Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.5.2024

Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans Efter omröstningar beslutade stadsstyrelsen godkänna programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024–2027 och vidarebefordra det till stadsfullmäktige för godkännande. Stadsstyrelsen beslutade dessutom enhälligt konstatera att de inbesparingar gällande servicenätet, som föreslås i programmet för ekonomisk produktivitet och balans, (så kallade strukturella lösningar) inte styr uppgörandet […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 7.5.2024

Detaljplanen för Kokon idrottscentrum lades fram för godkännande Stadsutvecklingsnämnden godkände vid sitt möte bemötandena av och anmärkningarna mot förslaget till detaljplaneändring och beslutade föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum godkänns. Arbetet med ändringen av detaljplanen för Kokon idrottscentrum i Borgå är på slutrakan. Detaljplaneändringen som beretts av stadsplaneringen i […]

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 7.5.2024

Kartläggning av elev- och studerandevårdstjänster på svenskspråkiga utbildningssektionens möte Elev-och studerandevårdstjänsterna är avsedda för förskolebarn, för elever inom den grundläggande utbildningen samt för gymnasieelever och studerande på andra stadiet. Elev- och studerandevården ska ordnas som systematiskt samarbete mellan undervisningsväsendet och välfärdsområdet. Personalen inom elev- och studerandevårdstjänsterna arbetar i Östra Nylands välfärdsområdes tjänst och skolornas personal […]

Nämnden för växande och lärande, beslut 25.4.2024

Tjänster inom småbarnspedagogik, säkerhetsarbete Nämnden för och lärande godkänner uppdateringarna i säkerhetsplanen för tjänsterna inom småbarnspedagogik samt antecknar för kännedom lägesrapporten för säkerhetsplaneringen inom småbarnspedagogiken. Strukturerna för säkerhetsledning förstärks och utvecklas kontinuerligt. Målet är att ytterligare stöda utvecklingen av säkerhetskulturen och säkerhetsledningen. För cheferna ordnas utbildning i aktuella ämnen, till exempel riskbedömning. Borgå stads kulturläroplan […]

Stadsfullmäktiges beslut 24.4.2024

Befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Anette Karlsson befrielse från uppdragen som ledamot i Nylands landskapsförbund och välja Jenna Perokorpi som ny ledamot i stället för henne. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Jarkko Ilomäki befrielse från uppdragen som ersättare i livskraftsnämnden och välja Pontus Palmqvist som ny ersättare i stället för honom. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt […]

Tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 23.4.2024

Tillstånd- och tillsynsnämndens mötesschema, hösten 2024 Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att sammanträda under hösten den 27.8., 24.9., 22.10., 19.11. ja 10.12. Ansökningar om bygglov, Konstfabriksgatan 5, Västra åstranden Bygglov söks till första etappen i ett totalbyggprojekt för byggande av två höghus och en parkeringshall på adressen Konstfabriksgatan 5, 06100 Borgå. Projektet placerar sig i området […]