Hoppa till innehåll

Utvecklingen av trafiksäkerheten uppföljs med hjälp av polisens uppgifter om trafikolyckor.

Varje vägtrafikant är alltid ansvarig för sin egen och sina medmänniskors säkerhet. För trafikarrangemang på stadens område svarar antingen NTM-centralen, staden eller den som svarar för skötseln av en enskild väg. Fördelningen av ansvarsområden mellan NTM-centralen och staden framgår av kartan.

De flesta kontakter som gäller trafiksäkerheten anknyter till fortkörning som minskar trivsel och trygghetskänslan. Polisen svarar för hastighetsövervakningen. Du kan anmäla till polisen om det upprepade gånger förekommer för höga hastigheter eller om vägmärken inte beaktas. Via länken kan du tipsa polisen om platser som behöver övervakning:

Åtgärder som förbättrar säkerheten

Kommuninvånarna önskar ofta farthinder på sina hemgator eller sina barns skolresa. Staden iakttar i mån av sina resurser en handlingsmodell där farthinder kan byggas i närheten av skolor eller rutter som skolelever ofta använder. Även på bostadsgator med genomfartstrafik, större trafikmängder eller höga hastigheter kan farthinder byggas.

Farthindren förutsätter en ändring av gatuplanen. Det är önskvärt att fordonstrafiken i närheten av skolor är så liten som möjligt för att elever som promenerar eller cyklar till skolan kommer tryggt fram. Föräldrar som kör sina barn till skolan med bil önskas beakta detta.

Res klokare

Cykla och håll dig frisk

Klok mobilitet är värd att sträva efter med tanke på kommunen och hela den offentliga ekonomin, eftersom bättre kondition hos invånarna och färre olycksfall sänker hälso-och sjukvårdskostnaderna. Man har räknat ut att om man i Borgå gick till fots eller cyklade 20 procent mer än idag, skulle det på årsnivå ge en inbesparing på 3,7 miljoner euro bara i minskad dödlighet som en följd av hälsovinsterna.

Minskad bilanvändning kräver mindre parkeringsplatser, minskar behovet av vägunderhåll och -investeringar och bidrar till att miljömålen uppnås. Trafiken står för en femtedel av koldioxidutsläppen i vårt samhälle. För att kunna bekämpa klimatförändringen är det viktigt att minska på trafikutsläppen, även om den totala trafikmängden sannolikt kommer att öka.

Sakta men säkert mot samåkning

Hållbar mobilitet kan vara att gå, cykla, ta bussen, använda bil i sambruk, samåka eller köra ekonomiskt, beroende på situationen och resan. Målet är att man allt oftare väljer något annat sätt att resa än att åka ensam i egen bil. När det gäller hållbar mobilitet är det viktigt att bli medveten om utsläppen och att välja färdsätt enligt behovet. För många är det en utmaning att komma loss från gamla tanke- och beteendemönster och att pröva på nya sätt att ta sig fram.

För hållbar mobilitet krävs inte att man helt och hållet ändrar färdsätt, utan också små åtgärder och förändringar hjälper. I Finland är det mycket typiskt att hemmet är utgånspunkten eller ändpunkten för varje bilresa. Onödiga körkilometer kan minskas genom att planera eller kombinera resor. Borgå stad har som mål att sänka tröskeln för en minskning av privatbilismen och stödja invånarna i deras beslut för ett hållbarare färdsätt.

Borgå utvecklar energieffektivt

Borgå utvecklar stadsstrukturen i en energieffektivare riktning och minskar samhällets trafikrelaterade utgifter. Målet är också att stävja trafikutsläpp och -buller. Klok mobilitet hör ihop med dessa mål. En energieffektiv stadsstruktur, där avstånden är korta, gör att det är lätt att välja kloka färdsätt. Genom att gynna hållbara färdsätt minskas stadens behov att investera ytterligare i parkeringsplatser och vägnät. Privatbilismen popularitet påverkar utsläpp, buller och samhällets beroende av olja.

Val av boplats

Planeringen av färdsätt startar med valet av boplats. Hemmets läge är avgörande för behovet och användningen av egen bil. När man väljer plats för sitt boende är det viktigt att, vid sidan av bostadens egenskaper, fundera på sitt eget behov av resande och utreda olika möjligheter att gå, cykla och resa kollektivt.

Man kan gå eller cykla till affären om den finns tillräckligt nära. Det är också bra att tänka på möjligheterna till barnens hobbyer och andra sociala vardagsaktiviteter när man väljer bostad. Målet borde vara att barnen kan gå på egen hand till skolan och till sina hobbyer. Hälso- och miljövinster går ofta hand i hand.

Information om kloka resor

Att resa klokt innebär att man föredrar hållbara sätt att färdas som gynnar miljön och samhället. Det är bra för den som färdas, eftersom konditionen förbättras och reserkostnaderna minskar. Den som reser klokt förbättrar säkerhet, luftkvalitet, sociala aspekter i sin miljö och sänker vanligen också bullernivå och koldioxidutsläpp.  Den som reser klokt ger barn och unga en modell för säker trafikkultur och hållbara val av färdsätt.

Att främja hållbar mobilitet genom motiverande åtgärder kallas för styrning av mobiliteten (Mobility management). Den används t.ex i kommuner, på arbetsplatser, i skolor, i organisationer och vid publika tillställningar. Konceptet går ut på att informera om nyttan av att gå, cykla, resa kollektivt och om en hållbarare användning av bilen. Genom information förs de positiva sidorna av klok mobilitet fram och hjälper människor att se sina egna möjligheter att ändra sina resvanor.

Effekterna uppnås genom positiva associationer, kampanjer och små sporrande medel. De främjande åtgärderna lyckas bäst när upplysningsarbetet sker samtidigt med infraprojekten. Det är önskvärt att till exempel information om förbättringar i gång- och cykeltrafiken når en så stor publik som möjligt.