Hoppa till innehåll

Budget och ekonomiplan

Stadsfullmäktige godkänner årligen en budget för det kommande kalenderåret samt en ekonomiplan för tre eller flera år.

I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för stadens och stadskoncernens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska innehålla de anslag samt beräknade inkomster som uppgifterna och verksamhetsmålen förutsätter samt en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas. Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Hur görs budgeten?

Stadsstyrelsen godkänner på våren en budgetram. Efter detta bereder stadens sektorer och nämnder sina egna driftsekonomi- och investeringsförslag. Stadsdirektören offentliggör sitt budgetförslag på hösten, varefter stadsstyrelsen behandlar budgeten.  Fullmäktige fastställer budgeten och ekonomiplanen före utgången av året.

Budget år 2022 och ekonomiplan 2022–2024

Stadsfullmäktige i Borgå godkände 17.11.2021 stadens budgetförslag för år 2022 och ekonomiplan för åren 2022–2024. Borgås ekonomi hålls nästan i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter.

Tidigare års budgetar och ekonomiplaner

Program för hållbar ekonomi 2020-2026

Stadens ekonomi håller på att hamna i en tydlig och djup ekonomisk kris under våren 2020. Coronavirusepidemin på-verkar starkt stadens inkomster och utgifter, särskilt under åren 2020 och 2021. Programmet är bara ett utkast och det erbjuder möjlighet att diskutera hur stadens verksamhet utvecklas och vad man särskilt prioriterar.