Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuuden kehitystä seurataan poliisin liikenneonnettomuustietojen avulla.

Jokainen tielläliikkuja on aina vastuussa omasta ja kanssaihmistensä turvallisuudesta. Liikennejärjestelyistä kaupungin alueella vastaa joko ELY-keskus, kaupunki tai yksityistien hoidosta vastaava taho. Kartasta selviää ELY-keskuksen ja kaupungin vastuualueiden jako.

Useimmat liikenneturvallisuutta koskevat yhteydenotot liittyvät ylinopeuksiin, jotka vähentävät viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Nopeusvalvonnasta vastaa poliisi. Poliisille voit ilmoittaa esimerkiksi toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä. Voit antaa poliisille vihjeitä valvontaa tarvitsevista kohteista linkin kautta:

Turvallisuutta parantavat toimenpiteet

Kuntalaiset toivovat usein hidasteita kotikaduilleen tai lastensa koulumatkalle. Kaupunki noudattaa resurssiensa puitteissa toimintamallia, jonka mukaan hidasteita voidaan rakentaa koulujen läheisyyteen tai koululaisten suosimille reiteille. Myös asuntokaduille, joilla on läpiajoliikennettä, suurehkot liikennemäärät tai nopeudet ovat suuria, voidaan rakentaa hidasteita.

Hidasteet edellyttävät katusuunnitelman muutoksen. On toivottavaa, että ajoneuvoliikenne koulujen lähellä on mahdollisimman vähäistä, jotta kouluun kävelevät tai pyöräilevät oppilaat pääsevät turvallisesti perille. Vanhempien, jotka kuljettavat lapset autolla kouluun, toivotaan ottavan tämä huomioon.

Liiku viisaammin

Pyöräillen terveenä

Viisas liikkuminen on tavoiteltavaa kunnan ja laajemmin koko julkisen talouden näkökulmasta, sillä asukkaiden parempi kunto ja harvemmat onnettomuudet pienentävät terveydenhoidon kuluja. On laskettu, että Porvoossa pyöräilyn ja kävelyn lisääntyminen 20 prosentilla toisi vuositasolla jopa 3,7 miljoonan euron säästöt pelkästä terveyshyötyjen pienentämästä kuolleisuudesta.

Autoilun väheneminen säästää pysäköintitilaa, vähentää katuverkon kunnossapito- ja investointitarpeita sekä auttaa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Liikenne muodostaa viidenneksen yhteiskuntamme hiilidioksidipäästöistä. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on tärkeää saada liikenteen päästöt vähenemään huolimatta todennäköisestä kokonaisliikennemäärän kasvusta.

Vähitellen kohti kimppakyytiä

Viisas liikkuminen voi tarkoittaa kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikenteen käyttöä, autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä tai taloudellista ajotapaa, tilanteesta ja matkasta riippuen. Tavoite on, että yhä useammin kulkutavaksi valitaan muu kuin yksin omalla autolla ajaminen. Viisaassa liikkumisessa keskeistä on päätösten tiedostaminen ja kulkutavan valinta tarpeen mukaan. Monelle liikkujalle haaste on vanhoista ajattelu- ja toimintatavoista eroon pääseminen ja uusien liikkumistapojen kokeileminen.

Viisas liikkuminen ei edellytä kulkutavan täysimittaista vaihtamista, vaan myös pienillä toimilla ja muutoksilla saadaan hyötyjä. Suomessa on hyvin tyypillistä, että jokaisen automatkan lähtö- tai päätepiste on koti. Ylimääräisiä ajokilometrejä saataisiin vähennettyä suunnittelulla tai matkojen yhdistämisellä. Porvoon kaupungin tavoitteena on madaltaa kynnystä yksityisautoilun vähentämiseen ja tukea asukkaiden päätöksentekoa kestävämmän liikkumisen puolesta.

Porvoo kehittää energiatehokkaasti

Porvoo kehittää kaupunkirakennetta energiatehokkaammaksi ja vähentää liikenteestä aiheutuvia kustannuksia. Tavoitte on myös liikenteen päästöjen ja melun hillitseminen. Viisas liikkuminen kuuluu yhteen näiden tavoitteiden kanssa. Energiatehokas kaupunkirakenne, jossa välimatkat ovat lyhyitä, tekee viisaista liikkumisvalinnoista helppoja. Kestävien kulkutapojen suosiminen vähentää kaupungin tarvetta investoida lisää pysäköintiin ja katuverkkoon. Yksityisautoilun suosio vaikuttaa päästöihin, meluun ja yhdyskunnan öljyriippuvuuteen.

Asuinpaikan valinta

Liikkumisen suunnittelu lähtee liikkeelle asuinpaikan valinnasta. Kodin sijainti yleensä ratkaisee yksityisautoilun tarpeen ja määrän. Asuinpaikkaa valittaessa on asunnon ominaisuuksien ohella hyvä punnita omaan liikkumistarpeeseen liittyviä kysymyksiä, ja selvittää millaiset mahdollisuudet alueella on kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttämiseen.

Kauppa-asiat voi hoitaa kävellen tai pyöräillen, jos kauppa on tarpeeksi lähellä. Lasten harrastusmahdollisuuksia ja lapsuuteen kuuluvaa sosiaalista puolta on hyvä ajatella asuinpaikkaa valittaessa. Tavoiteltavaa on, että lapset voivat kulkea kouluun ja harrastuksiin omatoimisesti. Hyvinvointi- ja ympäristöhyödyt kulkevat usein rinnakkain.

Tietoa viisaasta liikkumisesta

Viisas liikkuminen tarkoittaa kestävien, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisten kulkutapojen suosimista. Se on edullista liikkujalle itselleen kunnon paranemisen ja pienempien liikkumiskustannusten muodossa. Viisas liikkuja parantaa ympäristönsä turvallisuutta, ilmanlaatua, sosiaalisuutta ja alentaa tavallisesti myös melutasoa sekä hiilipäästöjä. Viisas liikkuja antaa lapsille ja nuorille mallin turvallisesta liikennekäyttäytymisestä sekä kestävistä kulkutapavalinnoista.

Kestävän liikkumisen edistämistä kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi (Mobility Management). Sitä tehdään esimerkiksi kunnissa, työpaikoilla, kouluissa, järjestöissä ja yleisötapahtumien yhteydessä. Keinot ovat kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen palveluista ja hyödyistä tiedottamista sekä opastusta kestävämpään autonkäyttöön. Tiedottamisella tuodaan esiin viisaan liikkumisen myönteiset puolet ja autetaan ihmisiä huomaamaan omat mahdollisuutensa muuttaa liikkumistottumuksiaan.

Vaikuttavuutta haetaan myönteisten mielikuvien, kampanjoiden ja pienten kannustinten avulla. Liikkumisen edistämistoimenpiteet tehoavat parhaiten, kun valistustyötä tehdään yhdessä infrastruktuurihankkeiden kanssa. On toivottavaa, että esimerkiksi tiedotus kevyen liikenteen olosuhteiden paranemisesta tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön.