Siirry sisältöön

Tukea vammaisen arkeen

Vammainen henkilö voi saada päivittäisiin toimintoihin erilaista tukea ja palveluita.

Porvoon kaupunki tarjoaa erilaisia vammaisille tarkoitettuja palveluita peruspalveluiden lisäksi. Osa palveluista myönnetään erillisen päätöksen perusteella. Tälle sivulle olemme koonneet erimuotoista tukea vammaisen ihmisen arkeen.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle kuntalaiselle myönnettävää apua, jota hän tarvitsee jokapäiväisissä toimissaan välttämättä ja toistuvasti. Avun tarpeen syynä voi olla pitkäaikainen tai etenevä sairaus tai vamma.

Päivätoiminta vaikeavammaiselle

Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää toimintaa vaikeavammaisille kuntalaisille. Päivätoiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Päivätoiminta on tarkoitettu työikäiselle henkilölle, jolla on vamman tai sairauden aiheuttama erittäin vaikea toimintarajoite ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Päivätoimintaa järjestetään Näsin terveyskeskuksen Wilhelmina-yksikössä kerran viikossa. Lisäksi palvelua ostetaan eri puolella Suomea palvelutaloissa asuville porvoolaisille heidän asuinkunnastaan.

Päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta. Tarvittaessa matkat päivätoimintaan voidaan järjestää vaikeavammaisten kuljetuspalveluina.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus auttaa vammaista ja hänen läheisiään elämään vamman kanssa mahdollisimman täysipainoisesti. Sopeutumisvalmennusta voidaan myöntää vammaiselle ja/tai hänen perheelleen. Toiminnan järjestämisestä vastaa ensisijaisesti Kela.

Kaupunki vastaa yleensä kommunikaatio-opetuksesta. Opetusta ostetaan eri vammaisjärjestöiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Valmennus voi olla yksilö-, perhe- tai ryhmämuotoista ohjausta. Viittomakielen, viitotun puheen tai viittomien opetus ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Opetusta järjestetään pääasiassa asiakkaan luona perheopetuksena.

Tukea laitteiden ja välineiden hankintaan

Muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuvia kohtuullisia kustannuksia korvataan sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee laitteita liikkumisessa, viestinnässä, kotona asumisessa tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Korvauksen määrä on yleensä puolet todellisista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin määrärahojen puitteissa kokonaan.

Kunta voi myös antaa välineitä, koneita tai laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käytettäväksi harkinnan mukaan.

Kyseessä on ns. määrärahasidonnainen palvelu tai tukitoimi, johon vammaisella ei ole subjektiivista oikeutta. Porvoossa määrärahojen kohdentamisesta on päättänyt sosiaali- ja terveyslautakunta kokouksessaan 1.10.2015 (§ 122).

Tukihenkilö nuorelle vammaiselle

Nuori vammainen kuntalainen voi hakea itselle tukihenkilöä arjessa selviytymiseensä. Tukihenkilö tukee kotona asuvan nuoren itsenäistymistä, elämänhallintataitoja ja osallistumista kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Samalla tuetaan koko perhettä.

Nuori tai hänen perheensä voivat ehdottaa tiettyä henkilöä tukihenkilöksi. Vammaispalvelut voi myös auttaa tukihenkilön etsimisessä.

Vammaispalvelut tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen työsopimuksen. Tukihenkilö antaa kuukausittain vammaispalveluille selvityksen toiminnastaan nuoren kanssa. Kaupunki maksaa sen perusteella palkkion, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta määrittelee vuosittain erikseen. Vuonna 2021 palkkio on 142,43 euroa kuukaudessa ja kulukorvaus on 37,73 euroa kuukaudessa.

Tulkkipalvelut

Tulkkipalvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma.

Tulkkipalveluja voi saada esimerkiksi asiointia, opiskelua ja työssäkäyntiä varten. Tulkkipalvelut järjestää Kansaneläkelaitos.

Omaishoito

Omaishoidosta on kyse silloin, kun omainen tai muu läheinen henkilö hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä kotioloissa.