Siirry sisältöön

Muu asiointi ja neuvonta sosiaali- ja terveystoimessa

Tähän on koottu tietoa asioinnista, joka on yhteistä usealle sosiaali- ja terveystoimen yksikölle.

Hoitopaikan vaihtaminen

Sinulla on oikeus valita koko maan terveyskeskuksista se, josta saat kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Hoitopaikan valinnasta tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus sekä nykyiselle että uudelle hoitopaikalle.

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Terveydenhuoltolain mukaisesti sinulla on oikeus valita koko maan terveyskeskuksista se, josta saat kiireettömät perusterveydenhuollon palvelut. Valintasi voi koskea joko kaikkia palveluita tai tilapäisiä hoitosuunnitelmasi mukaisia palveluita niin kutsulla kakkospaikkakunnalla.

Kaikkien terveydenhuollon palvelujen vaihtaminen

Kun valitset toisen kunnan vastaamaan perusterveydenhuollostasi, valinta koskee kaikkia kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluita. Niihin kuuluvat avosairaanhoidon palvelut, terveysneuvonta ja -tarkastukset, suun terveydenhuolto, neuvolapalvelut, avohoidon kuntoutus, hoitotarvikejakelu, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä seulonnat valtakunnallisten ohjelmien mukaan.

Yhdellä valinnalla valitset siis ”koko paketin”. Valintaa ei voi pilkkoa osiin.

Valinta sitoo vähintään vuoden ajan

Valintasi voi kohdistua vain yhteen terveysasemaan kerrallaan ja valinta on sitova vuoden ajan. Uuden valinnan voit siis tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Hoitovastuu säilyy valitulla terveysasemalla, kunnes ilmoitat uudesta vaihdosta.

Muista tarkistaa varatut aikasi

Aiemmin varatut aikasi eivät siirry uudelle terveysasemalle eivätkä automaattisesti peruunnu vaihdon yhteydessä. Huomaathan, että käyttämättömistä ja peruuttamattomista ajoista peritään hinnaston mukainen maksu.

Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskelijaterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotihoitoa oman alueensa ulkopuolelle.

Matkakorvaukset lähimmän hoitopaikan mukaan

Jos valitset terveyskeskuksen oman kotikuntasi ulkopuolelta, Kela voi myöntää matkakorvauksen enintään niiden kustannuksen mukaisesti, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään terveyskeskukseen, josta voisit saada tarvitsemasi hoidon.

Tilapäinen hoidontarve kakkospaikkakunnalla

Jos oleskelet toisella paikkakunnalla säännöllisesti tai pidempiaikaisesti esimerkiksi työn, vapaa-ajan, lähiomaisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit käyttää terveyspalveluja hoitosuunnitelmasi mukaisesti myös oman hoitovastuukuntasi ulkopuolella, kakkospaikkakunnalla.

Tee vaihto kirjallisella ilmoituksella

Tällä lomakkeella voit vaihtaa hoitopaikkaasi. Toimita ilmoitus sekä nykyiseen että valitsemaasi terveyskeskukseen. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Terveysaseman vaihto on henkilökohtainen ja jokaisesta perheenjäsenestä tulee tehdä oma ilmoitus.

Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen tilapäisesti hoidon tarpeesta kakkospaikkakunnalla. Tee ilmoitus viimeistään kolme viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä kakkospaikkakunnalla. Toimita kakkospaikkakunnalle ilmoituksen liitteenä hoitosuunnitelmasi, jonka saat omasta terveyskeskuksesta.

Erikoissairaanhoito

Kun lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että olet erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeessa, voit valita, missä kunnallisen erikoissairaanhoidon yksikössä sinua hoidetaan. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Terveystiedot Omakanta-palvelussa

Voit tarkastella terveydenhuoltoyksikköjen tallentamia terveystietojasi Omakanta-palvelussa. Palvelusta löydät sähköiset reseptisi ja hallitset tietojesi luovutuksia. Voit tallentaa Omakantaan myös hoitotahtosi ja tiedon elinluovutussuostumuksesta.

Omakanta-palvelu on osa Kanta-palveluja. Palveluun voi kirjautua pankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Sähköinen resepti

Sähköinen resepti on osa Kanta-palvelua. Pääset katselemaan ja uusimaan reseptejäsi Omakanta-palvelussa. Palvelusta löydät sähköisten reseptien voimassaoloajan ja jäljellä olevan lääkkeen määrän. Voit myös tulostaa yhteenvedon resepteistäsi.

Kanta-palvelut ovat kansallinen julkisten sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon kuuluvat Sähköinen resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja tiedonhallintapalvelut sekä Omakanta-verkkopalvelu.

