Hoppa till innehåll

Staden, tomtägarna och arrendatorerna svarar för underhållet i enlighet med lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Staden svarar för underhållet av gator, och fastigheterna svarar för underhållet av trottoarer och infarter till tomter. Noggrannare information om underhållsansvaren finns i Miljöministeriets broschyr ”Gångbara gator”.

Staden sopar bort sandningssanden från gatorna på våren eftersom detta ingår i vinterunderhållet. Annars har fastigheterna ansvar för renhållning av gator. Det är på fastigheternas ansvar också att meddela om eventuella gropar och andra skador i gatan och att märka ut och skydda dem.

Stadens och statens ansvarsområden samt underhållsklasser på karttjänsten

Gator som staden svarar för

Underhållet av gator sker i prioritetsordning. Gatornas prioritetsordning framgår ur vidstående karta med underhållsklasser.

Klass 1, blått streck på kartan

  • Gatorna ska vara plogade kl. 06–09 och 15–18.
  • Underhållsarbetet påbörjas tidigast när det snöat cirka tre centimeter.
  • Till klass 1 hör alla gång- och cykelvägar som inte är separat utmärkta på kartan med underhållsklasser.

Klass 2, svart streck på kartan

  • Gatorna plogas direkt efter gatorna i klass 1.
  • Underhållsarbetet påbörjas tidigast när det snöat cirka fem centimeter.

Klass 3, alla andra gator

  • Gatorna är plogade senast 24 timmar efter att det slutat snöa.

Kontakter

Utanför arbetstiden kan du anmäla brådskande fall med risk för egendom eller liv till Räddningsverket i Östra Nyland, tfn 020 1111 400.

Vägar som staten svarar för

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) svarar för underhållet av de gator som staten har ansvar för (violett streck på kartan).

Anmäl alla trafikproblem på landsvägar samt objekt som kräver omedelbara åtgärder i responskanalen.

Gatubelysning

För underhållet av gatubelysning svarar Borgå Energi Ab.