Hoppa till innehåll

Gatu- och parkplanering

Gator, parker och öppna platser planeras på områden som anges i detaljplanerna. Planering behövs också i befintliga miljöer, exempelvis i förbättringsobjekt och för att förbättra trafiksäkerheten.

Planeringsprocessens framsteg

Anhängiga planer

  • På denna webbplats ”Gatu- och parkplanering” och i lokaltidningar meddelas när planeringen påbörjas (när planen blivit anhängig).
  • Under den tiden har kommuninvånarna möjlighet att framföra åsikter om planeringsobjekten skriftligt till Borgå stadsinfra via servicekontoret Kompassen eller via e-post till adressen kirjaamo@porvoo.fi (märk e-postens rubrik: aktuell plan / ”planeringsobjektets namn”).
  • I utkastskedet ordnas en informationsträff om de viktigaste planeringsobjekten.

Framlagda planer

  • På basis av planeringsarbetet utarbetas ett planeringsförslag som läggs fram offentligt. Framlagda planeringsförslag kan du bekanta dig med i pappersversioner på servicekontoret Kompassen och i pdf-form på denna sida.
  • Under den tiden har ägare och innehavare av fastigheter som gränsar till planeringsområdet samt övriga intressenter möjlighet att lämna skriftliga anmärkningar mot planförslaget till Borgå stadsinfra via servicekontoret Kompassen eller via e-posten till kirjaamo@porvoo.fi (märk kuvertet/e-postmeddelandet med ”Anmärkning mot gatuplan/parkplan”).

Planeringsobjekten finns att se på denna sida endast under den tid de är officiellt anhängiga (7 dygn) eller framlagda (14 dygn). Kungörelser om anhängiga och framlagda objekt publiceras i lokaltidningar. Ett meddelandebrev om framlagda objekt delas ut till fastigheter som begränsar sig till planeringsområdet.

Man kan bekanta sig med planeringsobjekt som är under arbete i Borgås karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi i avsnittet ”aktuellt”.

Aktuella planeringsobjekt

Framlagda planer

Ändring av användningsändamål för Riddarparkens skateboardplats

Planen var anhängig 28.2.-6.3.2024.

Förslaget till parkplan hålls offentligt framlagda 8.5.-22.5.2024.

Parkplanförslaget innefattar en ändring av användningen av skateboardplatsen i Ritarinpuisto, som ligger i stadsdelen Huktis. Syftet är att utveckla Riddarparkens funktionaliteter för boende och besökare i området.

Förändringsarbeten genomförs tidigast sommaren 2024.

Förbättring av trafiksäkerheten i Vegagatan och Martavägen

Planen var anhängig 17.4.–24.4.2024.

Planen hålls offentligt framlagd 8.5.–22.5.2024.

Vid södra delen av Vegagatan och Martavägen byggs en trottoar mellan Wittenberggatan – Sibeliusbulevarden. Vid korsningen av Martavägen och Vegagatan byggs ett nytt övergångsställe.

Ändringsarbetena utförs tidigast på sommaren 2024.

Gator och grönområden i området för detaljplanen ”479 Vårdalsängen”

Planen var anhängig 12.4.-19.4.2023.

Planförslaget hålls offentligt framlagt 8.5.-22.5.2024.

Förslaget till gatu- och parkplan omfattar gator och grönområden enligt planförslaget ”479 Vårdalsängen”. Nya gatorna som byggs är Vårängsgatan, Skaftkärrsvägen, Koivistogränden, Säkkijärvigränden och Heinäsengränden. På grund av nya gatuanslutningar görs det också ändringar på Östanvägen.

På grönområden byggs nya parkgångar med belysning. Hanteringen av dagvattnet förbättras genom att förbättra diken och att bygga fördröjningsbassänger.

Byggandet av gatorna, vattenförsörjningen och grönområdena i detaljplaneområdet påbörjas hösten 2024.

Planer som gäller nya bostadsområden

Kontakta Borgå stadsinfra via den elektroniska tjänsten när du planerar höjdnivåer på byggnader och gårdsområden.