Hoppa till innehåll

En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet

En hobby åt alla – Borgåmodellen för hobbyverksamhet erbjuder avgiftsfria hobbymöjligheter med låg tröskel för barn och unga i grundskolan under skoldagen.

Genom att delta i hobbyer inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet kan barn och ungdomar pröva på olika grenar och hitta en trevlig och mer långvarig hobby för sig själv från hobbyutbudet i lokala föreningar och aktörer. Utbudet på hobbygrenar baserar sig på barns och ungas önskemål.

Hobbyverksamheten för elever i årskurs 1–6 sker efter skoldagen i skolans lokaler. Utbudet i varje skola riktas i första hand till elever som går i skolan i fråga, men om det finns plats i hobbygrupperna kan eleverna från andra skolor också delta i hobbyer. För ungdomar i årskurserna 6–9 är hobbyutbudet gemensamt för hela staden. Hobbymöjligheter finns både i skolor och stadens övriga hobbylokaler.

Borgåmodellen för hobbyverksamhet är en del av det nationella projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Projektet utvecklas på lokal nivå utgående från undervisnings- och kulturministeriets kriterier.

Anmälningar

Du kan anmäla ditt barn i endast en hobbyklubb.
Anmälan till skolårens 2024-2025 hobbyer börjar i september.

Du hittar hobbyutbudet för årskurserna 1–6 för enskilda skolor. Hobbygrupperna för årskurserna 1–6 riktas i första hand till elever i den egna skolan, men elever från andra skolor kan också delta i grupperna. Dessutom erbjuds distanshobbyer för elever i årskurs 3–6, vilka är gemensamma för eleverna i alla lågstadier och i vilka man deltar från hemmet.

Hobbyutbudet i skolor för årskurs 7–9 är avsett till alla elever i årskurserna 6–9 i staden. Hobbyer ordnas i olika skolor för årskurs 7–9 samt i stadens allmänna lokaler. Dessutom ordnas en s.k. distansklubb med kodning där studierna sker hemifrån och handledningen ordnas via nätet. De här klubbarna är öppna för alla skolelever i Borgå.

Kom ihåg att skolorna utöver Borgåmodellen för hobbyverksamhet också ordnar klubbverksamhet med stöd av utbildningsstyrelsen samt avgiftsbelagda klubbar, om vilka du bäst får information direkt från skolan.

Hobbygruppernas

Anmälan till hobbygrupperna görs innan de börjar och det informeras om detta i Wilma och i hobbykalendern. Eleven kan anmälas endast till en klubb som ingår i hobbymodellen, så att det finns platser till alla. Hobbyverksamhet för lågstadier ordnas efter skoldagen i skolans lokaler. Utbudet i varje skola riktas i första hand till elever som går i ifrågavarande skola, men om det finns plats i hobbygrupperna kan också elever från andra skolor delta i dem. Om barnet anmäls till en klubb i en annan skola, är det på föräldrarnas ansvar att ordna så att barnet kan ta sig dit. Om klubben inte börjar genast efter skoldagen, kan eleven inte stanna i skolans lokaler och vänta på att klubben ska börja, eftersom det inte finns övervakning i skolan. För elever i årskurserna 6–9 är hobbyutbudet gemensamt för hela staden. Hobbymöjligheter finns både i skolor och i stadens övriga hobbylokaler.

Elevernas hobbyönskemål kartlades med en enkät som gjordes i skolorna. Utgående från önskemålen som kom fram i enkäten har man för varje skola i samarbete utarbetat ett hobbyschema som innehåller olika slags hobbygrupper och annan hobbyverksamhet för olika målgrupper.

