Gå till innehåll

Byggnadstillsynen fattar beslut i ärenden som gäller lov och tillstånd samt ger allmän handledning och rådgivning.

Till byggnadstillsynens uppgifter hör att för sin del säkerställa att en trygg, hälsosam och trivsam livsmiljö byggs. Byggnadstillsynsmyndigheten övervakar att byggandet sker i enlighet med lagen samt övervakar den bebyggda miljöns tillstånd.

I den kommunala byggnadstillsynens uppgifter ingår även att sköta den allmänna handledningen och rådgivningen som behövs för byggandet i kommunen.

Byggnadstillsynen betjänar i första hand via Lupapiste.fi- tjänsten.

Behandlingen av lov och tillstånd har blivit överbelastad

Behandlingen av lov och tillstånd har blivit överbelastad och vi koncentrerar oss på behandlingen av de projekt som anhängiggjorts före 31.3.2022. För närvarande behandlas över 300 ansökningar om lov och tillstånd.

Nya ansökningar tas till behandling när de lov och tillstånd som nu behandlas kan föras framåt. Frågor som gäller innehållet i en enskild ansökan besvaras när projektet tas till behandling.

Vi uppskattar behandlingstiden för lov och tillstånd till 3–6 månader.

Ni påskyndar i fortsättningen behandlingen av projekten när ni beaktar anvisningarna för beredningen av lov-/tillståndsansökningar.

I april förekommer det också fördröjningar i tillsynen på byggplatser.

Vi beklagar situationen.

Grävarbete