Siirry sisältöön

Maa-ainesten ottaminen tavanomaiseen kotitarvekäyttöön

Maa-aineslupaa ei tarvita, jos maata otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön pitää kuitenkin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon ja vähäinenkään maa-ainesten ottaminen myytäväksi ei ole sallittua ilman maa-aineslupaa.

Ilmoita kotitarveotosta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos maa-aineisten ottamisalueelta on jo otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä.

Maa-ainesluvan hakeminen

Maa-ainesten ottamiseen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön tarvitaan maa-aineslupa.

Lupaa voit hakea Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kaupunki päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista alueellaan. Lupaharkinnassa otetaan huomioon maa-aineslain ottamisen rajoitukset sekä mahdollinen muun luvan tarve (esim. ympäristö-, vesi- tai maisematyölupa).

Neuvoa maa-aineslupahakemuksen tekemiseen voit kysyä Porvoon ympäristönsuojelusta. Lisätietoa ottamissuunnitelman sisältövaatimuksista löytyy Ympäristöministeriön oppaasta “Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään käyttöön”.

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia. Yhteislupaa haetaan yhdellä lupahakemuksella.

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Vireillä olevat maa-ainesluvat

Kaupunki tiedottaa vireillä olevista lupahakemuksista kuuluttamalla kaupungin internetsivuilla . Isommista hankkeista ilmoitetaan myös paikallisissa sanomalehdissä. Asianosaisille varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ennen lupa-asian ratkaisua.

Valvonta

Maa-aineslaki velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Ns. NOTTO-ilmoituslomake on Ympäristö.fi-sivustolla.

Ilmoita valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja ottamisen arvioitu laajuus, jos alueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä. Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Muuta