Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 5.6.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bevilja Timo Kouki befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i Vapora och välja Jari Ilkka i stället för henne.

Grundande av en fond för grön omställning och fondens stadgar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige, förutsatt att fullmäktige i bokslutet har anvisat anslag, grundande av fonden för grön omställning och godkännande av fondens stadgar.

Kevin Servin föreslog att stadsdirektörens förslag förkastas. Förslaget förföll i brist på understöd. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Detaljplaneändring, stadsdel 5, Industrivägen 4

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner förslaget till detaljplaneändringen 553, Industrivägen 4.

Klimat- och miljöprogram 2024–2027

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt skicka begäran på utlåtanden om utkastet till Borgå stads klimat- och miljöprogram för åren 2024–2027 till stadens nämnder, direktioner och påverkansorgan och andra aktörer. Aktörer inom näringslivet, den övriga offentliga sektorn och tredje sektorn kan fortsättningsvis ge utlåtanden och kommentarer om programutkastet. Utlåtandena bör lämnas in senast 15.9.2023.

Avsiktsförklaring, Plug Power Inc.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt konstatera att avsiktsförklaring undertecknad av biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoults (Memorandum of Understanding) är i linje med stadens intressen och godkänna för sin del avtalet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslöt stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.