Hoppa till innehåll

Ett byggnadsarbete ska utföras så att det uppfyller kraven i de bestämmelser och föreskrifter som gäller byggande och kraven på god byggnadssed (149 § MarkByggL).

Den som påbörjar ett byggprojekt ska bekanta sig med lovbeslutet/tillståndsbeslutet omsorgsfullt. Lovet/tillståndet beviljas villkorligt, dvs. att beslutet innehåller bestämmelser och villkor om utförandet av byggarbetet.

I lovbeslutet/tillståndsbeslutet bestäms om att förrätta behövliga myndighetssyn under byggarbetet och om att utarbeta specialplaner och att lämna dem till byggnadstillsynen.

Den ansvariga arbetsledaren beställer synerna av byggnads- eller VVS-inspektörerna. Inspektörernas områdes delning hittar ni här.

Inledande möte

I bygglovet bestäms om ett inledande möte krävs. Den som påbörjar ett byggprojekt ska avtala med byggnadsinspektören om tidpunkten för det inledande mötet och sammankalla mötet innan byggarbetet påbörjas. Vid det inledande mötet ska följande personer vara närvarande:

 • den som påbörjar byggprojektet eller en representant för denna försedd med fullmakt
 • huvudplaneraren för byggprojektet
 • den ansvariga arbetsledaren
 • byggnadsinspektören

För att säkerställa byggarbetets kvalitet ska vid det inledande mötet konstateras och protokollföras följande:

 • skyldigheterna för den som påbörjar projektet
 • de centrala parterna i planeringen och byggarbetet
 • vem som ansvarar för respektive byggnadsskede, vem som inspekterar olika arbetsskeden
 • övriga utredningar och åtgärder

Utmärkning av byggnadens plats och lägessyn

Byggnadsplatsen skall utmärkas före byggnadsarbeten börjas. Före byggnades tas ibruk skall man beställa en lägessyn. Den ansvariga arbetsledaren beställer utmärkningen av byggnadens plats och lägessynen från Stadsmätningen.

Grundbottensyn

Om grunden byggs direkt på marken beställs synen efter att man har byggt formen till grundplattan och gjort armeringen.Om man bygger på pålar ska synen beställas efter att konstruktionsplaneraren har lämnat in uppgifter om kontrollmätningar och pålningsprotokollet till byggnadstillsynen och man har byggt former till pålplintarna och gjort armeringen.

Grundbottensynen beställs av områdets byggnadsinspektör. Före synen utför den ansvariga arbetsledaren sin egen grundbottensyn och kvitterar den i inspektionsdokumentet.

Armeringssyn

Ansvariga arbetsledaren beställer armeringssynen av områdets byggnadsinspektör.
Före synen ska den ansvariga arbetsledaren utföra sin egen armeringsgranskning, och kvittera den i inspektionsprotokollet.

Konstruktionssyn

Ansvariga arbetsledaren beställer konstruktionssynen av områdets byggnadsinspektör då bärande konstruktionerna är klara och ännu synliga. Före synen ska den ansvariga arbetsledaren utföra och kvittera sin egen konstruktionssyn i inspektionsprotokollet.

VVS-syn (värme-, vatten- och ventilation)

VVS-synen beställs från stadens VVS-inspektör före den partiella slutsynen (ibruktagningssyn).

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt arbetsledarna för vatten- och avloppsarbeten samt ventilationsarbeten innan VVS-arbetena påbörjas. Godkännandet ansöks om elektroniskt i Lupapiste.

Innan VVS-synen beställs, ska arbetsledarna för vatten- och avloppsarbeten samt ventilationsarbeten förrätta de syner som ingår i deras ansvarsområden och fylla i/kvittera inspektionsdokumentet med behövliga bilagor. Inspektionsdokumenten med bilagorna bifogas till byggprojektet i Lupapiste.

Med inspektioner, mätningar och andra åtgärder (inklusive handledning i användning) enligt protokollet försäkras att objektet är färdigt för ibruktagningssynen i fråga om vatten-, avlopps- och ventilationssystemen

Minimikravet för mätningar och dokumentering av ibruktagande av ventilationssystemet är enligt kapitel 4 i miljöministeriets förordning 1009/2017.