Sähköiset Omaolo-palvelut

Omaolo.fi tuo terveys- ja sosiaalipalvelut kotisohvalle

Omaolo.fi on verkkopalvelu, joka ottaa sinun mukaan edistämään hyvinvointiasi yhdessä julkisen terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Sen käyttö on helppoa ja se säästää sinut jonottamiselta sekä turhilta hoitokäynneiltä.

Omaolon oirearvio kertoo luotettavasti, vaativatko oireesi ammattilaisen hoitoa vai riittääkö itsehoito. Suositukset perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja Käypä hoito -suosituksiin. Porvoossa on käytössä kaikki 16 Omaolon oirearviota.

Omaolon kautta voit saada esimerkiksi kotihoito-ohjeita, kehotuksen hakeutua terveysasemalle tai lääkemääräyksen suoraan apteekkiin. Omaolon kautta ammattilaiset myös saavat paremmat ennakkotiedot sinusta, jolloin asioita ei tarvitse selittää moneen kertaan. Omaolo on Omakannan kumppani ja palvelut voivat jakaa tietoja sinun suostumuksellasi.

Siirry palveluun: www.omaolo.fi

Lisätietoja palvelusta Omaoloa koordinoivilta pääkäyttäjiltä:

Jenni Nikander

Sovellussuunnittelija

Teija Rantti

Sovellussuunnittelija

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja. Se on Suomen terveydenhuollon yksiköiden yhteinen tietokanta, jonne tallennetaan potilastietoja yksiköiden omista tietojärjestelmistä. Tietojen tallentamiseen tarvitaan potilaan suostumus, ja niiden luovutusta voidaan rajata kielloin.

Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat. Voit myös itse tarkastella omia tietojasi ja hallinnoida suostumuksia ja kieltoja sähköisesti Omakanta-palvelun kautta.

Kanta-palvelut ovat kansallinen julkisten sähköisten palvelujen kokonaisuus, johon kuuluvat Sähköinen resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja tiedonhallintapalvelut sekä Omakanta-verkkopalvelu.

Terveydenhuollon puolesta-asiointi

Voit antaa toiselle henkilölle suostumuksen hoitaa asioitasi Porvoon terveyspalveluissa. Suostumuksen voit antaa tällä sivulla löytyvällä lomakkeella. Jätä lomake henkilökohtaisesti terveydenhuollon toimintayksikköön.

Voit perua suostumuksen milloin vaan alta löytyvällä lomakkeella.

Potilasasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut siihen suostumusta. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä.

Sosiaalihuollon asiakkaiden ja potilaiden tiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta.

Lokitietojen tarkastaminen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Lokitietoja voi pyytää oheisella lomakkeella.

Pyyntöjen toimittaminen

Lokitietojen tarkistuspyynnöt pyynnöt lähetetään postitse Porvoon kaupunki, kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo, tai tuodaan palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B.

Sosiaali- ja terveystoimen valvonta ja omavalvontasuunnitelmat

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa potilas- ja asiakasturvallisuutta ja edistää palvelujen laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan lakiin (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, vanhuspalvelulaki 980/2012, Terveydenhuoltolaki 1326/2010) perustuvaa velvoitetta valvoa omaa toimintaa.

Tarkemmat tiedot ja suunnitelmat löytyvät omalta sivultaan:

Asiakasmaksut ja maksukatto

Tarkempaa tietoa löytyy erilliseltä sivulta.

Opiskelijat ja tutkimusluvat

Sosiaali- ja terveystoimessa tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin on haettava aina tutkimuslupa. Opinnäytetyöt voivat liittyä myös ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen ja toimintayksikön välisiin hankesopimuksiin. Tutkimuslupia koordinoidaan sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa ja luvat käsitellään johtoryhmässä.

Tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupahakemus-lomakkeella. Hakemuslomake täytetään sähköisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan.

Lupahakemuslomake liitteineen lähetetään allekirjoitettuna joko sähköpostitse osoitteeseen SOTEkirjaamo@porvoo.fi tai osoitteella:

Porvoon kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi
Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs.
06100 Porvoo

Sähköpostin otsikoksi tai kirjekuoren viitteeksi laitetaan ”Tutkimuslupahakemus”.

Työn valmistuttua opiskelija toimittaa yhteistyöyksikköön yhden kappaleen valmiista opinnäytetyöstään. Opinnäytteen tekijöitä voidaan pyytää myös esittelemään työtään erilaisiin sisäisiin koulutustilaisuuksiin.

Lisätietoja:

Katja Blomberg

Kehittämisjohtaja