Hoppa till innehåll

Idrottstjänsternas understöd 2024

För att stöda idrottsverksamheten i Borgå beviljas årligen bidrag.

Bidrag beviljas till registrerade idrottsföreningar med Borgå stad som hemort.
Du kan också bevilja personligt bidrag som utbildningsbidrag.

Dessutom belönas framgångsrika idrottare.

Allmänt bidrag

Ansökningstid för allmänt bidrag 1.3-28.3.2024. Ansökningslänken stängs kl. 15.

I de allmänna anvisningarna och i ansökningsblanketten räknas de bilagor upp som ska bifogas ansökan.

Om föreningens verksamhetsperiod inte är ett kalenderår och perioden slutar efter 1.3, ansöker föreningen om bidrag på basis av föregående verksamhetsperiod.

Ansökningar för idrottens allmänna bidrag uppskattas enligt livskraft branchens gemensamma kriterier. När verksamhetens volym, kvalitet och omfattning uppskattas, tar man i beaktande bland annat antal av borgåbo medlemmar, antal av licenser, utbildningsnivå av tränare, antal av föreningsanställda, omfattning av tävlingsverksamhet och tävlingsframgång.

Bekanta dig med ansökningsblankettens frågor från länken nedan

Tilläggsuppgifter ger

Hyresbidrag

Hyresbidrag beviljas en i Borgå registrerad idrottsförening som själv hyr en idrottslokal för sina regelbundna träningar. Lokalen kan inte vara uthyrd av Borgå stads idrottstjänster.

Godkända kostnader är:

 • hyra för idrottslokalen
 • el-, vatten- och uppvärmningskostnader
 • försäkringar anslutna till lokalen

Idrottsträningsverksamheten som hyresbidraget söks till skall vara ledd verksamhet. Hyrekostnaderna skall framställas så att det framkommer vilken verksamhet kostnaderna gäller.

Hyresbidrag anhålls en gång per år i samband med ansökan om allmänt bidrag, dock som skild ansökan. Bidragsperioden är 1.1–31.12 och bidraget ansöks retroaktivt enligt vertifikat.

Ansökningstid för perioden 1.1–31.12.2023 är 1.3-28.3.2024. Ansökningslänken stängs kl. 15.

De godkända kostnaderna bör överstiga 1000 €/kalenderår.

Borgå stad reserverar årligen i budgeten en viss summa avsedd för hyresbidrag. Ifall det bidragsanslag som finns att fördelas inte täcker de godkända hyreskostnaderna, bestäms bidragsandelen (för godkända kostnaders del) procentuellt av hela anslaget.

Fritidsdirektör beslutar om hyresbidraget på förslag av idrottskoordinator.

Träningsbidrag

Träningsbidrag beviljas för handledning eller träning av idrottsgrupper som är avsedda för barn och unga under 18 år.

Förutsättningen för bidraget är att deltagarna i handledningen/träningen i lagsporter är minst sju (7) och i individuella grenar minst fem (5) ungdomar under 18 år.

När det gäller individuella grenar kan man på basis av en anhållan till idrottstjänsterna godkänna även ett mindre antal deltagare.

Per träning eller handledning kan träningsbidrag beviljas till en (1) ledare eller tränare. Träningens längd ska vara minst 45 min. Match, tävling, träningsmatch och -tävling räknas inte.

Om det i en åldersgrupp finns så många deltagare att de måste delas in i flera träningsgrupper ska man begära idrottstjänsternas godkännande för att få bidrag till flera grupper.

Träningsbidrag betalas enligt följande på basis av utbildningsnivån av den ansvariga ledaren som drar träningen:

 • Nivå I: Gymnastiklärare eller annan högre idrottslig utbildning, idrottsinstruktörer, idrottsledare (institutnivå), fysioterapeuter, läkare, klasslärare som specialiserat sig på idrott, tränare och övriga ledare med idrottslig utbildning som omfattar minst 200 timmar.
 • Nivå II: Ledare med idrottslig utbildning som omfattar 101–199 timmar, personer som slutfört minst fyra månaders idrottsledarutbildning (ej utbildning som leder till yrkesexamen)
 • Nivå III: Ledare med idrottsledarutbildning som omfattar 61–100 timmar
 • Nivå IV: Ledare med idrottsledarutbildning som omfattar minst 31–60 timmar.
 • Nivå V: Ledare med idrottslig utbildning som omfattar mindre än 30 timmar.

Utbildningsnivån som berättigar till utbetalning av bidrag beaktas från den dag då man har bevisat idrottstjänsterna sin utbildningsnivå.

Fritidsdirektören fastställer årligen ersättningen för varje utbildningsnivå samt hur många träningar per vecka som berättigar till ersättning. Träningsbidragens storlek 2023 är (nivåer I-V) 13.50 €, 11.50 €, 9.50 €, 8.50 €, 5.50 €/träning. Två träningar per vecka berättigar till stödet.

Som grund för bidragets utbetalning godkänns endast idrottstjänsternas träningsdagbok.