Hobbygruppernas säkerhet

I hobbygrupperna är deltagarna försäkrade med stadens olycksfallsförsäkring, liksom under skoltiden. Eleven är försäkrad också under vägen hem direkt efter hobbyklubben, liksom under resan hem direkt efter skolan. Om det sker en olycka i hobbyverksamheten, vet hobbyledaren vad som ska göras. Vårdnadshavaren informeras direkt efter det inträffade, och man kommer överens om hur man ska göra. Efter olycksfallet fyller hobbyledaren i en olycksfallsanmälan och skickar den till koordinatorn för hobbyverksamheten.

Klubbens gyllene regler

 • Jag är kompis med alla
 • Jag uppför mig bra
 • Jag lyssnar på klubbledaren
 • Jag följer regler och anvisningar
 • Jag städar upp efter mig
 • Jag ger arbetsro
 • I klubben accepteras inte osakligt beteende eller mobbning
 • Skolornas kontaktpersoner
 • Hobbyledare

Tider för hobbyverksamhet läsåret 2024–2025

Hobbyutbudet publiceras senast 8.8.2024
Anmälningstiden börjar 12.8.2024
Om du anmäler dig efter 13.9.2024 ska du kontakta skolan angående skjutsbehovet, om du har rätt till skolskjuts.

Hobbyverksamhetens läsår:
Höstterminen 2.9–7.12.2024
Vårterminen 15.1–17.5.2024

Hobbyverksamheten arrangeras inte under skolornas lovtider eller på helgdagar.

Eftermiddagsklubb och hobbyverksamhet

Vårdnadshavaren är skyldig att meddela eftermiddagsklubben om barnet deltar i en hobbyklubb under tiden för eftermiddagsklubben. Anmälan ska göras skilt för varje hobbydag. Om barnet är i hobbyklubben den tid då mellanmålet serveras i eftermiddagsklubben, blir eleven utan mellanmål. Ledarna i eftermiddagsklubben har möjlighet att servera mellanmål endast en gång. Skicka ett eget mellanmål med barnet. Om övriga praktiska frågor kommer man överens separat.

Skolskjutsar och hobbyverksamhet

Elever som har beviljats skolskjuts har rätt till skolskjuts också efter hobbyn, om hobbyn har antecknats i elevens schema och den börjar genast efter den normala skoldagen. Största delen av eleverna får skolskjuts i form av kostnadsersättning för sina resor och de kan använda Matkahuoltos busskort till klockan 18.

Liksom förut har elever inte rätt till skolskjuts efter eftermiddagsklubb, men Matkahuoltos busskort kan användas till klockan 18.

Om det inte är möjligt att använda kollektivtrafikens bussar eller om eleven får sådan skolskjuts som ordnas med beställningstrafik, ska man meddela om det ändrade schemat via skolan eller till ledningen för växande och lärande till adressen koulu.kuljetus@porvoo.fi eller via Wilma till skoltransporten.

Genom att ordna skolskjutsar har eleverna jämlika möjligheter att delta i hobbygrupper.

För skjutsarna används existerande förbindelser. Om man får skjuts med beställningstrafik men inte behöver skjutsen, ska man meddela om det direkt till trafikföretaget i första hand per textmeddelande till numret 045 7396 0364 (man kan inte ringa till det här numret).

Här gäller alltså samma praxis som i allmänhet i fråga om ändringar i behovet av skolskjuts.

Om eleven anmäls efter 13.9.2024 har vårdnadshavaren skyldighet att själv vara i kontakt med skolan.

Om hobbyklubben plötsligt ställs in till exempel för att ledaren har blivit sjuk kan man inte göra ändringar i skjutsar som sköts med beställningstrafik utan då är det vårdnadshavaren som ser till att barnet kommer hem.

Skolornas kontaktpersoner

Skolans kontaktperson svarar på frågor om lokalerna. Kontaktpersonen ansvarar också för informeringen inom skolan och är ett stöd för kommunikation och marknadsföring som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Om ledaren inte är på plats när klubben börjat, ta kontakt med hobbyledaren, skolans kontaktperson eller projektkoordinatorn, så reder vi ut saken.

