Hoppa till innehåll

Lokalitetsledningens viktigaste mål är att alla tjänster som hör till stadens kärnverksamhet ska fungera i hälsosamma, välfungerande och energieffektiva lokaler.

Hälsosam nybyggnation

Borgå stads lokalitetsledning har under de senaste åren utvecklat metoder som anknyter till övervakningen av nybyggnader:

  • Inomhusmiljöfrågor beaktas i allt planeringsarbete. Nya åtgärder övervägs kontinuerligt för att säkerställa framgång för bygg- och reparationsprojekt.
  • Alla samarbetspartners ska vid anbudsinfordran förbinda sig att följa kriterierna i dokumentet Terve Talo. Dessa inkluderar bland annat byggprojektets renhetsnivå, dammhantering, riskhantering, materialval, förvaring av byggmaterial, torkningstider för betongkonstruktioner, fukthantering, ventilation av lokaler samt utförande av tester efter att objektet är färdigt. En Terve Talo -expert övervakar att kriterierna uppfylls.
  • En särskild Terve talo-sakkunnig övervakar att kriterierna uppfylls och entreprenörerna blir med stöd av avtalen ansvariga för försummelser i Terve talo-frågor.
  • Huvudentreprenören utför värmekamera-fotograferingar och tätningsmätningar för att säkerställa byggnadernas täthet och värmeläckningsplatser. Det finns strikta gränsvärden för täthetskrav.
  • Övervakningen av värme-, vatten-, ventilations- och elarbeten effektiviseras ytterligare. Separata kontrollmätningar utförs av en extern expert några månader efter att arbetet har slutförts för att säkerställa framgångsrika mätningar och justeringar.
  • Vid behov anställs även externa byggnadsrådgivare och -övervakare för att säkerställa tillräckliga resurser för att leda och övervaka bygg- och reparationsprojekt.

Inomhusmiljön i stadens lokaler

En bra inomhusmiljö bidrar till boendenas och arbetstagarnas välfärd och arbetsprestationen. Problem med inomhusmiljö kan förekomma i form av försämrad trivsel, men kan också orsaka sjukdomar eller symptom.

Inomhusmiljö frågor kan åtgärdas snabbt om man lätt kan hitta orsaken till problemet och utföra reparationer inom ramen för stadens budget. Det kan ta en lång tid att åtgärda problemet om det krävs flera undersökningar för att hitta orsaken till problemet och nya investeringsanslag.

Staden kan få kännedom om en misstanke om problem med inomhusmiljö av stadens anställda eller andra människor som använder byggnaden. Om du misstänker att byggnaden har problem med inomhusmiljö, anmäl dina observationer till serviceenhetens direktör, t.ex. till skolans rektor eller daghemmets föreståndare. Skolornas elever kontaktar vid behov skolhälsovårdaren och användarna av övriga lokaler hälsovårdscentralen.