Siirry sisältöön

Apua ja tukea arkeen

Tarvitsetko apua arjen askareisiin tai tukea ja turvaa kotona asumiseen? Palveluita kotona asumisen tueksi tarjoavat kaupungin lisäksi yksityiset palveluntuottajat. Lisätietoja antaa palveluneuvonta Ruori.

Ateriapalvelu ikäihmisille ja vammaisille

Ateriapalvelua voi saada ikäihminen tai vammainen henkilö.

Ateriapalvelun tuottaa Kotipalvelu Mehiläinen. Päivittäinen ateria kattaa alku-, pää- ja jälkiruoan. Ateriat kuljetetaan asiakkaille jäähdytettyinä kaksi kertaa viikossa siten, että samanaikaisesti toimitetaan useamman päivän ruoat. Lämmitysapu järjestetään tarvittaessa esimerkiksi kotihoidon kautta.

Ateriapalvelua voi saada ikäihminen tai vammainen henkilö. Palvelu kohdennetaan henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja ravitsemustila on uhattuna, ja jotka eivät sen vuoksi pysty

 • valmistamaan ateriaa itse tai muun henkilön avustuksella,
 • hankkimaan ruokaa kotiinsa itse tai muun henkilön avustuksella,
 • käyttämään kodin ulkopuolisia ruokailumahdollisuuksia.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikäihmisille

Mikäli täytät kuluvana vuonna 78 vuotta, etkä kuulu kaupungin järjestämien vanhuspalvelujen piiriin, saat kotiisi kirjeen, jossa sinulle tarjotaan mahdollisuutta saada hyvinvointia edistävä kotikäynti.

Käynnin tavoitteena on tukea kotona selviytymistä sekä omien voimavarojen ylläpitämistä. Käynnin aikana kartoitetaan nykytilannetta ja mahdollisia tulevia palvelutarpeita. Lisäksi kerrotaan tarjolla olevista palveluista.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutujan kotona tapahtuvaa kuntoutusjaksoa, joka on ajallisesti rajattu, suunniteltu ja tavoitteellinen. Kuntoutujana luot itse tavoitteet, jotka liittyvät toimintakykysi vahvistamiseen sekä omassa kodissa että sen ulkopuolella. Tärkeintä on oma motivaatiosi kuntoutua.

Lue lisää

Kuljetuspalvelu

Voit hakea kuljetuspalvelua, jos olet ikääntynyt, asut omassa kodissasi ja liikuntakykysi on heikentynyt. Kuljetuspalvelujen myöntämiseksi tulee kaikkien alla mainittujen kriteerien täyttyä:

 • Pienituloisuus, bruttotuloraja yhdeltä henkilöltä on 1400 euroa ja pariskunnilla yhteensä 2270 euroa kuukaudessa.
 • Asut omassa kodissa tai palveluasunnossa poissulkien ne ikääntyneet henkilöt, joille on järjestetty tehostetun palveluasumisen palvelu julkisin varoin.
 • Toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi sinulla on merkittäviä liikkumisen vaikeuksia, joiden vuoksi et pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä tai palvelulinjaa ilman vaikeuksia.
 • Perheessäsi ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön.
 • Kuljetuspalvelun avulla voit suoriutua itsenäisesti päivittäisasioinnista, joka liittyy kiinteästi päivittäistavarakauppa-, pankki- ja apteekkimatkoihin.

Puutteet paikallisessa joukkoliikenteessä esimerkiksi julkisen liikenteen aikataulut tai reitit, eivät yksinään ole myöntämisperuste.

Hakemuksessa tulee selvittää bruttotulot, liikuntakyky sekä mahdollisuudet julkisen liikenteen ja oman auton käyttöön. Tarvittaessa hakijaa haastatellaan tai tehdään kotikäynti. Palvelun tarvetta voidaan myös tiedustella kotihoidon hoitohenkilökunnalta.

Kuljetuspalveluna voidaan myöntää kahdeksan yhdensuuntaista asiointimatkaa kuukaudessa Porvoon kaupungin alueella.

Palvelutarpeen arviointi ikäihmiselle

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kelan erityishoitotukea saavalla on oikeus seitsemän arkipäivän sisällä päästä palvelutarpeen arviointiin.

