Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Stadsstyrelsen behandlar vid ett extra möte den 24 februari en ändring av förvaltningsstadgan med anledning av en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Stadsstyrelsen behandlar vid ett extra möte den 24 februari en ändring av förvaltningsstadgan med anledning av en ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Enligt ändringsförslaget delegeras beslutanderätten som hör till organet som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar till stadsstyrelsen och stadsstyrelsen kan inom gränser som lagen tillåter delegera sin befogenhet till en underlydande tjänsteinnehavare eller sektion. Stadsdirektören föreslår att stadsfullmäktige tar ärendet till behandling brådskande vid mötet den 24 februari.  

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har trätt i kraft den 22 februari. Ändringen ger kommunerna och regionförvaltningsverket några nya sätt att förhindra spridningen av coronaviruset. Största delen av ändringarna gäller till och med den 30 juni.

Enligt lagen kan en myndighet bestämma om regionala begränsningar för närings- och hobbyverksamhet när det är nödvändigt för att förhindra att epidemin sprids. Skyldigheterna och begränsningarna ska grunda sig på undvikande av fysiska kontakter mellan människor. Myndigheten kan fatta ett beslut om att verksamheten ska ordnas på ett sådant sätt att nära kontakter kan undvikas.

Kommunen eller regionförvaltningsverket kan stänga lokaler för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedd för kunder för två veckor. Stängningen kan endast gälla de utrymmen som fastställts i lag, där det finns en särskild möjlighet till uppkomsten av betydande smittkedjor. Sådana utrymmen är bland annat lokaler för inomhusmotion och idrott, allmänna bastur och simhallar, dansställen, nöjesparker, lekparker inomhus och allmänna utrymmen i köpcentra.

I lagen ges beslutanderätten till det kommunala organet som svarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Beslutsfattandet förutsätter att de förutsättningar som exakt bestäms i lagen motiveras från fall till fall med stöd av en tillräcklig sakkunnigbedömning. I fråga om eftertillsyn kan befogenheten som organet för smittsamma sjukdomar har delegeras till en tjänsteinnehavare.

– Av stora städer har t.ex. Helsingfors, Esbo och Åbo i sin förvaltningsstadga delegerat befogenheten som hör till organet för bekämpningen av smittsamma sjukdomar till stadsstyrelsen. Att befogenheten delegeras till stadsstyrelsen har motiverats med beslutsfattandets karaktär samt att åtgärderna enligt lagen om smittsamma sjukdomar berör flera sektorer och eventuellt också enskilda personer eller företag, berättar stadsjurist Olli Ojanperä.

– Besluten kan också ha betydande ekonomiska eller samhälleliga konsekvenser, och de innehåller märkbart utövande av offentlig makt. Därför är det naturligt att befogenheten också i Borgå delegeras till stadsstyrelsen genom att förvaltningsstadgan uppdateras. Stadsstyrelsen kan mest naturligt anpassa stadens nödvändiga verksamheter för bekämpningen av epidemin, fortsätter stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Befogenheten som organet för smittsamma sjukdomar har hör enligt den gällande förvaltningsstadgan till social- och hälsovårdsnämnden som utöver nämnda speciallagar har svarat för övriga uppdrag som anges i lagar som gäller social- och hälsovårdssektorn.