Hoppa till innehåll

Enhetliga kriterier för beviljandet av bidrag

Borgå stads kriterier för beviljande av bidrag föreslås harmoniseras för följande bidragsslag:

 • allmänt bidrag för idrott
 • ungdomsbidragens allmänna bidrag och projektbidrag
 • från kulturunderstöden projektbidrag för att genomföra kulturverksamhet samt konstnärsstipendier
 • nytt bidrag för social delaktighet
 • Medborgarinstitutets bidrag för elevkårerna

Obligatoriska kriterier för de omnämda bidragsslagen:

1. Bidrag beviljas inte för verksamhet av följande slag:

 • Verksamhet med direkt anknytning till affärsverksamhet eller vars centrala syfte är insamling av medel.
 • Samma verksamhet som staden skaffar som köpt tjänst.
 • För vidareutdelning.
 • Stadens egen verksamhet eller aktivitet för att finansiera stadens egen verksamhet
 • Samma verksamhet som Borgå stad redan understöder med bidrag av annat slag
 • Produktion av tjänster som regleras av upphandlingslagen (lag om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)
 • Utövande av religion, verksamhet i politiskt parti eller fackföreningsrörelse

2. Bidrag beviljas inte för kostnader av följande slag:

 • Hyreskostnader för lokaler som ägs av Borgå stad.
 • För annat ändamål än det som nämns i bidragsansökan och bidragsbeslutet.
 • Kostnader för ett projekt som genomförts under det föregående kalenderåret, med undantag för bidrag för idrott.
 • Renovering eller reparation av fastigheter, renovering eller flytt av arbetsrum.
 • Kostnader för utlandsresor.
 • Privatpersoners examens-, termins eller kursavgifter, Medborgarinstitutets kursavgifter medräknade.
 • Kostnader enkom för marknadsföring.

3. Geografiska kriterier:

 • Sökanden ska vara Borgåbo eller den verksamhet som bidrag söks för ska vara riktad till Borgå eller Borgåbor.
 • Riksomfattande takorganisationer beviljas inte bidrag.

4. Kriterier som gäller bidragsansökan samt den information och de bilagor som ska lämnas:

 • Ansökan har lämnats in inom den angivna ansökningstiden genom elektronisk ansökan?
 • Om sökanden är en förening, ska sökanden ha lämnat in verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående räkenskapsperiod. Föreningssökande måste alltså ha varit verksamma minst ett verksamhetsår. Detta gäller inte föreningar som har grundats av en sektion eller något annat delområde av verksamheten inom en förening som har varit verksam förut, och inte heller föreningar som har grundats genom att helt eller delvis slå samman verksamheten hos två eller flera föreningar med tidigare verksamhet till en ny förening. I dessa fall ska sökanden leverera verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsperiod och bokslut inklusive förvaltningsrevisionsberättelse för den eller de tidigare föreningarna.
 • Om sökanden är en arbetsgrupp eller en enskild person, ska sökanden ha lämnat in ansvarspersonernas meritförteckningar eller en sammanfattning av ansvarspersonernas tidigare motsvarande verksamhet och kunnande.
 • Om sökanden är en arbetsgrupp eller en enskild person, ska sökanden ha lämnat in en specifikation över användningen av det föregående årets bidrag från Borgå stad, om bidrag erhölls också under det föregående året.
 • Sökanden har lämnat in begärda tilläggsuppgifter och -material inom angiven tid. Begärda tilläggsuppgifter och -material kan vara t.ex. föreningens stadgar, verksamhetsplan och budget för innevarande år eller preciseringar till uppgifter som lämnats på ansökningsblanketten.

Bidrag kan inte beviljas till sökanden om kriterierna 1-4 inte uppfylls.

Ansökningarna som uppfyller kriterierna 1-4 jämförs med varandra. Jämförelsen går ut på att den verksamhet som beviljats bidrag, främjer följande mål i Borgå stads strategi som en helhet på bästa möjliga sätt:

Pulserande stadsliv

 • Verksamheten stöder en upplevelserik och mångsidig fritid samt en levande stadskultur i Borgå.
 • Verksamhet ordnas under alla årstider.
 • Verksamheten möjliggör en genuin dialog och bred växelverkan, modiga experiment och uppbyggandet av en bra atmosfär.

Bäst även i vardagen

 • Verksamhet ordnas såväl i centrum, förorter, på landsbygden som i skärgården.
 • Verksamhet finns för båda språkgrupperna samt för språkminoriteter.
 • Verksamhet ordnas mångsidigt för alla åldersgrupper och olika målgrupper.
 • Verksamheten främjar kommuninvånarnas välbefinnande, hälsa, jämlikhet och delaktighet.

Den populäraste hemstaden   

 • Verksamheten skapar möjligheter för kunnig arbetskraft. 

Klimatinsatsernas stad  

 • Verksamheten stöder förverkligandet av Borgås klimatmål

När bidragets ändamålsenlighet och bidragsbeloppet övervägs ska man beakta verksamhetens volym, kvalitet och omfattning.

Endast information som getts via bidragsansökan beaktas i beslutsfattandet. Dessa kriterier har beaktats i ansökningsblanketten och man behöver därmed inte skilt skriva dem i ansökan. Det räcker att svara på blankettens svarsfält sanningsenligt.