Palvelutarpeen selvityksessä arvioimme asiakkaan toimintakykyä, sosiaalisia verkostoja, sekä tarpeellisia tukia ja apuvälineitä. Tarve arvioidaan kotikäynnillä.

Palvelutarpeen selvityksen perusteella ohjaamme asiakasta ja avustamme tarvittaessa muun muassa tukien hakemisessa ja apuvälineiden ja palveluiden tilaamisessa.

Asuntojen korjausavustukset

Ikäihmisten ja vammaisten asuntojen korjauksiin voi saada avustusta.

Avustuksen edellytyksenä on, että asunnossa asutaan ympärivuotisesti, pysyvästi ja että ruokakunnassa on yksi vähintään 65-vuotias tai vammainen henkilö.

Avustuksille on tulo- ja varallisuusrajat. Asuntojen korjausavustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta, ARA:sta.

Tukea asunnon muutostöihin

Kunta voi tukea pienituloisten ikäihmisten omassa kodissa selviytymistä myöntämällä korvausta asunnon pienimuotoisiin muutostöihin. Pienimuotoisiin muutostöihin kuuluvat tukikahvojen asentaminen, kynnysten poisto sekä ulkoluiskien ja kaiteiden asentaminen.

Asunnon muutostyöpalvelun tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyneen henkilön itsenäistä suoriutumista ja asumista omassa kodissa.

Palvelu kohdennetaan ikääntyneille, joilla on

 1. fyysisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi liikkumisessa merkittäviä vaikeuksia tai kohonnut kaatumisriski omassa kodissa, ja
 2. merkittäviä vaikeuksia päästä kotiin, sieltä pois tai suoriutua päivittäistoiminnoista esimerkiksi henkilökohtaisen hygienian hoidosta, WC-toiminnoista, ruoanlaitosta, ruokailusta, levosta, ja
 3. kodin esteellisyys estää henkilön asumisen omassa kodissa, välttämättömien palvelujen järjestämisen kotiin tai henkilölle jouduttaisiin järjestämään huomattavasti raskaammat hoivan ja huolenpidon palvelut ilman pienimuotoisia muutostöitä.

Pienituloisuuden bruttotuloraja on yksin asuvalla 2 000 euroa kuukaudessa ja parisuhteessa asuvien henkilöiden bruttotulot ovat enintään 3 400 euroa kuukaudessa.

Avustusta hakevan varallisuus huomioidaan päätöksenteossa, yksin asuvalla henkilöllä voi olla säästöjä enintään 6 000 euroa ja pariskunnalla 10 000 euroa. Hakijan tulee selvittää mahdollisuus ARA:n korjausavustukseen, ennen kuin hakee asunnonmuutostöitä kunnalta.

Palvelu perustuu hakijan palvelutarpeen arviointiin ja viranhaltijan tekemään päätökseen. Hakijalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluun. Palvelua järjestetään tarkoitukseen varattujen määrärahojen nojalla ja rajoissa.

Avustusta voidaan myöntää vakituisen asumiseen tarkoitettuun omistusasunnon muutostöihin ja painavista syistä myös vuokra-asunnon muutostöihin asunnon omistajan luvalla.

Turvapuhelin

Miten puhelin toimii?

Hälytysnappia painamalla saat yhteyden hälytyskeskukseen, josta järjestetään tilanteeseen tarvittava apu. Se voi olla ambulanssi, kotihoito tai omainen.

Hinta

Turvapuhelimen kuukausihinta on 22,55 €. Yksin asuvan bruttotuloraja on 1 400 € kuukaudessa ja parisuhteessa asuvien henkilöiden bruttotuloraja 2 270 € kuukaudessa.

Porvoon kaupunki vastaa turvapuhelimen asennuksesta ja huollosta. Asiakkaan maksettavaksi kuuluvat mahdolliset ambulanssikulut ja kotihoidon hälytyskäynnit. Kotihoidon hälytyskäynnit sisältyvät kotihoidon asiakasmaksuun. Jos turvapuhelinasiakkaalla ei ole kotihoitoa, maksaa asiakas hälytyskäynnin hinnan.

Asiakkaan on luovutettava avain palveluneuvonta Ruoriin ennen turvapuhelimen tilaamista. Koodattu avain säilytetään lukollisessa kaapissa.