Gå till innehåll

Kategori: Borgå stad informerar

Bläddra efter kategori

C21-städernas stadsdirektörer: Överföringen av TE-tjänsterna till kommunerna är ett bra mål – gjutfel i genomförandet

Regeringens proposition om lagstiftning om omorganisering av arbetskrafts- och företagsservice är på remiss i kommunerna. I reformen överförs ordnandet av arbets- och näringslivstjänster från staten till lokalnivån. Stadsdirektörerna i Finlands 21 största städer anser att målen i reformen är bra, men gjutfelen i genomförandet hinner ännu korrigeras innan regeringens proposition tas upp för behandling i riksdagen.

beslutsfattande -

Miljöhälsosektionens möte 16.6.2022

Sektionen beslutade förbjuda Goodset Oy:s marknadsföring som strider mot livsmedelslagen. Förbudet förenas med hot om vite. Inga medicinska påståenden eller otillåtna hälsopåståenden får göras om livsmedel, bl.a. kosttillskott. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Utlåtande till arbets- och näringsministeriet med anledning av ansökan om drifttillstånd för Lovisa kärnkraftverk, Utlåtande till miljöministeriet om utkastet ”Behandling av […]

Bildningsnämndens beslut 16.6.2022

Bildningsnämnden godkände enligt förslaguppdateringen av Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin läroplanen för den allmänna lärokursen i musik, öppna studiers kursutbud läsåret 2022-2023 inom musikinstitutets nya tjänstestruktur och fastställde öppna studiernas kursavgifter. Ungdomstjänsternas bandlokalerBildningsnämnden beslutade enhälligt, i enlighet med bildningsdirektörens förslag, att återremittera ärendet till beredning vad gäller de ungas bandlokaler och uppmuntrar ungdomstjänsterna att fortsätta […]