Gå till innehåll

Den grundläggande undervisningen innefattar förskola och åk 1–9. Under de sex första åren undervisar en klasslärare i alla eller i de flesta ämnen. De tre högsta klasserna undervisas och handleds av olika ämneslärare.

Skolvardagen

Skolveckan styrs av läsordningen. Klockslagen när skolan börjar och slutar varierar mellan olika skolor, men antalet undervisningstimmar per vecka är samma i alla skolor.

Den grundläggande utbildningen, läroböcker, material, arbetsredskapen är avgiftsfria. Eleverna får dessutom ett fullvärdigt mål mat under skoldagen och, under vissa förutsättningar skolskjuts..

Eleverna får vid behov stöd för att kunna delta i undervisningen.

En elev med funktionsnedsättning eller en elev som behöver särskilt stöd får gratis tolknings- och handledartjänster och hjälpredskap, som hjälper eleven att delta i undervisningen.

Läroplanen

Grunderna för läroplanen är en nationell föreskrift som utfärdats av Utbildningsstyrelsen och de lokala läroplanerna utarbetas utgående från den. Läroplanen utgör grunden för skolans verksamhet och undervisning och den berättar om hur man arbetar i skolan och vad skolan betonar i sitt arbete.