Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar projektplanen för Kokon idrottscentrum

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar den fortsatta planeringen av Kokon idrottscentrum på sitt möte den 21 mars. Stadsstyrelsen tar ställning bland annat till de allmänna planeringsprinciperna för Kokonområdet, helheten som genomförs i det första skedet samt utarbetandet av projektplanen.

Den preliminära fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon blev färdig som konsultarbete i början av år 2021. Planeringsarbetet fortsatte genom en omfattande växelverkan med invånare, föreningar och övriga intressegrupper under år 2021.

– Nu har också nämnderna gett sina utlåtanden om planeringsprinciperna för Kokon. Enligt utlåtandena har den omfattande växelverkan skapat en god grund för den fortsatta beredningen, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Högklassiga uteområden, hallar och idrottsplaner

Enligt förslaget är avsikten i det första skedet att snygga upp uteområden samt att bygga en ny issportarena för motionärer och tävlingsidrott och en centralarena för inomhusbollspel, friidrott, gymnastik och motion samt konserter och evenemang. Dessutom är avsikten att bygga en tillgänglig hobbyarena med låg tröskel för unga, äldre och föreningar genom att renovera Kokonhallen eller att bygga helt nya lokaler. Planerna omfattar också en racketsporthall och en uppvärmd konstgräsplan.

  • Det är en omfattande helhet som erbjuder stadsborna och föreningarna mycket mångsidigare möjligheter att motionera och sporta i högklassiga lokaler och lockande uteområden, beskriver Dan Mollgren.

Uteområden snyggas upp genom att bland annat anlägga nya friluftsleder samt att bygga ett utegym, en lekpark, beach volley-planer och små spelplaner, att bygga om och eventuellt bygga ut skateboardplatsen, att bygga om friluftsbadet samt genom övrig landskapsanpassning.

– Vi förbereder oss på att i ett senare skede komplettera områdets serviceutbud bland annat med ett gym inomhus, en bastu, en agilitybana, en skicrossbana, en rullskidbana samt med uteplaner för racketspel och basket. Trafiken ska vara smidig och trygg med alla färdsätt. Området ska vara tillgängligt för motionärer i alla åldrar, och det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser, säger Mollgren.

Eftersträvad tidtabell för det första skedet 2024–2028

Avsikten är att projektets första skede genomförs under åren 2024–2028. Det är viktigt att se till att verksamheten kan fortsätta utan avbrott, och därför måste speciellt den nya ishallen och de nya lokalerna för bollspel inomhus byggas redan innan gamla lokaler rivs eller dess användningsändamål ändras.

Målet är att den nya ishallen blir färdig år 2025 och allaktivitetsarenan år 2027. Avsikten är att uteområden och trafikregleringarna anpassas till nybyggandet så att användningen av idrottscentrumet störs så lite som möjligt under byggtiden.

Efter år 2028 kan projektets andra skede inledas. Då kan möjligheterna att genomföra också andra utvecklingsidéer som kom fram under växelverkan utredas. De beaktas dock redan vid projektplaneringen och detaljplanläggningen i projektets första skede så att det senare går flexibelt och kostnadseffektivt att bygga ut byggnaderna och utvidga markanvändningen.

Investeringar och driftsutgifter

I budgeten för år 2022 anvisas ett anslag på 25,3 miljoner euro för Kokon idrottscentrum åren 2024 – 2028. Investeringsanslaget är utgångspunkten för projektets första skede, men det är möjligt att öka anslaget genom utomstående finansiering eller stadens beslut. Det preliminära kostnadsförslaget för delhelheterna i det första skedet är över 40 miljoner euro.

– Det är dock möjligt att vissa delar av projektet ännu måste slopas vid projektplaneringen om vi inte hittar tilläggsfinansiering eller lösningar som betydligt drar ner kostnaderna. Vi måste också förstå att finansiärer som fungerar på marknadens villkor kan prioritera en annorlunda projekthelhet än vad vi nu föreslår, konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Ytan på inomhuslokalerna i idrottscentrumet skulle stiga från nuvarande cirka 10 000 kvadratmeter till cirka 24 000 kvadratmeter. Enligt aktuella uppskattningar ökar stadens årliga kostnader för idrottscentrumet med cirka 1,3 miljoner euro, då avskrivningarna beaktas.

– Vid projektplaneringen måste man sträva efter att hitta en lösning som minimerar den negativa kostnadseffekten på stadens ekonomi, men behåller ändå kostnaderna för idrottstjänsterna på en hållbar nivå ur stadsbornas synvinkel. Analysen av driftsekonomin måste antagligen uppdateras då projektplaneringen framskrider, säger Ujula.

Det egentliga investeringsbeslutet för projektet kan fattas endast på grund av en tillräckligt omfattande projektplan. Att utarbeta en projektplan är en utmanande och mångfasetterad uppgiftshelhet som förutsätter samarbete av en stor grupp av experter. Förslaget är att det bildas ett utvecklingsbolag (aktiebolag) som utarbetar projektplanen.

Utvecklingsbolag för Kokon

Förslaget är att stadsstyrelsen beslutar att det utarbetas en projektplan för Kokon idrottscentrum och att det bildas ett utvecklingsbolag för arbetet.

  • Aktiebolaget har en styrelse med fyra medlemmar som är experter på projektutveckling, idrottstjänster, affärsverksamhet och finansiering.
  • Utvecklingsbolaget rapporterar om planeringssituationen till stadsstyrelsen fyra gånger om året.
  • Stadsstyrelsen kan genom sina beslut styra utvecklingen av projektplaneringen, om den så vill.
  • För utvecklingsbolaget anvisas ett anslag på 600 000 euro för åren 2022 – 2023.
  • Stadsstyrelsen utser bolagsstyrelsen och börjar rekrytera en verkställande direktör. Efter koncernstyrningen väljer styrelsen en verkställande direktör för bolaget.
  • Målet är att utvecklingsbolaget har bildats och verkställande direktören valts senast i juni 2022.
  • Utvecklingsbolaget börjar genast utarbeta projektplanen, vilken utarbetas under åren 2022 och 2023.
  • Utvecklingsbolaget undersöker om utomstående finansiering är möjlig och ändamålsenlig, utöver finansieringen som staden anvisar, med beaktande av stadens ekonomi och kostnadseffekterna för användarna.
  • Utvecklingsbolaget ska informera om planeringssituationen aktivt och öppet i samarbete med staden.

Ytterligare information

Dan Mollgren

Stadsplaneringschef