpningen av coronapandemin. Målet är att försöka hindra en snabb eskalering av coronaepidemin och att mer smittbara virusmutationer blir allmännare.

Eleverna i åk 1 och 2 i gymnasierna i Borgå har varit i distansundervisning sedan slutet av november. Cirka hälften av gymnasieeleverna kommer tillbaka till närundervisningen för tiden 1–7 mars enligt ett tidigare beslut. Detta gäller huvudsakligen elever i gymnasiets åk 1 till vilka man på detta sätt kan ge anvisningar om den blivande distansundervisningsperioden.

Under tiden 8–28 mars ger högstadieskolor och gymnasier i Borgå distansundervisning enligt statsrådets riktlinjer. Lågstadieskolorna fortsätter med närundervisning och studentskrivningar kan tryggas. 

– Enligt statsrådet kan också grupphobbyverksamheten för barn över 12 år avbrytas. Restriktionerna i Borgå motsvarar redan denna riktlinje. Vi förlänger nu restriktionens giltighet till och med den 28 mars enligt statsrådets riktlinje, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Coronaläget i Borgå är lugnare än i huvudstadsregionen

– Coronaläget i Borgå är i dagsläget lugnare än i huvudstadsregionen. Hittills har man upptäckt 53 smittor i februari. Under två senaste veckor är det ändå över 100 exponerade och virusvarianten som sprider sig snabbare har hittats också i Borgå, beskriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Smittläget i huvudstadsregionen är oroväckande. Läget kan förändras snabbt också i Borgå för vi hör till samma pendlingsregion, fortsätter Silvennoinen.

– Borgå har hittills klarat sig fint i epidemibekämpningen även om det säkert har ibland känts svårt och till och med frustrerande. Nu måste vi orka iaktta restriktionerna ännu ett tag. Vaccineringarna fortsätter. Vi går mot våren och förhoppningsvis blir tiderna så småningom också lättare.

Allmänna tillställningar har en gräns på sex personer

På grund av det svagare epidemiläget har Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) skärpt restriktionerna för sammankomster i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Beslutet gäller också Borgå. Alla allmänna tillställningar och allmänna möten med över sex personer är förbjudna under tiden 22.2–14.3.2021.

Regionsförvaltningsverket rekommenderar ändå starkt att undvika alla fysiska sammankomster som man inte måste ordna samt att noggrant följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånden och hygienpraxis. Det rekommenderas att möten ordnas med distansförbindelse alltid när det är möjligt.

Regionförvaltningsverket har dessutom fattat ett beslut som gäller begränsning av närkontakter i lokaler som är öppna för allmänheten eller för en begränsad deltagargrupp. Beslutet gäller också Borgå och är i kraft 25.2–14.3.2021. Beslutet gäller bl.a. privata företag, kommuner och religiösa samfund. Man kan ta del av beslutet på Borgå stads webbplats www.borga.fi/rekommendationer-och-begransningar.

Begränsning av närkontakter i lokaler som är öppna för allmänheten eller för en begränsad deltagargrupp 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut som gäller begränsning av närkontakter i lokaler som är öppna för allmänheten eller för en begränsad deltagargrupp. Beslutet gäller också Borgå och är i kraft 25.2–14.3.2021.

Enligt beslutet ska aktören se till att närkontakterna mellan människor faktiskt kan undvikas i dessa lokaler. Beslutet gäller följande aktörer:

  • privata samfund, stiftelser och andra juridiska personer
  • privata näringsidkare
  • kommuner och samkommuner
  • religiösa samfund
  • offentligrättsliga institutioner.

Beslutet gäller inomhuslokaler som används för samtidig vistelse av över 10 kunder eller deltagare. Beslutet gäller också avgränsade utomhuslokaler som används samtidigt av över 50 kunder eller deltagare.

Enligt regionförvaltningsverket ska användningen av lokaler ordnas så, att närkontakter mellan kunder och personer som deltar i verksamheten samt sällskap faktiskt kan undvikas. Aktören kan uppfylla sin skyldighet genom att begränsa kundantalet, reglering av kundplatser eller utrymmen eller på något annat sätt som beaktar särdragen i aktörens verksamhet.

Närkontakt betyder en fysisk kontakt eller vistelse ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på ett avstånd under två meter i över 15 minuter.

Aktörerna ska göra en skriftlig plan på hur de förhindrar närkontakterna mellan allmänheten och kunderna. Aktörerna kan bestämma sätten själva. Om verksamheten inte kan ordnas så som lagen förutsätter, får lokaler inte användas.

Regionförvaltningsverkets beslut gäller inte restauranger – statsrådet beslutar om begränsningen av restaurangernas verksamhet.

Beslutet tillämpas inte på läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell sport och verksamhet som hör till privat- eller familjelivet. Beslutet får inte hindra någons rätt till lagstadgade tjänster, rätt att få sin sak prövad hos behörig myndighet och inte heller en tjänsteman eller tjänsteinnehavare att utföra sina tjänsteuppdrag.