Hoppa till innehåll

Dataskyddet innebär skydd för personuppgifter. Med dataskyddet avses tryggande av personens integritet och förtroende.

Personuppgifter måste behandlas relevant och skyddas mot otillbörlig användning. Avsikten med dataskyddet är att säkerställa bevarandet av individens grundläggande rättigheter i all behandling av personuppgifter.

Med personuppgift avses all slags anteckningar om en enskild eller hans eller hennes egenskaper eller levnadsförhållanden som kan identifieras att handla om honom eller henne eller hans eller hennes familj eller personer som lever i samma hushåll med honom eller henne. Således är utöver namn, adress och personidentifikation även andra uppgifter som identifierar en person, såsom IP-adresser, kreditkortsnummer, telefonnummer, fastighetsbeteckningar, bilregisternummer och fotografier där de ovan nämnda finns, personuppgifter.

Begäran om kontroll eller rättelse

Den vars personuppgifter införs i något personregister ska underrättas om detta. Den registrerade ska dessutom underrättas om ändamålet med behandlingen av personuppgifter, om vart uppgifter i regel lämnas ut och om den registrerades rättigheter.

Borgå stad har gjort register- och dataskyddsbeskrivningar på de register där staden behandlar personuppgifter. Du kan då du så önskar ta del av beskrivningarna.

Kontroll eller rättelse via stadens elektroniska tjänster eller med blankett

Du kan kontrollera eller kräva rättelse av dina uppgifter också via stadens elektroniska tjänster. Observera att det förutsätter inloggning.

Kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i registret eller be om att felaktiga uppgifter korrigeras med hjälp av dessa blanketter:

Om insyn eller rättelse vägras, har den som begärde om insyn eller rättelse rätt att få svaret skriftligt och med motivering.

Rätten till insyn kan även utövas genom fullmakt. Den lagliga företrädaren ska skriftligen visa sin rätt att få uppgifter.

Begäranden om registeruppgifter sänds per post till adressen Borgå stad, registratorskontoret, PB 23, 06101 Borgå, eller lämnas till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B.

Du får uppgifterna senast om fyra veckor. Uppgifterna lämnas personligen till den som har begärt dem. Identiteten måste styrkas (på Kompassen eller posten).

Dataskyddsansvarig

Om du misstänker att dina uppgifter har missbrukats, läckt ut eller liknande, kontakta Borgå stads dataskyddsansvarig:

Jurist Johanna Päivärinta

Via denna adress når du även stadsjuristen, som vid behov fungerar som vikarie.

Nyttiga länkar

Blev du utsatt för ett dataintrång eller ett dataläckage? Se anvisningar och tjänster som passar just din situation från Suomi.fi -tjänsten: