Hoppa till innehåll

Kategori: Förvaltning och delaktighet

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 27.6.2022

Borgås viktigaste intressebevakningsmål åren 2022-2023 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Borgå stads mål för intressebevakningen för åren 2022-2023. Intressebevakningsmålen är en sammanfattning av stadens viktigaste mål och grundläggande budskap i sådana frågor som staden inte direkt kan själv besluta om – när man på regionala, nationella eller internationella forum måste påverka lagstiftning, resurser och beslut som […]

C21-städernas stadsdirektörer: Överföringen av TE-tjänsterna till kommunerna är ett bra mål – gjutfel i genomförandet

Regeringens proposition om lagstiftning om omorganisering av arbetskrafts- och företagsservice är på remiss i kommunerna. I reformen överförs ordnandet av arbets- och näringslivstjänster från staten till lokalnivån. Stadsdirektörerna i Finlands 21 största städer anser att målen i reformen är bra, men gjutfelen i genomförandet hinner ännu korrigeras innan regeringens proposition tas upp för behandling i riksdagen.

Stadsstyrelsens beslut 20.6.2022

Borgå museum, utredning av förvaltnings- och finansieringsmodeller för museiverksamheten Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärendet. Kulturprogram 2030 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna kulturprogrammet 2030. Borgå stads kulturprogram 2030 är ett tväradministrativt program som för sin del verkställer de fyra främsta målen i Borgås stadsstrategi. Kulturprogrammet stärker konst- och kulturtjänster för invånare och kulturarbetarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntrar till […]

Bildningsnämndens beslut 16.6.2022

Bildningsnämnden godkände enligt förslaguppdateringen av Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin läroplanen för den allmänna lärokursen i musik, öppna studiers kursutbud läsåret 2022-2023 inom musikinstitutets nya tjänstestruktur och fastställde öppna studiernas kursavgifter. Ungdomstjänsternas bandlokalerBildningsnämnden beslutade enhälligt, i enlighet med bildningsdirektörens förslag, att återremittera ärendet till beredning vad gäller de ungas bandlokaler och uppmuntrar ungdomstjänsterna att fortsätta […]

Stadsfullmäktiges beslut 15.6.2022

Stadens organisationsförändring Stadsfullmäktige beslutade att beredningen av Borgå stads organisationsförändring fortsätter enligt stadsstyrelsens förslag så att stadens förtroendemannaorganisation och förvaltningsorganisation från 1.1.2023 är följande: Förtroendemannaorganisationen: Utöver de organ som förutsätts i kommunallagen hör följande i bilagan beskrivna organ till stadens organisation: Livskraftsnämnden Arbets- och näringssektionen Stadsutvecklingsnämnden Tillstånds- och tillsynsnämnden Miljöhälsosektionen Nämnden för växande och lärande […]

Byggnads- och miljönämndens beslut 14.6.2022

Yrkande på rättelse i upphandling av laboratorietjänster för Miljöhälsovården Byggnads- och miljönämnden beslutade förkasta MetropoliLab Oy:s yrkande på rättelse gällande beslut 17.5.2022 § 69 Ansökan om bygglov, Mannerheimgatan 16, centrum Byggnads- och miljönämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet. Ansökan om bygglov, Nybyvägen 183, Kullo företagsområde Byggnads- och miljönämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 14.6.2022

Detaljplan Edelfeltstranden i Haiko Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att stadsplaneringen kan fortsätta planeringen utifrån de fastställda planeringsprinciperna. Ramavtal för anskaffning av stenmaterialprodukter Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att ingå ramavtal för anskaffning av stenmaterialprodukter för åren 2022–2024 med de anbudsgivare som uppfyller kriterierna. Följande anbudsgivare väljs som leverantörer inom ramavtalet: Jarmo Toikka Ky (FI05487508)NCC Industry Oy (FI17655150)Peab Industri […]

Stadsfullmäktiges beslut 13.6.2022

Godkännande av bokslutet för år 2021 Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning att bokslutet för år 2021 godkänns och att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2021. Föredragandens förslag vann med rösterna 36–14. Vid omröstningen förlorade Jere Riikonens förslag, enligt vilket investeringsreservationen för Kokon idrottscentrum som är 20 000 000,00 euro ändras till 25 000 000,00 euro. […]

Stadsstyrelsens beslut 13.6.2022

Stadsstyrelsens beslut 13.6.2022 Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023–2025 och budgetram för år 2023 Stadsstyrelsen godkände enhälligt anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023–2025 och budgetramen för år 2023 samt stadens nya struktur för kostnadsställen som utgångspunkt för budgetberedningen. Stadsstyrelsen beslutade sända budgetramen och […]