Projektkoordinatorn svarar på dina frågor om anmälningar, klubbinnehåll och klubbledare.

Kontaktuppgifter till skolornas kontaktpersoner

Du når kontaktpersonerna också via Wilma.

Hobbyledare och arrangörer

Hobbymodellen koordineras av ungdomstjänsterna i Borgå.

Hobbyverksamheten arrangeras och leds av lokala föreningar, organisationer och privata serviceproducenter. Hobbyledarna är experter på den verksamhet de leder och de har tillräckliga kunskaper för handledning av barn och unga. Alla handledare är myndiga, de har tystnadsplikt och skyldighet att följa Finlands lag och de yrkesetiska anvisningarna för ungdomsarbete. Hobbyledarnas kontaktuppgifter meddelas till vårdnadshavarna i samband med anmälan till hobbygrupperna och hobbyledaren ansvarar för kontakten med vårdnadshavarna.

Om det blir en ledig plats i hobbyklubben till någon som är på reservplats, meddelar koordinatorn för hobbyverksamheten att det finns en ledig plats. Om en elev har varit frånvarande från klubben fler än tre gånger i följd, tar koordinatorn för hobbyverksamheten kontakt med vårdnadshavaren och frågar om eleven tänker fortsätta i klubben. Vårdnadshavaren är skyldig att meddela om eleven inte deltar i hobbyn eller slutar helt. Om klubben någon gång inte kan ordnas, meddelar hobbyledaren om detta till vårdnadshavarna, skolans kontaktperson och koordinatorn. Meddelandet skickas per e-post, textmeddelande eller på annat sätt som man har kommit överens om.

Ledare i hobbyverksamhet

 • Ledare kan vara instruktörer från en förening eller organisation eller en privat aktör.
 • Ledarna ska vara minst 18 år.
 • Ledaren förväntas ha ett professionellt grepp till att leda barn och unga samt vilja att möta och fostra barn och unga till att bli en del av en gemenskap och ta hänsyn till andra. Dessutom krävs straffregisterutdrag för arbete med barn.
 • Ledarnas lön betalas baserat på antalet timmar som de har haft.
 • Staden ansvarar för lokalerna, olycksfallsförsäkring för barn och unga samt anmälningar.
 • Efter att klubben har börjat är det hobbyklubbens ledare som ansvarar för ändringar och information till vårdnadshavare, barn och skolan.
 • Om du är intresserad av att bli ledare för en hobbyklubb och inte ännu är med, ta kontakt med projektkoordinator.

Borgåmodellen för hobbyverksamhet söker serviceproducenter för läsåret 2024–2025. Läs mera om tjänsteleverantörers anbuds- och ansökningsanvisningar

Borgåmodellen för hobbyverksamhet läsåret 2024–2025

Borgåmodellen för hobbyverksamhet

Borgåmodellen för hobbyverksamhet

Borgåmodellen för hobbyverksamhet söker serviceproducenter för läsåret 2024–2025 för att ordna hobbygrupper för elever inom grundläggande utbildning antingen i skolorna eller i närheten av dem.

Hobbygrupper kan arrangeras av organisationer, föreningar och företag, egenanställda samt andra sammanslutningar som ordnar hobbyverksamhet och andra enheter inom staden. Om du som privatperson är intresserad av att leda hobbygrupper kan du ta kontakt med koordinatorn för hobbyverksamheten (kontaktuppgifter nedan).

Om de avtalsleverantörer som väljs vid konkurrensutsättningen inte kan erbjuda ledare till alla hobbyhelheter som barn och unga har önskat, kan uppdrag erbjudas också till andra parter som direktupphandling.

