Työterveyden palvelut

Kuninkaantien työterveyden asiakkaina on yli 700 yritystä, joissa työskentelee noin 7 800 työntekijää ja yrittäjää. Kaikki toimialat ovat edustettuina. Suurimmat asiakkaat ovat Porvoon kaupunki ja Sipoon kunta.

Palvelun painopisteet
• työterveysyhteistyö
• työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistäminen, hallinta, seuranta ja varhainen tuki sekä työhön paluun tukeminen
• työhön, työolosuhteisiin ja työyhteisön toimivuuteen vaikuttaminen
• toiminnan laadun sekä vaikuttavuuden arviointi ja seuranta
Kuningasajatus on "parempaa työ- ja toimintakykyä"!

Lakisääteiset palvelut
Työterveyshuollon lähtökohta on alan hyvän käytännön periaatteiden sekä voimassa olevien lakien ja asetusten noudattaminen. Hyvin toteutettu työterveyshuolto lisää työhyvinvointia sekä vaikuttaa työelämän laatuun ja tuottavuuteen.

Työterveyshuollon tehtävä on yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa:
• edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
• auttaa ehkäisemään työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia
• tukea työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä heidän työuransa kaikissa vaiheissa

Ennaltaehkäisy edistää terveyttä
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon merkitys on suuri, sillä sairaudet ja tapaturmat johtavat työpanoksen menetykseen. Ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin korjaavien toimenpiteiden tekeminen. Hyvinvoiva työntekijä on tuottava, mikä näkyy työsuorituksen laadussa ja sujuvuudessa. Hyvinvoivan henkilöstön tila heijastuu organisaation työilmapiiriin ja sitä kautta asiakkaisiin.

Ennaltaehkäisevät toimet
• työpaikkaselvitykset ja -käynnit
• terveystarkastukset 
• neuvonta ja ohjaus
• työkyvyn arviot ja osatyökykyisen työntekijän työkyvyn seuranta

Ennaltaehkäisevien, lakisääteisten palveluiden lisäksi työnantaja voi ostaa työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Se tukee ja vahvistaa ennaltaehkäisevää terveyshuoltoa.

Yhteistyö
Työterveyshuollon toiminnan onnistuminen edellyttää yhdessä työnantajan kanssa tehtävää suunnittelua, toimenpiteiden asettamista tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen, toteutusta, seurantaa ja arviointia. Toimiva yhteistyö syntyy vahvasta sitoutumisesta ja tiiviistä vuorovaikutteisesta toimintatavasta.

Työpaikkakäynti- ja selvitys ovat organisaation ja työterveyshuollon yhteistyön perusta. Työpaikkaselvityksen yhteydessä arvioidaan yrityksen työterveyshuollon tarpeet ja näiden pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma. Työterveyshuollon onnistumisen edellytyksenä on työn ja työpaikan olosuhteiden sekä työntekijöiden terveydentilan tunteminen. Yksittäisten työntekijöiden kohdalla yhteistyötä tehdään esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävässä toiminnassa.

Moniammatillisesti
Terveen työpaikan ja työhyvinvoinnin luomisessa tarvitaan monenlaista osaamista sekä organisaation että työterveyshuollon taholta. Työterveyshenkilöstön tehtävä on tarkastella työtä, työyhteisön toimivuutta, yksittäisen työntekijän terveyttä sekä hänen työ- ja toimintakykyään riippumattoman asiantuntijan silmin. Työterveyshoitaja ja -lääkäri arvioivat, tarvitaanko muita asiantuntijoita, esimerkiksi työfysioterapeuttia ja työterveyspsykologia.