Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimen valvonta ja omavalvontasuunnitelmat

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa potilas- ja asiakasturvallisuutta ja edistää palvelujen laatua. Omavalvonnalla tarkoitetaan lakiin (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, vanhuspalvelulaki 980/2012, Terveydenhuoltolaki 1326/2010) perustuvaa velvoitetta valvoa omaa toimintaa.

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa potilas- ja asiakasturvallisuutta ja edistää palvelujen laatua. Valvonnan avulla selvitetään ja arvioidaan, onko ammattihenkilö ja/tai toimintayksikkö noudattanut voimassa olevia säädöksiä, ammattieettisiä velvollisuuksia, annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Valvontasuunnitelma ohjeistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia palvelussa huomioitavasta vähimmäistasosta. Valvontasuunnitelma myös yhdenmukaistaa ja linjaa valvontaan osallistuvia siitä, miten valvontaa toteutetaan, seurataan ja dokumentoidaan.

Lähtökohtana on, että sekä Porvoon sosiaali- ja terveystoimen omassa toiminnassa että ostopalveluissa toteutuvat samat vähimmäisvaatimukset laadun ja turvallisuuden suhteen. Valvontasuunnitelman avulla pyritään varmistamaan valvonnan läpinäkyvyys ja tasalaatuisuus.

Omavalvonnalla tarkoitetaan lakiin (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, vanhuspalvelulaki 980/2012, Terveydenhuoltolaki 1326/2010) perustuvaa velvoitetta valvoa omaa toimintaa. Omavalvonta on asiakas- ja potilasturvallisuustyötä ja siinä on kyse koko työyhteisön toteuttamasta jatkuvasta toiminnan laadun varmistamisesta ja kehittämisestä.

Porvoon sosiaali- ja terveystoimessa jokainen työntekijä vastaa asianmukaisuudesta, laadusta ja turvallisuudesta omassa työssään. Yhdenmukaiset toimintatavat varmistavat turvallisuuden ja työn sujuvuuden.

Omavalvontasuunnitelmat laaditaan sekä yksityisissä että julkisissa palveluja antavissa toimintayksiköissä. Yksiköiden laatimat omavalvontasuunnitelmat linjaavat, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutuminen, laatu ja turvallisuus varmistetaan, miten niitä seurataan ja miten havaitut puutteet korjataan.

Lapsi- ja perhepalvelut, omavalvontasuunnitelmat

Nuorisokoti Alva

Nuorten tuettu asuminen Nuotta

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys

Aikuisten palvelut, omavalvontasuunnitelmat

Vanhus- ja vammaispalvelut, omavalvontasuunnitelmat

Palveluneuvonta Ruori