Siirry sisältöön

Rosk´n Roll Oy:n maa-aineslupahakemusta koskeva kuulutus

Asia             
Rosk´n Roll Oy on toimittanut Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen koskien kalliokiviainesten ottoa Kilpilahden materiaalikeskuksen alueella. Lisäksi Rosk´n Roll Oy on jättänyt maa-aineslain 21 §:n mukaisen hakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Lupahakemus koskee maa-ainesaluetta, jonka voimassa oleva maa-aineslupa vanhenee ensi vuonna eikä maa-ainesten ottoa ehditä suorittamaan lupa-aikana. Tälle luvalle haetaan nyt uutta ottolupaa 5 vuodeksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta tarkastaa hakemuksen ja tekee sen perusteella maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupapäätöksen.

Hakija         
Rosk´n Roll Oy, Teollisuustie 4, 06150 Porvoo

Toiminnan sijainti
Porvoon kaupunki, Kilpilahden materiaalikeskuksen alue Kulloonkylässä, kiinteistö 638-36-4000-1, osoitteessa Kilpilahdentie 200.

Toiminta
Ottamisalueen pinta-ala on 17,23 ha ja varsinaisen ottoalueen pinta-ala noin 11,8 ha. Suunnitelman mukaisella alueella on hyödynnettäviä massoja yhteensä noin 295 000 m3ktr ja arvioitu vuotuinen ottomäärä on noin 100 000 m3ktr. Ottamisaluetta ei laajenneta nykyisestä. Nyt lupaa haettavan ottoalueen louhinnan alarajataso vaihtelee välillä +19,00…+22,80. Vedenkäsittelyyn rakennettavan altaan kohdalla alin louhintataso on +17.00.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä olo
Maa-aineshakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 31.8. – 7.10.2022 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.porvoo.fi/kuulutukset-1. Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kuulutusaikana etukäteen sovittaessa myös Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa, osoite Piispankatu 38, 06100 Porvoo.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua hakemus saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o ja kylä, hakijan ja toiminnan nimi sekä Dnro 1118/11.02.00.00/2022. Lupahakemusta koskevat muistutukset tai mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 7.10.2022 Porvoon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle, osoite Piispankatu 38, PL 23, 06101 Porvoo. Kirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@porvoo.fi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ei määräajassa jätetä.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Minna Ahlqvist, puh. 040 352 1022, sähköposti minna.ahlqvist@porvoo.fi 

Porvoo 30.8.2022           

rakennus- ja ympäristölautakunta                          

Julkipantu   31.8. – 7.10.2022