Hoppa till innehåll

Lov och tillstånd som hör till byggandet ansöks elektroniskt via Lupapiste-tjänsten www.lupapiste.fi. Man registrerar sig enkelt med sina bankkoder eller med mobilcertifikat.
Beroende på hur omfattande ett projekt är, kallas behövliga planerare och myndigheter in.
Lupapiste ger närmare anvisningar projektvis.

Bygglovet är i kraft under fem år förutsatt att byggandet har inletts inom tre år. Tiden räknas från det datum då lovet vunnit laga kraft. Bygglovet upphör att gälla om byggarbetet inte har inletts inom tre år eller slutförts inom fem år.

Lovets giltighetstid för påbörjande av arbetet kan förlängas med högst två år, om de rättsliga förutsättningarna för byggandet eller en annan åtgärd fortfarande föreligger (MarkByggL 143 § 2 mom.).

Har byggarbetet inte slutförts inom fem år, kan tidsfristerna förlängas med högst tre år åt gången (MarkByggL 143 § 2 mom.).

Ett beslut om förlängd giltighetstid är avgiftsbelagt.