Siirry sisältöön

Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene. Vesiensuojelun valtakunnalliset suuntaviivat on määritelty valtioneuvoston periaatepäätöksessä sekä Suomen Itämeren suojeluohjelmassa.

Ruoppaaminen, niittäminen ja rakentaminen vesialueella

Vesitaloushankkeiden lupa-asioista säädetään vesilaissa. Lupaa vaativia hankkeita ovat esimerkiksi vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön tai rantojen täytöt ja pengerrykset toisen vesialueella. Yli 500 kuutiometrin ruoppauksille tulee aina hakea vesilain mukainen lupa.

  • Jos ruoppauksista tai pengerryksistä aiheutuu haittoja, joista ei etukäteen ole pystytty sopimaan naapureiden kanssa tai hankkeesta aiheutuu haittaa yleiselle edulle, on töihin aina haettava vesilupa. Hakemus vesistöön rakentamisesta tehdään kirjallisesti kolmena kappaleena sille aluehallintovirastolle (AVI), jonka alueella hanke on tarkoitus toteuttaa.
  • Vähäistä suuremmasta ruoppauksesta pitää tehdä ilmoitus vesialueen omistajalle ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kuukautta ennen töiden aloittamista. Ilmoitus tehdään kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy ymparisto.fi-palvelusta.