Hoppa till innehåll

Avfallshanteringstjänster

Avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab, som ägs av kommuner, sköter huvuddelen av avfallshanteringstjänsterna i kommunen.  Tilläggsuppgifter och kontaktuppgifter för kundservice.

Avfallshanteringsmyndighet

Nylands avfallsnämnd svarar för myndighetsuppgifterna inom avfallshantering.

Tillsyn över avfallshantering

Miljövårdsmyndigheten har till uppgift att övervaka att avfallslagen och de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas.

Nedskräpning är förbjuden enligt avfallslagen. I miljön får inte material lämnas eller ämnen släppas ut så att följden kan bli osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel, risk för att människor eller djur skadas eller någon liknande risk eller olägenhet.

Miljövårdsmyndigheten övervakar att nedskräpningsförbudet följs i kommunen. Myndigheten påminner vid behov om nedskräpningsförbudet och kan ge den som har städningsansvar en uppmaning att städa det område som nedskräpats.