Hoppa till innehåll

Beslutsfattande

För organiseringen av stadens tjänster och stadens ekonomi svarar fullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och tjänstemannaorganisationen.

Den högsta beslutanderätten i Borgå utövas av stadsfullmäktige med 51 ledamöter. Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötena hålls i stadshuset.

Mötesprotokollen publiceras på sidan föredragningslistor och protokoll.

Stadsfullmäktige utnämnder stadsstyrelsen som leder stadens förvaltning och bereder ärenden som behandlas i fullmäktige. Stadstyrelsen övervakar stadens intressen och representerar den.

Nämnderna och direktionerna övervakar och styr verksamheten på sina uppgiftsområden.

Stadens beslutsprocess genomgår många skeden

Ärendebehandlingen börjar med tjänstemannanberedningen. Efter det läggs ärendet fram för beslut i ett förtroendeorgan, dvs. en nämnd, stadsstyrelsen och fullmäktige. Under beredningen av ärendet begärs ofta utlåtanden av andra myndigheter.

Fullmäktige har delegerat sin beslutandesrätt i vissa ärenden till stadsstyrelsen, nämnderna och stadens tjänsteinnehavare. Således fattas en del av besluten redan före fullmäktiges möten.

Strategin och stadgarna styr

Bestämmelser om stadens förvaltning och beslutsfattande finns bl.a. i kommunallagen och förvaltningslagen samt den förvaltningsstadga som fullmäktige godkänt.

Utvecklingen av staden och dess verksamhet styrs dessutom av stadens strategi och de program som förtroendeorganen godkänt.