Verksamhetsperioden för klubbarna inom Borgåmodellen för hobbyverksamhet är från september till maj. Hobbyklubbarna ordnas kl. 12–17 på vardagar. Hobbyklubbarna arrangeras inte under skolornas lovtider eller på helgdagar. Läsåret 2024–2025 arrangeras huvudsakligen klubbar som ordnas hela läsåret. Hobbyverksamhet erbjuds åt elever i årskurserna 1–9 i skolorna eller i närheten av skolorna i samband med skoldagen. Grenar som inte kan utövas i skolan kan erbjudas också på någon annan plats. Dessutom ordnar staden uppsökande klubbverksamhet för barn och unga som inte ännu har någon hobby. Hobbyklubbarna är gratis för barn och unga.

Vid valet av hobbygrupperna i Borgåmodellen för hobbyverksamhet beaktas elevernas önskemål och de resurser som reserverats för verksamheten. Om det erbjudna innehållet inte motsvarar elevernas önskemål eller om det inte är möjligt att ordna verksamheten med rimliga resurser, ordnas inte gruppen. Då ersätts gruppen med något annat. Noggrannare tidsplan, hobbyutbud och antal grupper preciseras under maj–juni 2024, då projektfinansieringens storlek och skolornas tidtabeller för hobbygrupperna klarnar.

Tjänsteleverantörers anbuds- och ansökningsanvisningar

Staden söker nu för första gången serviceproducenter via en upphandlingsannons i Hilma. Upphandlingsannonsen finns i tjänsten Hilma link på upphandling besked 

På sidan för annonsen kan du via Osallistu gå vidare till portalen Tarjouspalvelu.fi, där du kan lämna ett anbud. Du får meddelandet på finska: ”Olet poistumassa hankintailmoitukset.fi -palvelusta ja siirryt osoitteeseen: https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=494888&tpk=eea538dc-d069-411f-b221-580fced7e051. Ulkoiset palvelut voivat vaatia erillisen rekisteröitymisen esimerkiksi tarjouksen jättämiseksi. Myös asiakaspalvelu on ulkoisissa palveluissa erillinen.” Välj Ok, varefter du är på annonsens första sida i anbudstjänsten.

Om du inte tidigare har registrerat dig i Tarjouspalvelu, klicka på Kirjaudu och sedan ”Mikäli sinulla ei ole vielä tunnusta luo uusi tästä” och fortsätt enligt anvisningarna.

Om du har problem med att logga in eller lämna ett anbud, ta kontakt med kundtjänsten 020 766 1075 / support@cloudia.fi. Anvisningar finns också på adressen Uusi Tarjouspalvelu – Tukiportaali (cloudia.fi). Du kan också begära hjälp av stadens upphandlingstjänster tarja.juvonen@porvoo.fi eller 040 7522 998.

Anmäl dig som serviceproducent och lämna ett anbud senast torsdag 4.4.2024 kl. 12.00.

Allmänt om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt där det ordnas avgiftsfri hobbyverksamhet för barn och unga i samband med skoldagen. Hobbyutbudet väljs utifrån barns och ungas önskemål. På lång sikt är målet att öka barns, ungas och familjers välbefinnande. Meningen är att varje barn och ung person ska hitta en hobby som de tycker om. I modellen försöker man se till att skoleleverna kan påverka hurdan hobbyverksamhet som ordnas och att alla på det sättet ska hitta en hobby som de tycker om.

Hobbyverksamheten är planerad utgående från barns och ungas respons. De olika hobbyklubbarna omfattar till exempel hantverk, idrott, konst och kultur samt datateknik. En av hörnstenarna i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att utövandet av hobbyn är jämlikt och inte är beroende av till exempel familjens ekonomiska situation, hobbyredskap eller brist på möjligheter att ta sig till platsen för hobbyn. Det är avgiftsfritt att delta i hobbyerna och man behöver inte skaffa några särskilda kläder eller utrustning. Hobbyverksamhet ordnas på finska och svenska, antingen i skolan eller i närheten av den.

Mer information

Janne Ekman

Projektkoordinator, Borgåmodellen för hobbyverksamhet