Hoppa till innehåll
Borgå kost- och städtjänster

Utveckling och information

Måltiden är en viktig del av dagen!

Kosttjänsterna vill påverka på barn och ungas orkande och välmående i Borgå. Förutom maten påverkar bland annat omgivningen, tidpunkten och tiden som finns tillgänglig för att äta på måltidsupplevelsen. Vi gör samarbete med stadens olika aktörer för att göra måltidsupplevelsen så behaglig som möjligt.

Borgå kost- och städtjänster är i sin egen verksamhete en föregångare i klimatarbetet och vill hållas med i utvecklingen. Vårt mål är att främja en positiv inställning till mat och ätande samt att stöda mångsidiga och hälsosamma matvanor. Under 2023 har vi satsat särskilt på matutbildning.

Vi utbildar vår personal och utvecklar vår verksamhet kontinuerligt. Årligen ordnar vi bland annat ett mässevenemang för vår personal där vi lär oss nytt och träffar bekanta. Sommarevenemanget tillsammans med våra samarbetspartner hör till bland de bästa utbildmingsevenemangen!

Program för utveckling av skolmaten

Även om Finland är en föregångare i att erbjuda skolmat till alla, har det inte tidigare funnits ett nationellt program för utveckling av skolmaten i Finland. I slutet av 2022 publicerade Jord- och skogsbruksministeriet ett sådant program. I utvecklingsprogrammet beskrivs nuläget för skolmaten och -måltiderna och lyfts de viktigaste effekterna och betydelserna fram. I programmet ges också flera utvecklingsförslag.

I Finland har funnits avgiftsfri skolmat sedan 1948. Ungefär 900 000 barn och unga får skolmat i Finland varje dag. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska den som deltar i undervisningen varje arbetsdag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad och övervakad. På andra stadiet har serverats avgiftsfri skolmat liksom inom den grundläggande utbildningen sedan 1983.

Skolbespisningen styrs av Vi äter och lär tillsammans – rekommendation för skolbespisning (2017) och Maten ger välbefinnande och gemenskap – kostrekommendation till yrkesläroanstalter och gymnasier (2019). Dessa grundar sig på finska näringsrekommendationer. Rekommendationerna innehåller anvisningar om den näringsmässiga kvaliteten på maten och praktiska arrangemang för måltiderna. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska skolmåltiden vara fullvärdig och täcka ca 1/3 av barnets eller den ungas dagliga energibehov.

Rekommendationerna uppfylls ändå i praktiken endast om eleven eller den studerande äter huvudrätten och tillbehör. Enligt utredningen Kattava koululounas, välkyt välipalat som beskriver nuläget för skolmåltider äter eleverna endast sällan en fullvärdig skolmåltid som innehåller alla delar av måltiden. Därför blir lunchens rekommenderade andel av det dagliga näringsintaget för liten. På skollunchen äter eleverna i allmänhet huvudrätt men lämnar ofta bort sallad, bröd eller matdryck som ingår i måltiden. 

Bekanta dig med det nationella utvecklingsprogrammet

Borgå kost- och städtjänster har tillsammans med ledningen för sektorn för växande och lärande tagit itu med frågan. Förutom att servera en fullvärdig måltid måste man styra måltidssituationen, ge matfostran och se till att tidpunkten för måltiden är rätt och att eleverna har tillräckligt med tid för att äta. Syftet med samarbetet är att öka matfostran, positivt prat om mat och förståelsen för hur viktig måltidssituationen är som en del av skoldagen.

Under våren 2023 börjar vi med en kartläggning av situationen med hjälp av analysen Nykytila.fi i några pilotskolor. Till pilotskolor har valts Kvarnbackens skola, Kevätkummun koulu, Vårberga skola och förskolegrupperna i dessa skolor. Meningen med projektet är att utreda hur maten smakar i skolorna och hur måltidssituationen fungerar. Vi vill också öka samarbetet mellan kosttjänsterna och skolans personal, hitta eventuella utvecklingsbehov och börja lösa eventuella problem. I projektet ingår att man utreder nuläget, utgående från en analys väljer vad som ska utvecklas och sedan vidtar nödvändiga åtgärder. Lägesanalysen upprepas i slutet av pilotförsöket för att vi ska få reda på nyttan med utvecklingsåtgärderna. Projektet pågår ungefär ett år och vi fortsätter det beroende på möjligheter och behov.

Du kan bekanta dig med den verksamhetsmodell och analys som används här

Skolmat- eller Smakalfabetet-diplomet

Kost- och städtjänster vill uppmuntra alla dagis och skolor i Borgå att genomföra Skolmatdiplomet eller Smakalfabetet-diplomet i samarbete med kost- och städtjänsterna. Skolmatsdiplomen beviljas av föreningen Ammattikeittiöosaajat ry.

Inför beviljandet av diplomet utvärderas följande: läroplan och avtalsärenden, måltidsstunderna, samarbete, kommunikation, måltider enligt näringsrekommendationerna, matsäkerhet, matkultur och omgivning.

Respons

Skicka oss ett meddelande och berätta oss vad kan vi ännu bättra på.