Hoppa till innehåll

Främjande av hälsa och välfärd

Välbefinnande är starkt anknutet till varje person själv. Stadens uppgift är att skapa en ram för kommuninvånarna att bygga upp sitt eget välbefinnande, att uppmuntra dem att ta hand om sitt välbefinnande och att följa upp och synliggöra hur kommuninvånarna mår.

Att främja välfärd och hälsa är en omfattande uppgift som förutsätter tvärsektoriellt samarbete inom stadens olika sektorerna. Invånarnas välmående är kopplad bland annat till småbarnspedagogiken, utbildningen, motions-, kost- och kulturutbudet, planläggningen, vattentjänsterna, miljötillstånd, trafikarrangemang och många andra uppgifter som staden har hand om.

Varje sektor, serviceområde och anställd i staden bidrar till invånarnas välbefinnande och hälsa, gemenskap, inkludering, trivsel och trygghet.

Kommunernas samarbetsparter i arbetet är bland annat frivilligverksamhet, föreningar, organisationer, företag, församlingar och välfärdsområdet.

Välfärdsberättelse och -plan

Välfärdsberättelsen och planen är ett arbetsredskap och ett offentligt dokument som anknyter främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet, ekonomi, ledning och beslutsfattande.

Borgå stads välfärdsplan för 2024–2025 har uppdaterats och förtydligats på grund av välfärdsområdesreformen. Välfärdsplanen används för att leda, styra och utveckla arbetet för att främja välbefinnande och hälsa. I den uppdaterade välfärdsplanen har flera olika planer slagits samman till en helhet och integrerats till fullmäktigeperioden. Alla stadens sektorer har gemensamt utarbetat planen.

Via länken nedan kan du bekanta dig med utkastet till välfärdsplanen 2024–2025. Planen går vidare till beslutsfattande under våren 2024. Översättningen till svenska är under arbete och därav finns utkastet enbart på finska i detta skede.

Uppföljning av välfärd

I samband med uppdateringen av välfärdsplanen har det gjorts en PowerBi med indikatorer för att underlätta uppföljningen. Denna kommer att uppdateras och utvidgas även med andra indikatorer.

I PowerBi kan du längst ned på sidan växla mellan sidor. Strukturen följer välfärdsplanens tre prioriteringar: psykiskt välbefinnande, hälsosamma levnadsvanor, delaktighet och aktivitet. Dessutom kan du välja vilken åldersgrupp av information du vill titta på.

Bekanta dig här med välfärdssituationen

Hälsa i skolan enkäten 2023

Borgås resultat diskuterades vid ett kvällsevenemang som var öppet för alla 21.11 och vid ett evenemang som riktade sig till beslutsfattare, stadens anställda och nätverk 22.11. Evenemangen ordnades i samarbete mellan staden och Borgå föräldraföreningar rf.

I Borgå väljer aktörerna ut de viktigaste utvecklingsobjekten inom sitt eget ansvarsområde.

Mer information

Petra Bärlund-Hämäläinen

Välfärdskoordinator