Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 24.8.2023

Miljöhälsosektionen beslutade anteckna för kännedom lägesrapporten om beredningsläget för budgeten för år 2024 och rådgav I stadsveterinär-hygienikern om den fortsatta beredningen.Redogörelsen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för hur en rökolägenhet i bostaden hade hanterats i miljöhälsovården antecknades för kännedom och till ärendet bifogades Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut.I fråga om bemötandet till Vasa förvaltningsdomstol som […]

Ett nytt, uppdaterat avtalsförslag om ordnande av AN-tjänster till godkännande

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar måndagen den 28 augusti ett uppdaterat utkast till avtal mellan avtalskommuner och avtalsstäder om ordnande av AN-tjänster. Enligt avtalsutkastet ska städer och kommuner i östra Nyland bilda ett samarbetsområde, dvs. ett sysselsättningsområde, för ordnande av arbetskraftsservice. Borgå stad skulle agera som ansvarig kommun på det sätt som avses i kommunallagen när staden sköter avtalsenliga uppgifter.

Miljöhälsosektionens möte 15.6.2023

På sitt möte behandlade miljöhälsosektionen tilläggslistan och fastställde tjänsteinnehavarnas brådskande föreläggande på basen av livsmedelslagen och hälsoskyddslagen. Dessutom gav sektionen utlåtanden om ändringarna i stranddetaljplanen i Sondy och Virvik i Borgå, kontrollplanen för Orimattilan Vesi vattentäkt vid Viiskivenharju, ansökan om miljötillstånd för Neste Abp:s förbehandlingsenhet för förvätskad returråvara i Sköldvik, Borgå samt Destia Ab:s ansökan […]

Miljöhälsosektionens möte 23.3.2023

Miljöhälsosektionen godkände programmen för kontrollundersökning av badbassängerna vid Sannäs gård, servicehuset Esplanad, Äppelbackens servicecenter och Albert Edelfeltin koulus småklasser samt Borgå vattens och Mörskom kommuns vattenverks program för kontrollundersökning av hushållsvatten år 2023-2027. Dessutom godkände sektionen Etelä-Pornaisten vesiosuuskuntas riskhanteringsplan och fastställde programmet för kontrollundersökning av hushållsvatten. Miljöhälsosektionen gav följande utlåtanden: Sektionen röstade om innehållet i […]

Miljöhälsosektionens möte 26.1.2023

Miljöhälsosektionen godkände Haiko Spas program för kontrollundersökningar år 2023–2027 samt beslutade att inte ge ett utlåtande med anledning av Sipoon Humus Oys besvär över beslutet om marktäkts- och miljötillstånd. I följande ärenden fattade nämnden beslut enligt beslutsförslaget: I ärendet Rudus Oy:s grustäktsområde i Kråkö, tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvens-bedömning (MKB) i enskilt fall, gjorde Christoffer […]