Gå till innehåll

Om tillståndsärenden vid vattenhushållsprojekt stadgas i vattenlagen. Tillståndspliktiga projekt är till exempel anläggning av vattenledning eller kabel i vattendraget eller fyllning och indämning av stränder på ett vattenområde i annans ägo. För muddringar av över 500 kubikmeter ska alltid ett tillstånd enligt vattenlagen sökas.

Muddring, slåtter och byggande på vattenområden

Vesitaloushankkeiden lupa-asioista säädetään vesilaissa. Lupaa vaativia hankkeita ovat esimerkiksi vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön tai rantojen täytöt ja pengerrykset toisen vesialueella. Yli 500 kuutiometrin ruoppauksille tulee aina hakea vesilain mukainen lupa.

  • Om muddringen eller indämningen orsakar olägenheter som man inte i förväg har kunnat avtala om med grannarna eller om projektet har skadlig inverkan på allmänna intressen, ska ett vattentillstånd alltid hämtas för arbetena. Ansökan om tillstånd för att bygga i ett vattendrag görs skriftligt i tre exemplar till det regionförvaltningsverk i vars område projektet planeras.
  • Om muddringen inte är obetydlig ska anmälan göras till vattenområdets ägare och till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Anmälan ska göras skriftligt minst sex månader innan arbetet inleds. Anmälan görs skriftligt med blanketten som finns på miljo.fi-tjänstens webbsida.