Träningsbidrag betalas för tre perioder:

 • Period 1 1.1–30.4
 • Period 2 1.5–31.8
 • Period 3 1.9–31.12

Träningsdagboken ska lämnas in till idrottstjänsterna för utbetalning inom fem (5) vardagar efter att ifrågavarande period tagit slut. Träningsdagböcker som lämnats in för sent tas inte i beaktande. Träningsdagboken skickas till adressen

Ifall föreningen, gruppen eller laget uppger vilseledande eller felaktiga uppgifter till exempel gällande antal träningsgånger, tidpunkt, ledare eller ledarens utbildningsnivå, avslås ifrågavarande förenings/grupps/lags träningsbidragsansökningar för ifrågavarande period.

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag kan beviljas idrottsföreningar för ersättande av kostnaderna för utbildning av ledare och tränare. Utbildningsbidrag kan beviljas också till föreningar för specialgrupper som huvudsakligen ordnar idrottsverksamhet.

Enligt prövning kan bidrag beviljas även till ledare eller tränare som verkar inom föreningar i Borgå om de själva har betalat för utbildningen.

Bidrag kan också beviljas till ledare som är anställda av Borgå stads idrottstjänster.

Utbildning som sker utanför Borgå

Kostnaderna som ersätts omfattar kurs-, inkvarterings-, mat- och resekostnader.
Resekostnaderna ersätts enligt kollektivtrafikens taxor; om man använder egen bil ersätts högst 0,20 €/km.

Kostnaderna för utbildning utomlands ersätts endast av särskilt vägande skäl och ansökningarna behandlas alltid från fall till fall.

Undervisningsmaterial som anskaffats skilt på utbildningsevenemang (böcker, DVD mm.) ersätts inte.
Till ansökan fogas verifikat av de betalda utbildningskostnaderna eller kopior av dem samt ett eventuellt betyg över utbildning.

För skolningar som ordnas vid normala träningsturer eller vid läger/tävlingar, behövs det noggrannare uppgifter på (hur stor del skolning är av verksamhet, timantal etc.).

Utbildning som sker i Borgå

Endast deltagaravgifter till kursen ersätts. Utbildningens längd ska vara minst tre timmar. Samma bilagor till ansökan som ovan. För skolningar som ordnas vid normala träningsturer eller vid läger/tävlingar, behövs det noggrannare uppgifter på (hur stor del skolning är av verksamhet, timantal etc.).

Utbildning som föreningen själv anordnar

Åtminstone åtta personer bör delta i utbildningen. Kostnaderna som ersätts omfattar lokalhyra och arvode till ledare/föreläsare. Utbildningens längd ska vara minst tre timmar. Till ansökan fogas verifikat av de betalda kostnaderna för lokalhyra och föreläsararvode eller kopior av dem samt en lista över deltagare i utbildningen.

Ledare som är anställda av idrottstjänsterna

Bidrag beviljas för högst två kurser/år/person. Högst 50 % av kursavgiften ersätts, dock högst sammanlagt 200 €. Resekostnaderna ersätts helt enligt kollektivtrafikens taxor. Om man använder egen bil ersätts högst 0,20 €/km. Bidrag beviljas inte för utbildning som leder till yrkesexamen i idrott.

Ansökning av utbildningsbidrag, dess storlek och beslut om bidrag:

Utbildingsbidrag söks i samband med det allmänna bidraget (i mars) med hjälp av en elektronisk blankett.

Bidragsperioden är 1.1-31.12.Om det anslag som fördelas inte täcker de godkända utbildningskostnaderna, bestäms bidragsandelen (för godkända kostnaders del) procentuellt av hela anslaget. Fritidsdirektör beslutar om utbildningsbidrag på idrottskoordinators förslag.

Ansökningstid för utbildingsbidrag 1.3-28.3.2024. Ansökningslänken stängs kl. 15.

Idrottspriset Årets idrottare

Livskraftnämden utser och belönar årligen mottagaren av årets idrottspris.

Priset kan erhållas av en idrottare eller ett lag som har tävlat framgångsrikt eller en förening, ett lag eller en person som under en lång tid och på ett förtjänstfullt sätt har varit aktiv inom idrott i staden på så sätt att verksamheten varit betydelsefull för idrottskulturen och -utvecklingen i Borgå.

Pristagaren ska ha varit skriven i Borgå då prestationen som har lett till premiering har ägt rum.

Framgångsrika idrottare

Stipendier kan beviljas till idrottare eller föreningar som tävlat framgångsrikt.

En person eller ett lag som vunnit finska mästerskapet eller placerat sig på första, andra eller tredje plats vid olympiska spelen, i VM, EM eller NM belönas. Förutsättningen är att personen eller laget tävlar i juniorklass för 15-åringar eller äldre eller i allmän klass i officiella tävlingar som ordnas av grenförbund som lyder under Finlands Olympiska kommitté.

Vi överväger från fall till fall premiering av de idrottare vars grenförbund inte lyder under Olympiska kommittén.

Samma regler gäller även handikappidrottare.

När det gäller veteranklasserna belönas de personer och lag som vunnit NM, EM eller VM.

Pristagaren kan även representera en förening som inte är registrerad i Borgå. Pristagaren ska emellertid ha varit skriven i Borgå då den aktuella idrottsprestationen som har lett till premiering har ägt rum.

Meddela om tävlingsframgång genom att fyll i nedanstående blankett och skicka den till idrott@borga.fi senast 10.12.2023. Det önskas att en bild av idrottarens/lagets idrottprestation, antingen från tävling eller träning, bifogas till blanketten. Bilderna kommer att användas vid premieringstillställningen

Prisutdelningen ordnas senast i januari följande år.