Minimikraven för mätningar och inspektionsdokumentsanteckningar som görs innan vatten-, avloppsvattens- och dagvattensanordningar tas i bruk är enligt miljöministeriets förordning 1047/2017.

Ibruktagningssyn (Partiell slutsyn)

Ibruktagningssynen/den partiella slutsynen beställs av områdets byggnadsinspektör. Vid synen konstateras att byggnaden är byggd i enlighet med bygglovet och att byggnaden är i det skicket att den kan tas i bruk. Gården ska vara sådant skick att det är tryggt att använda byggnaden. Inspektionsprotokollet över byggarbetet skall vara ifylld och undertecknad för de byggskeden som är färdiga.

Vid ibruktagning skall speciellt följande speciellt betraktas::

 • krävda bilplatserna på tomten
 • vägen till ingången och trapporna ska vara enligt bestämmelserna
 • adressnumret på synligt ställe
 • brandvarnare har installerats i innertaken (minst en brandvarnare/60m²)
 • brandsektionering enligt planerna
 • nödutgångar i varje sovrum i övre våningen (fönsterhandtag till tillräckligt stort fönster enligt bestämmelserna och en fast stege under fönstret om fallhöjden till marken är över 3500 mm)
 • innertrappor och balkongräcken i enlighet med bestämmelserna
 • vid behov ett tryggt räcke mellan bastuugnen och laven
 • utrustning på yttertaket enligt bestämmelserna
 • allt annat som eventuellt bestäms om i lovbeslutet/tillståndsbeslutet skall vara gjort

Vid ibruktagningssynen ska följande handlingar finnas tillgängliga:

 • bygglovsbeslutet och officiella ritningar
 • beslut om godkännande av ansvarig arbetsledare
 • beslut om godkännande av arbetsledarna för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten
 • inspektionsprotokoll över rökkanaler och eldstäder
 • inspektionsprotokollet och dess sammandrag med de ansvariga personernas underskrifter (inspektionsprotokollet bifogas till Lupapiste)
 • elentreprenörens inspektionsprotokoll över elinstallationerna
 • VVS-inspektionsprotokoll
 • stämplade konstruktionsplaner och VVS-planer
 • inspektionsdokument för vatten- och avloppsarbeten samt ventilationsarbeten med bilagor
 • avloppssystemets bruks- och underhållsanvisningar (ifall inte ansluten till vattenverkets avloppsnät)
 • intyg från skatteverket gällande anmälning av byggandet
 • byggnadens bruks- och underhållsanvisningar (åtminstone en preliminär version)
 • avtal om avfallshantering
 • ett protokoll över täthetsmätningar (om detta förutsätts i lovet)
 • uppdaterad energiutredning
 • möjligtvis andra dokument, som har förutsatts i lovsbeslutet som ska vara lämnade till byggnadstillsynen innan byggnaden tas i bruk.

Slutsyn

Slutsynen beställs av områdets byggnadsinspektör då hela byggarbetet, också på gården, är färdigt. Slutsynen skall beställas under den tid som lovet är i kraft (bygglovet gäller i fem år och åtgärdstillståndet i tre år från det att lovet beviljats)..

Vid slutsynen skall bruks- och underhållsanvisningen för byggnaden vara klar. Inspektionsprotokollet för byggarbeten är ifyllt och undertecknat till alla delar. Inspektionsprotokollet bifogas till Lupapiste

Inspektion av rök- och luftkanaler

Den ansvariga arbetsledaren inspekterar rök- och luftkanalerna. Arbetsledaren gör en anteckning om inspektionen i inspektionsdokumentet och fyller i inspektionsprotokollet för rök- och luftkanalerna och eldstaden.

Lägesgranskning

Lägesgranskning kan föreskrivas på områden som inte finns med på stadens baskarta. Lägesgranskningen utförs av ansvariga arbetsledaren, som fyller i ett granskningsdokument. Lägesgranskning förrättas främst i områden där det inte är nödvändigt att vara alldeles exakt i fråga om byggnadens läge på byggplatsen.

Värme-, vatten- och ventilationsinspektion

Inspektionen utförs av arbetsledarna för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten, vilka har godkänts av byggnadstillsynen. Inspektionerna av olika arbetsskeden antecknas i inspektionsdokumentet.