Siirry sisältöön

Yhtenäisiä avustusten myöntämisen kriteerejä käytetään seuraavien elinvoiman toimialan avustusten osalta:

 • liikunnan yleisavustus 
 • nuorisoavustuksista yleisavustus ja projektiavustus  
 • projektiavustus kulttuuritoiminnan toteuttamiseen sekä taiteilija-apuraha  
 • yhteisöllisyyden avustus 
 • kansalaisopiston opistolaiskuntien avustukset  

 Näiden avustusten myöntämisen kriteerit

1. Millaiseen toimintaan avustusta ei myönnetä: 

 • Toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan tai jonka keskeinen tarkoitus on varainkeruu.
 • Samaan toimintaan, jota kaupunki hankkii ostopalveluna. 
 • Edelleen jaettavaksi.
 • Kaupungin omaan toimintaan tai sen oman toiminnan rahoittamiseen tähtäävään toimintaan.
 • Samaan toimintaan, jota Porvoon kaupunki jo avustaa toisella avustuslajilla.
 • Hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) alaiseen palvelun tuottamiseen.
 • Uskonnon harjoittamiseen, poliittisen puolueen toimintaan eikä ammattiyhdistysliikkeille.   

2. Mihin kuluihin avustusta ei myönnetä:  

 • Porvoon kaupungin omistamien tilojen vuokrakuluihin. 
 • Muuhun kuin avustushakemuksessa ja -päätöksessä mainittuun tarkoitukseen.  
 • Edellisenä kalenterivuonna toteutetun projektin kuluihin, pois lukien liikunnan avustukset. 
 • Kiinteistön rakennus- ja korjauskustannuksiin, työhuoneen korjaus- tai muuttokustannuksiin.
 • Ulkomaanmatkakustannuksiin.
 • Yksityishenkilöiden tutkinto-, lukukausi- tai kurssimaksuihin mukaan lukien Kansalaisopiston kurssimaksuihin.
 • Pelkästään markkinointikuluihin. 

3. Sijaintiin liittyvät kriteerit: 

 • Hakijan tulee olla porvoolainen tai toiminnan, johon avustusta haetaan, tulee kohdistua Porvooseen tai porvoolaisiin. 
 • Avustusta ei myönnetä valtakunnalliselle kattojärjestölle. 

4. Avustushakemukseen, toimitettaviin tietoihin ja liitteisiin liittyvät kriteerit:

 • Hakemus tulee jättää ilmoitetun hakuajan sisällä sähköisen haun kautta. 
 • Yhdistyshakija on toimittanut yhdistyksen edellisen tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toiminnantarkastuskertomuksineen. Yhdistyshakijan on siis täytynyt olla toiminnassa vähintään yhden toimintavuoden ajan. Tämä ei koske yhdistyksiä, jotka on perustettu aiemmin toimineen yhdistyksen jaostosta tai muusta aiemmin toimineen yhdistyksen toiminnan osa-alueesta, eikä yhdistyksiä, jotka on muodostettu yhdistämällä kahden tai useamman aiemman toimineen yhdistyksen toiminta kokonaan tai osittain uudeksi yhdistykseksi. Näissä tapauksissa yhdistyshakijan tulee toimittaa aiemmin toimineen tai toimineiden yhdistysten edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös toiminnantarkastuskertomuksineen.
 • Työryhmä- tai yksityishenkilöhakijan tulee toimittaa vastuuhenkilöiden ansioluettelot tai muun yhteenvedon vastuuhenkilöiden aiemmin toteuttamasta vastaavasta toiminnasta ja osaamisesta.
 • Työryhmä- tai yksityishenkilöhakijan tulee toimittaa avustuksen hakulomakkeella erittely Porvoon kaupungilta edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä, jos on saanut avustusta myös edellisenä vuonna.
 • Jos hakijalta pyydetään lisätietoja tai -aineistoa avustuspäätöksen tueksi, tulee hakijan toimittaa nämä pyydetyt lisätiedot ja –aineistot ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Pyydettävät lisätiedot ja –aineistot voivat olla mm. yhdistyksen säännöt, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio tai tarkennuksia hakulomakkeella annettuihin tietoihin. 

 Avustusta ei voida lainkaan myöntää hakijalle, jos kriteerit 1–4 eivät täyty.

Kriteerit 1–4 täyttäviä hakemuksia verrataan toisiinsa siten, että kaikki avustettava toiminta kokonaisuutena edistäisi seuraavien Porvoon kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista mahdollisimman vaikuttavasti:

Kaupunkielämän sykettä 

 • Toiminta tukee Porvoon elämyksellistä ja monipuolista vapaa-aikaa sekä elävää kaupunkikulttuuria.
 • Toimintaa järjestetään kaikkina vuodenaikoina. 
 • Toiminta mahdollistaa aitoa vuoropuhelua ja laajaa vuorovaikutusta, rohkeita kokeiluja ja hyvän ilmapiirin rakentumista.

Paras arkenakin 

 • Toimintaa järjestetään niin keskustassa, lähiöissä kuin maaseudulla ja saaristossakin. 
 • Toimintaa on molemmille kieliryhmille sekä vähemmistökieliryhmille. 
 • Toimintaa järjestetään monipuolisesti kaikille ikäryhmille ja eri kohderyhmille. 
 • Toiminta edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. 

Suosituin kotikaupunki   

 • Toiminta luo mahdollisuuksia osaavalle työvoimalle. 

Ilmastotekojen kaupunki   

 • Toiminta tukee Porvoon ilmastotavoitteiden toteutumista.  

Avustuksen tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon toiminnan määrä, laatu ja laajuus. 

Vain avustuksen hakulomakkeella annetut tiedot huomioidaan päätöksenteossa. Nämä avustusten myöntämisen kriteerit on huomioitu hakemuksella pyydettävissä tiedoissa, joten hakijan ei tarvitse jäsennellä hakemustaan näiden kriteerien mukaisesti, vaan hakulomakkeen tietokenttiin vastaaminen totuudenmukaisesti riittää.