Hoppa till innehåll

Syftet med vattenskydd är att skydda, förbättra och återställa vattnen så att deras tillstånd inte försämras. De nationella riktlinjerna för vattenskyddet finns i statsrådet principbeslut och i Finlands skyddsprogram för Östersjön.

Muddring, slåtter och byggande på vattenområden

Om tillståndsärenden vid vattenhushållsprojekt stadgas i vattenlagen. Tillståndspliktiga projekt är till exempel anläggning av vattenledning eller kabel i vattendraget eller fyllning och indämning av stränder på ett vattenområde i annans ägo. För muddringar av över 500 kubikmeter ska alltid ett tillstånd enligt vattenlagen sökas.

  • Om muddringen eller indämningen orsakar olägenheter som man inte i förväg har kunnat avtala om med grannarna eller om projektet har skadlig inverkan på allmänna intressen, ska ett vattentillstånd alltid hämtas för arbetena. Ansökan om byggande av vattenområde görs elektroniskt till Regionförvaltningsverkets e-tjänst för miljöärenden.
  • Om muddringen inte är obetydlig ska anmälan göras till vattenområdets ägare och till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Anmälan ska göras skriftligt minst sex månader innan arbetet inleds. Anmälan görs elektroniskt via e-tjänst för regsitrering och anmälning av miljöärenden.

Tilläggsuppgifter och anvisningar för tillstånd eller anmälning hittar du via länkar nedanför.