Uusiomaarakentaminen

Uusiomateriaalien hyödyntäminen

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023, Kierrätyksestä kiertotalouteen, on asetettu jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet rakentamiselle:  rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisaste nostetaan 70 %:iin.

Maarakentamisessa käytettäviä luonnon kiviaineksia voidaan korvata uusiomateriaaleilla, joita saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä vanhojen maarakenteiden materiaaleista. Niitä voidaan käyttää maarakentamisessa joko sellaisenaan tai komponentteina korvaamaan neitseellisiä kiviaineksia tai parantamassa niiden ominaisuuksia.

Uusiomateriaaleja, joita Porvoon kaupungin kuntatekniikka käyttää kohteissa, ovat:

  • betonimurske
  • vaahtolasi
  • stabiloitu savi
  • murskattu kiviaines (peräisin toisilta työmailta)
  • hake ja 
  • puutarhajätteestä kompostoitu multa.

Ylijäämämaiden hyödyntäminen maarakentamisessa

Porvoon kaupunki pyrkii hyödyntämään rakentamisessa syntyvät ylijäämämaat ensisijaisesti uudelleen maisemoinnissa ja toisissa rakennuskohteissa suoraan tai muokkaamisen jälkeen. Tolkkistentien maankaatopaikka poistuu käytöstä vuoden 2020 aikana.

Pääsyä ylijäämämaiden hyödyntämis- ja loppusijoituskohteisiin valvotaan rekisteröivän puomin ja kuntatekniikan valvojan avulla. Jokainen kuorma tutkitaan ennen kuin se sijoitetaan rakenteisiin. Porvoon kaupungin kuntatekniikan sopimuskumppaneille voidaan myöntää kulkukortti alueille sähköisen palvelun kautta. Kuormista on tehtävä myös kuormailmoitus sähköisesti. Kuormailmoituslomakkeella olevat henkilötiedot tarvitaan toiminnan ympäristöluvan mukaiseen raportointiin lupaviranomaiselle. Tietoja ei luovuteta muille.

Tolkkistentien maankaatopaikka

Tolkkistentien maankaatopaikka tullaan sulkemaan. Täytön viimeistelyn aikana alueelle otetaan vastaan maa-aineksia vain Porvoon kaupungin kuntatekniikan työmailta.

Ernestasin meluvalli

Porvoon kaupungin kuntatekniikka rakentaa Ernestasin asuinalueen ja Vt7 välille meluvallia vuosina 2018-2021. Meluvalliin otetaan vastaan kitkamaita vain Porvoon kaupungin kuntatekniikan yhteistyökumppaneilta sopimuksen mukaan.

Skaftkärrin esikäsittely- ja välivarastointialue

Kaupunki pyrkii hyödyntämään rakentamisessa syntyvät ylijäämämaat mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi Kevätlaaksoon rakennettavalle asuinalueelle on perustettu välivarastointi- ja esikäsittelyalue rakentamisessa syntyville maa- ja kalliokiviaineksille. Sisäisessä käytössä olevalla alueella pidetään kirjaa varastossa olevista maa- ja kiviaineslajikkeista sekä puutarhajätteistä omalla kuormaraportti-ilmoituslomakkeella.

Kuormaraportti Skaftkärrin esikäsittely- ja välivarastointialueelle