Siirry sisältöön

Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin.

Perusopetuksessa käytettäviä tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilaan yksilöllinen ohjaus, oppilashuollollinen tuki, koko- tai osa-aikainen opiskelu pienessä opetusryhmässä, avustajapalvelut, erityiset apuvälineet sekä yhteistyö kodin kanssa.

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään pedagogista tukea perusopetuslain mukaisesti ja tarvittaessa muuta tukea oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Kolmiportainen tuki

Perusopetuslain mukaisesti järjestetty tuki tarkoittaa niin sanottua kolmiportaista tukea, joka jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki

Yleinen tuki sisältyy koulun jokapäivisessä opetuksessa, ohjauksYleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tehostettu tuki

Tehostettua tukea saavat oppilaat, jotka tarvitsevat säännöllistä tukea tai montaa eri tuen muotoa samanaikaisesti. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti.

Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta.

Muut tukimuodot

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muuten tarvitsee lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta annetaan oppilaan omassa koulussa.

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Koulunkäynninohjaajat tukevat oppilaita joko yksilöllisesti tai ryhmissä. Ohjaustarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti oppilaan huoltajien, opettajien ja oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa.

Erityiset apuvälineet

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät erityiset apuvälineet. Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Opettaja arvioi ja suunnittelee yhdessä vanhempien ja muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa apuvälineiden tarvetta ja käyttöä.