Valtuutettujen aloitteet - Fullmäktigemotioner

Valtuustoryhmällä tai valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa tai hallintoa koskevista asioista.

Hallintosäännön § 71 mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain lokakuun loppuun mennessä esitettävä kaupunginvaltuustolle luettelo kaikista kaupungin toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Lokakuun 2019 valtuuston kokouksen jälkeen sivua ei päivitetä, eli listaan ei lisätä uusia aloitteita eikä vastauksia. Tiedot esitetään vuoden ajan valtuuston esityslistan/pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen. 

Aloitteita koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupungin kirjaamo.

Kirjaamo


Fullmäktigemotioner

Fullmäktigegrupperna eller fullmäktigeledamöterna har rätt att väcka skriftliga motioner i ärenden som gäller stadens verksamhet eller förvaltning.

I enlighet med 71 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen årligen före utgången av oktober lägga fram en förteckning för stadsfullmäktige över de motioner och initiativ som väckts om stadens verksamhet och över de åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

Efter fullmäktiges möte i oktober 2019 uppdateras sidan inte längre. Med andra ord tilläggs det inga nya motioner, initiativ eller svar på sidan. Uppgifterna finns framlagda i ett år från det att fullmäktiges föredragningslista/protokoll publiceras. 

Förfrågningar om motioner och initiativ besvaras av stadens registratorskontor.

Registratorskontor


Vuonna 2016 jätetty valtuustoaloite, johon ei ole vastattu aiemmin, ja siihen nyt annetuu vastaus
År 2016 inlämnade motion, som inte tidigare är besvarde och svaret som nu har getts på den

Catharina von Schoultz 2.2.2016
Förberedande undervisning på svenska för invandrarelever

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019


Vuonna 2017 jätetyt valtuustoaloitteet, joihin ei ole vastattu aiemmin, ja niihin nyt annetut vastaukset
År 2017 inlämnade motioner, som inte tidigare är besvarade och svaren som nu har getts på dessa

Sirpa Hanska 25.1.2017
Taidekilpailu nuorille sähkökaappien ym, kaunistamiseksi

Kh 16.9.2019

Stst 16.9.2019

Matti Valasti ja Markku Välimäki 6.3.2017
Kirjastopalveluiden laajentaminen

Sari Glad, Outi Lankia, Joonas Dachinger, Jere Riikonen ja Silja Metsola 28.3.2017
Koulukiusaamisen ehkäiseminen

Kh 30.9.2019

Stst 30.9.2019

Kokoomuksen valtuustoryhmä 25.8.2017
Koulujen turvallisuusohjelmien tarkistaminen ja päivittäminen

Sirpa Hanska 18.9.2017
Muutos Porvoon kaupungin hallintosääntöön

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019

Mika Varpio ym. 27.9.2017
Porvoolle kulttuuriympäristöohjelma

Anette Karlsson ym. 16.11.2017
Vammaisille lapsille koulukuljetus kahdesta kodista

Anne Korhonen ym. 15.12.2017
Superkortin saaminen takaisin

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019


Vuonna 2018 jätetyt valtuustoaloitteet, ja niihin annetut vastaukset
År 2018 inlämnade motioner, och svaren som har getts på dessa

Mikaela Nylander 31.1.2018
Useampien psykiatristen sairaanhoitajien palkkaaminen Porvoon koulutoimeen

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019

Pete Lattu ym. 31.1.2018
Kulttuurijaoston perustaminen

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019

Kevin Servin 7.2.2018
Uuden rakennus- ja maankäyttölain tutkiminen koskien Kuninkaanporttia

Kh 14.10.2019

Stst 14.10.2019

Anette Karlsson 12.3.2018
Opetushenkilöstön ensiapukoulutus

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019

Sirpa Hanska ym. 28.3.2018
Porvoo sähköautoilun edelläkävijä

Kh 14.10.2019

Stst 14.10.2019

Jere Riikonen ym. 30.5.2018
Aluekehitysraha Porvoon asukas- ja kyläyhdistyksille

Keskustan valtuustoryhmä ym. 31.5.2018
Myrskylätien parantaminen

Kh 27.5.2019

Stst 27.5.2019

Pasi Siltakorpi ym. 13.6.2018
Sisäskeittihallin saaminen Porvooseen

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019

Anette Karlsson ym. 25.6.2018
Ensisuojan järjestäminen asunnottomille nuorille

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019

Marianne Korpi 21.8.2018
Yleisurheilun harjoitusolosuhteiden parantaminen

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019

Kevin Servin 23.8.2018
Vessakapasiteetin lisääminen kaupungissa

Kh 27.5.2019

Stst 27.5.2019

Kevin Servin 23.8.2018
Matkaparkin perustaminen

Kh 27.5.2019

Stst 27.5.2019

Kevin Servin 23.9.2018
Leirintäalueen kunnostaminen

Kevin Servin 23.8.2018
Venesataman laajentaminen

Kh 27.5.2019

Stst 27.5.2019

Anette Karlsson, Riitta Ahola 11.9.2018
Lisää harrastusmahdollisuuksia Porvooseen

Kh 16.9.2019

Stst 16.9.2019

Nina Uski ym. 19.9.2018
Lukittavat kaapit yläkouluihin ja lukioihin

Jarmo Grönman 25.9.2018
Jokisuiston nopeusrajoituksen muuttaminen

Jarmo Grönman ym. 25.9.2018
Asemakaavamuutos keskustan alueella

Kh 14.10.2019

Stst 14.10.2019

Jaakko Westerlund ym. 27.9.2018
Selvitys nuorten työpajojen siirtämiseksi osaksi ammatillisen oppilaitoksen Careerian toimintoja

Kh 8.4.2019

Stst 8.4.2019

Mika Varpio ym. 27.9.2018
Viihtyisyyden selvittäminen osaksi kaavoitusta

Kh 14.10.2019

Stst 14.10.2019

Tuuli Hirvilammi ym. 26.9.2018
Kasvisruokavaliota noudattavien kokoustarjoilujen lisääminen

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019

Elin Blomqvist-Valtonen m.fl. 27.9.2018
Alternativa utrymmen för de elever och personal som utsatts med hälsoproblem på grund av dålig inneluft

Anette Karlsson 8.10.2018
Kävelysauvat kaikille 70 vuotta täyttäneille

Kh 8.4.2019

Stst 8.4.2019

Outi Lankia 17.10.2018
Porvoon kaupungin kiinteistöille rakennuskohtaiset kunnossapitosuunnitelmat

Joonas Dachinger 25.10.2018
Kiinteistöjen tarkastaminen

Kh 18.3.2019

Stst 18.3.2019

Anne Korhonen 2.11.2018
Nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo-oikeus puheoikeudella kaupunginvaltuustoon

Kh 18.2.2019

Stst 18.2.2019

Jere Riikonen 12.11.2018
Muovin käytön vähentäminen ja muovin kierrätyksen lisääminen Porvoossa

Kh 18.3.2019

Stst 18.3.2019

Mika Varpio ym. 14.11.2018
Vanhan Porvoon liikenneturvallisuuden parantaminen

Kh 27.5.2019

Stst 27.5.2019

Tapani Eskola 19.11.2018
Kaupungin houkuttelevuus työnantajana

Kh 12.8.2019

Stst 12.8.2019

Tuula Hirvilammi ym. 13.12.2018
Harjoitustila voimistelijoille

Kh 4.2.2019

Stst 4.2.2019


Vuonna 2019 jätetyt valtuustoaloitteet, ja niihin annetut vastaukset
År 2019 inlämnade motioner, och svaren som har getts på dessa

Catharina von Schoultz m.fl. 31.1.2019
Utredning om att flytta helhetsansvaret för invandrarfrågor till en mer central nivå inom stadens organisation

Outi Lankia, Elin Blomqvist-Valtonen 4.2.2019
Porvoon kaupungin rekrytointiohjeen päivittäminen

Kh 12.8.2019

Stst 12.8.2019

Jere Riikonen 19.2.2019
Jalankulkuväylä joen yli moottorisillan kautta

Kh 8.4.2019

Stst 8.4.2019

Anders Rosengren 19.2.2019
Uppdatering av miljöskyddsföreskrifterna gällande avloppssystemen

Anette Karlsson ym. 28.2.2019
Vanhusasiamies Itä-Uudellemaalle

Tuuli Hirvilammi ym. 28.2.2019
Toisen asteen koulutuksen oppimateriaali

Elin Blomqvist-Valtonen ym. 28.2.2019
Lapsivaikutusten arviointi Porvoon kaupungin päätöksentekoon

Mika Varpio ym. 28.2.2019
Osallistuva budjetointi osaksi kaupunkikehistystä

Tuuli Hirvilammi ym. 23.5.2019
Porvoo reilun kaupan kaupaksi

Mika Varpio ym. 23.5.2019
Osallistumismahdollisuuksien parantaminen kyselytutkimuksissa

Bodil Lund 23.5.2019
Försök att införa en kultursedel

Sirpa Hanska ym. 4.6.2019
Kukkaniittyjä kaupunkilaisten iloksi ja luonnon monimuotoisuuden tueksi