Hoppa till innehåll

Lov, tillstånd och anmälan

Byggandets olika lov, tillstånd och anmälan

Olika typer av lov

Byggnadsinspektören beviljar bygglov för:

 • en bostadsbyggnad med högst två bostäder som kommer att användas endast för boende
 • en ekonomibyggnad i anslutning till nämnda byggnad eller för ett lantbruks ekonomibyggnad
 • en lagerbyggnad på högst 600 kvadratmeter eller en utbyggnad av lagerbyggnaden på byggd tomt

I övriga fall beviljas bygglov av tillstånds- och tillsynsnämnden .

Åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder och rivningslov samt åtgärds- och rivningsanmälningar handläggs av byggnadsinspektören.

Lov och tillstånd som hör till byggandet ansöks elektroniskt via Lupapiste-tjänsten.

Man registrerar sej lätt i tjänsten med sina nätbankkoder eller genom mobilcertifikat. Beroende på hur omfattande ett projekt är kallas behövliga planerare och myndigheter in. Lupapiste ger närmare anvisningar projektvis.

När behövs ett bygglov?

Bygglov behövs när en bostad:

 • byggs eller bygs ut
 • renoveras och ändras märkbart
 • samt när användningsändamålet ändras väsentligt, exempelvis när vanliga rum byggs om till våta utrymmen.

Också om du ändrar om garaget till sovrum, gör hobby rum i en gammal ladugård, ändrar om en fritidsbostad till stadigvarande bostad eller om du bygger en ny eldstad, behöver du bygglov.

När behövs ett åtgärdstillstånd?

I stället för bygglov kan det hända att du behöver ett åtgärdstillstånd. Åtgärdstillstånd förutsätts exempelvis för borrning av en jordvärmebrunn, för fasadändringar och för lätta konstruktioner. I byggnadsordningen föreskrivs vilka åtgärder som kräver tillstånd eller anmälan.

Några exempel som kräver åtgärdstillstånd:

 • Byggande av jordvärmeanordning
 • Byggande eller ändring av avloppssystem
 • Betydande fasadändring
 • Inglasande av terrass
 • Konstruktion, till exempel skyddstak, skjul eller kiosk
 • Bryggbygge
 • Byggande av staket
 • Reklamåtgärd: uppsättning av andra konstruktioner, texter eller bilder utomhus i reklamsyfte eller annat kommersiellt syfte än sådana som anges i naturvårdslagen eller täckande av fönster med reklam antingen varaktigt eller för en lång tid.

Mindre åtgärder som inte förutsätter tillstånd ska skriftligen meddelas byggnadstillsynsmyndigheten 30 dagar innan åtgärden vidtas. Av motiverade skäl kan byggnadstillsynsmyndigheten inom nämnda tidsperiod kräva att du ansöker om tillstånd. Till anmälan ska fogas behövlig utredning om åtgärdens omfattning och beskaffenhet.

När behövs ett tillstånd för miljöåtgärder?

Sådant jordbyggnadsarbete och sådan träfällning eller annan med det här jämförbar åtgärd som ändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd.

 • i ett detaljplaneområde
 • i ett generalplaneområde om så bestäms i generalplanen
 • i ett område där byggförbud gäller för utarbetande av detaljplan
 • i ett område beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen.

Tillstånd behövs inte:

 • för arbeten som är nödvändiga för genomförande av general- eller detaljplanen
 • för arbeten i enlighet med beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd
 • för åtgärder med obetydliga verkningar
 • om åtgärden baserar sig på godkänd vägplan enligt lagen om allmänna vägar.

Bestämmelserna om tillstånd för miljöåtgärder tillämpas inte på sådan marktäkt som kräver tillstånd enligt marktäktslagen.

Rivningslov eller -anmälan

För att riva en byggnad behöver du rivningslov när byggnaden är belägen:

 • i ett detaljplaneområde
 • i ett område där byggförbud gäller för utarbetande av detaljplan när så bestäms i generalplanen

Rivningslov behövs inte:

 • om ett giltigt bygglov, en gatuplan enligt MarkByggL § 127 eller en godkänd vägplan enligt lagen om allmänna vägar förutsätter att byggnaden rivs

I följande fall krävs bara en rivningsanmälan till byggnadstillsynen: när rivningen inte förutsätter tillstånd (små ekonomibyggnader och skjul).

Lämna in en skriftlig anmälan till byggnadstillsynsmyndigheten 30 dagar innan rivningsarbetet inleds.
Av motiverade skäl kan byggnadstillsynsmyndigheten inom nämnda tidsperiod kräva ansökan om tillstånd.

Ansökan om förlängning

Bygglovet är i kraft under fem år förutsatt att byggandet har inletts inom tre år. Tiden räknas från det datum då lovet vunnit laga kraft. Bygglovet upphör att gälla om byggarbetet inte har inletts inom tre år eller slutförts inom fem år.

Lovets giltighetstid för påbörjande av arbetet kan förlängas med högst två år, om de rättsliga förutsättningarna för byggandet eller en annan åtgärd fortfarande föreligger (MarkByggL 143 § 2 mom.).

Har byggarbetet inte slutförts inom fem år, kan tidsfristerna förlängas med högst tre år åt gången (MarkByggL 143 § 2 mom.).

Ett beslut om förlängd giltighetstid är avgiftsbelagt.