Hoppa till innehåll

Marktäkt för sedvanligt husbehov

Marktäktstillstånd behövs inte, om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen ska dock hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Marktäkt i försäljningssyfte är inte ens i ringa utsträckning tillåten utan marktäktstillstånd.

Marktäkt till husbehov ska meddelas till stadens miljövårdsmyndighet om man i täktområdet har tagit eller avser att ta mer än 500 fasta kubikmeter marksubstanser.

Ansökan om marktäktstillstånd

Om marksubstanser tas för annat än eget bruk till husbehov ska man ansöka om marktäktstillstånd.

Ansök om tillstånd hos Borgå stads miljövårdsmyndighet. Staden fattar beslut angående beviljandet av tillstånd och övervakar marktäkten i sitt område. I tillståndsprövningen beaktas begränsningarna angående marktäktsverksamhet som beskrivs i marktäktslagen samt eventuella behov av andra tillstånd (t.ex. miljö- eller vattentillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder).

Om du behöver hjälp med ansökan om marktäktstillstånd kan du kontakta Borgå stads miljövård. Mer information om innehållskraven för täktplanen finns på Miljöministeriets publikation Marktäktverksamhet: guide för hållbar användning av marksubstanser.

Gemensam behandling av ansökan om marktäktstillstånd och ansökan om miljötillstånd

En ansökan om marktäktstillstånd och en ansökan om miljötillstånd som avser samma projekt behandlas samtidigt och avgörs genom samma beslut. I behandlingen följs miljöskyddslagen. Du kan ansöka om ett gemensamt tillstånd med en ansökan.

Samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden

Om du ansöker om ett miljö- eller marktäktstillstånd hos miljövårdsmyndigheten och om ditt projekt förutsätter flera miljörelaterade tillstånd, kan du be om samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden av tillståndshandläggaren.

Anhängiga marktäktstillstånd

Staden informerar om anhängiga tillståndsansökningar genom kungörelse på stadens webbplats (30 dygn). Större projekt annonseras även i lokaltidningar. För sakägare reserveras möjlighet att göra anmärkningar innan tillståndsärendet avgörs.

Tillsyn

Enligt marktäktslagen ska innehavaren av ett marktäktstillstånd årligen meddela tillståndsmyndigheten mängden och arten av substanser som tagits. Uppgifterna anmäls med den s.k. NOTTO-blanketten som går att hitta på webbplatsen Miljö.fi. I samband med marktäkt för husbehov anmäl också täktplatsens läge och täktens uppskattade omfattning, om det i täktområdet har tagits eller om man avser att ta mer är 500 fasta kubikmeter marksubstanser. Tillstånds- och tillsynsmyndigheten förmedlar uppgifterna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Muuta