Siirry sisältöön

Yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät kunnallisia palveluita ja tarjoavat niille vaihtoehtoja.

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta ja merkitys on voimakkaasti kasvanut viime vuosina. Yksityiset palveluntuottajat, lähinnä yritykset, järjestöt ja säätiöt, voivat myydä palvelujaan joko kunnille, kuntayhtymille tai suoraan asiakkaille.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksityisen palveluntuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tai haettava lupa ennen toiminnan aloittamista.

Lupaviranomaiset (Aluehallintovirasto ja Valvira) pitävät yhdessä yksityisten sosiaali-ja terveyspalvelujen tuottajien rekisteriä (Valveri). Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi pitää yllä sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelujen ja palvelusetelipalvelujen tuottajien rekisteriä.

Yksityisten terveyspalvelujen tuottaminen sekä ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottaminen on aina luvanvaraista. Lupa haetaan oman alueen aluehallintovirastolta (Etelä-Suomen AVI). Valtakunnallista toimintaa varten lupa haetaan Valvirasta.

Aluehallintoviraston sivuilta löytyy lisää tietoa luvanvaraisesta toiminnasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Arvonlisäverottomuus

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverottomia. Yksityinen terveydenhuollon yksikkö tai itsenäinen ammatinharjoittaja saa myydä arvonlisäverottomasti omassa toimiluvassa tai rekisteriotteessa määriteltyjä palveluja.

Kunnat, kuntayhtymät ja valtio voivat myydä myös sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti. Yksityiset sosiaalipalvelut ovat arvonlisäverottomia silloin kuin kunta, kuntayhtymä tai valtio maksaa palvelut kokonaan tai osittain (ostopalvelu, palveluseteli).

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palveluntuottaja on laatinut omavalvontasuunnitelman.

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen (esimerkiksi siivouspalvelun) myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan siivouspalvelun lisäksi esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Sosiaalipalvelujen tuottajille

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten huollon, varhaiskasvatuksen, vammaispalvelujen, kehitysvammahuollon, vanhushuollon ja päihdehuollon palveluja tai mielenterveys-kuntoutujien asumispalveluja sekä muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja. Palvelutuottajana voi olla yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys. Yksityisen sosiaalipalvelun tulee perustua sopimukseen tai hallintopäätökseen. Sopimus on palvelutuottajan ja asiakkaan välinen mikäli asiakas ostaa palvelun suoraan palvelutuottajalta.

Ilmoituksenvaraiset palvelut

Yksityisen palvelutuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa Porvoossa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus kaupungille. Kaupunki lähettää ilmoituksen liitteineen, lausunnon ja kopion saapumistodistuksesta aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen ja merkitsee palvelutuottajan Valveri-rekisteriin. Palvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta on niin ikään ilmoitettava.

Ilmoituksenvaraisissa, ei rekisteröitävissä tukipalveluissa, palveluntuottajan tulee olla hyväksytty kunnan ylläpitämään rekisteriin (viranomaispäätös).

Ilmoitukset toimitetaan sosiaali- ja terveystoimen hallintoon:

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, Marja Lahti-Elers, Mannerheiminkatu 20 K 3. krs, 06100 Porvoo

Luvanvaraiset palvelut

Luvanvaraisia sosiaalipalveluja ovat jatkuvasti tuotetut ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut. Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta jonka toimialueella toimitaan tai kahden tai useamman AVI:n alueella toimiva palvelutuottaja hakee luvan Valviralta.
Lupa on palvelutuottajakohtainen ja se kattaa kaikki palvelutuottajan mahdollisesti eri toimintayksiköissä tuottamat ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut.

Lisätietoa yksityisestä sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta Aluehallintoviraston ja Valviran sivuilta.

Terveyspalvelujen tuottajille

Yksityisen terveydenhuollon palveluja tuotetaan yritysmuotoisesti tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Toimintaa sääntelee laki yksityisestä terveydenhuollosta. Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on luvanvaraista.

Luvan palvelun tuottajalle (yhtiö, osuuskunta, yhdistys, muu yhteisö tai säätiö) myöntää kunkin alueen aluehallintovirasto. Mikäli palvelujen tuottajalla on toimipaikka kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Valvira.

Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee ennen toiminnan aloittamista tehdä toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastolle.

Lisätietoa asiasta saa aluehallintoviraston ja Valviran sivustoilta.

Yksityisen terveydenhuollon toimitilojen tarkastus

Ennen luvan myöntämistä toimitiloissa tulee tehdä käyttöönottotarkastus, josta laaditun tarkastuskertomuksen palveluntuottaja liittää aluehallintovirastolle lähettämäänsä ilmoitukseen.

Emme tarkasta tiloja keskeneräisinä. Käyttöönottotarkastuksen voi kuitenkin varata etukäteen, kun on tiedossa milloin tilat ovat valmiina toiminnan käynnistämiseksi. Porvoossa toimitilatarkastuksia tekee johtava lääkäri Kati Liukko.

Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi

Ennen kuin palvelutuottaja voi hakeutua palvelusetelituottajaksi, hänen tulee olla yksityisten sosiaalipalvelujen ilmoituksen- ja/tai luvanvaraisessa rekisterissä tai terveydenhuollon luvanvaraisessa rekisterissä. Ilmoituksenvaraisissa, ei rekisteröitävissä tukipalveluissa, palveluntuottajan tulee olla hyväksytty kunnan ylläpitämään rekisteriin.

Palveluntuottajiksi hyväksytään kaikki, jotka täyttävät hakemuslomakkeissa määritellyt kriteerit ja sitoutuvat ohjeisiin. Palvelusetelilaissa määriteltyjen (569/2009) edellytysten lisäksi keskeisiä ovat henkilöstöön ja palvelun sisältöön liittyvät vaatimukset. Lähtökohtana on, että palvelun tulee vastata kunnallista vastaavaa toimintaa.

Palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

  • Kotihoito
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Omaishoidontuki
  • Rintamaveteraanien avokuntoutus
  • Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut
  • Tehostettu palveluasuminen
  • Vammaispalvelujen henkilökohtainen apu

Lisätietoja