Hoppa till innehåll

Ekonomi och upphandlingar

Borgå stads ekonomi styrs och verkställs med en budget och en ekonomiplan som upprättas årligen. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för stadens och stadskoncernens verksamhet och ekonomi för en planeringsperiod av minst tre år.  Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att stadsstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av stadens uppgifter tryggas.Fullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen före utgången av året.

Syftet med uppföljningen av ekonomi och verksamhet är att ge stadsfullmäktige och övriga beslutsfattare tillräcklig information om hur de ställda målen har uppnåtts, hur anslagen räcker och inkomstutfallet samt en prognos för årets slut. Uppföljningsrapporter för ekonomi utarbetas tre gånger om året enligt läget i mars, juni och september.

Stadens bokslut upprättas kalenderårsvis. Bokslutet ger en bild av stadens resultaträkning, ekonomiska läge, finansiering och verksamhet på tidpunkten för bokslutet. Kommunstyrelsen upprättar bokslutet före utgången av mars månad under året som följer räkenskapsperioden. Efter revisionen överlämnas bokslutet till fullmäktige där det behandlas före utgången av juni.

Kontaktuppgifter

Tarja Juvonen

Upphandlingschef

Tarja.Juvonen@porvoo.fi +358 40 752 2998
Henrik Rainio

Finansdirektör

Henrik.Rainio@porvoo.fi 0405 93 605 7
Marja-Leena Virta

Upphandlingsexpert

marja-leena.virta@porvoo.fi
Magnus Wikström

Controller, Intern revision och kontroll

magnus.wikstrom@porvoo.fi +358 40 482 7413