Siirry sisältöön

Rakennustyö on tehtävä niin, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset. Kun olet ryhtymässä rakennushankkeeseen, tutustu lupapäätökseen huolellisesti. Päätös sisältää määräyksiä ja ehtoja siitä, miten rakennustyö tulee suorittaa.

Lupapäätöksessä määrätään esimerkiksi siitä, mitä viranomaiskatselmuksia rakennustyömaalla tulee tehdä, ja mitä erityissuunnitelmia tulee toimittaa rakennusvalvontaan.

Työnjohtaja tilaa katselmukset rakennus- tai LVI-tarkastajilta. Kaupunginosakohtaiset jaot löytyvät yhteystietosivuilta:

Aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Kun ryhdyt rakennushankkeeseen, huolehdi siitä, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin

 • rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja (valtakirja)
 • rakennushankkeen pääsuunnittelija
 • vastaava työnjohtaja
 • rakennustarkastaja

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan

 • rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteet
 • hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
 • rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt
 • muut rakentamisen laatua koskevat selvitykset ja toimenpiteet.

Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus

Rakennuksen paikka tulee merkitä ennen rakennustyön aloittamista. Ennen rakennuksen käyttöönottoa sille tehdään sijaintikatselmus. Rakennustyön vastaava työnjohtaja tilaa rakennuspaikan merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen.

Pohjakatselmus

Jos rakennus perustetaan maan varaan, tehdään pohjakatselmus siinä vaiheessa, kun anturat on laudoitettu ja raudoitettu. Jos rakennus perustetaan paaluille, pohjakatselmuksen vuoro on siinä vaiheessa, kun rakennesuunnittelija on toimittanut rakennusvalvontaan paalutarkkeet, paalutuspöytäkirjan ja kun paaluanturat ovat sekä laudoitettu että raudoitettu.
Pohjakatselmus tilataan suoraan alueen rakennustarkastajalta. Ennen katselmusta vastaava työnjohtaja suorittaa ja kuittaa oman pohjatarkastuksensa tarkastusasiakirjaan.

Raudoituskatselmus

Tilaa raudoituskatselmus suoraan alueen rakennustarkastajalta.
Ennen katselmusta vastaava työnjohtaja suorittaa ja kuittaa oman raudoitustarkastuksensa tarkastusasiakirjaan.

Rakennekatselmus

Tilaa rakennekatselmus alueen rakennustarkastajalta, kun rakennushankkeesi kantavat ja jäykistävät rakenteet on tehty, mutta niitä ei ole vielä peitetty edes osittain. Ennen katselmusta vastaava työnjohtaja suorittaa ja kuittaa oman rakennetarkastuksensa tarkastusasiakirjaan.

LVI-katselmus

LVI-katselmus tilataan rakennusvalvonnan LVI-tarkastajalta ennen kohteen osittaista loppukatselmusta (käyttöönottokatselmusta).

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee hyväksyttää KVV-/IV-työnjohtajat rakennusvalvontaviranomaisella ennen LVI-töiden aloittamista. Hae hyväksymistä sähköisesti Lupapisteessä.

Ennen LVI-katselmuksen tilaamista KVV-/IV-työnjohtajat tekevät omat tarkastuksensa vastuualueisiinsa liittyen. He myös täyttävät/kuittaavat KVV-/IV-työn tarkastusasiakirjan ja sen liitteet. Tarkastusasiakirjat liitteineen liitetään Lupapisteeseen rakennushankkeelle.

Tarkastusasiakirjan mukaiset tarkastukset, mittaukset ja muut toimenpiteet käytönopastus mukaan lukien varmistavat, että kohde on valmis käyttöönottokatselmukseen vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmien osalta.

Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton mittausten ja dokumentoinnin vähimmäisvaatimus on Ympäristöministeriön asetuksen 1009/2017 4 luvun mukainen.

Vesi-, jätevesi- ja hulevesilaitteiston käyttöönottoa edeltävän mittausten ja tarkastusasiakirjamerkintöjen vähimmäisvaatimukset ovat Ympäristöministeriön asetuksen 1047/2017 mukaiset.

Käyttöönottokatselmus (Osittainen loppukatselmus)

Tilaa osittainen loppukatselmus/käyttöönottokatselmus alueen rakennustarkastajalta. Katselmuksessa todetaan, että rakennus on rakennettu rakennusluvan mukaisesti ja että rakennus on siinä kunnossa, että se voidaan hyväksyä käyttöönotettavaksi. Esimerkiksi pihajärjestelyjen tulee olla niin valmiit, että rakennuksen käyttö on turvallista. Rakennustyön tarkastusasiakirja tulee olla riittävässä laajuudessa kuitattu siinä vaiheessa, kun rakennus otetaan käyttöön.

Käyttöönoton yhteydessä erityistä huomioitavaa, oltava toteutettuna ainakin:

 • vaaditut autopaikat tontilla
 • kulkutie sisäänkäyntiin ja ulkoportaat ovat määräysten mukaiset
 • osoitenumero näkyvään paikkaan
 • sähköön kytketyt palovaroittimet asennettu valmiiksi sisäkattoon (vähintään yksi varoitin / 60m²)
 • palo-osastoinnit tehty suunnitelmien mukaan
 • yläkerran varatiet hätäpoistumista varten jokaisessa makuuhuoneessa (kiintopainikkeet riittävän isoon, määräysten mukaiseen ikkunaan ja kiinteät tikkaat ikkunan alle, jos pudotuskorkeus maahan on yli 3500mm)
 • sisäportaat ja parvekkeen kaiteet määräysten mukaisiksi
 • tarvittaessa saunan kiukaan ja lauteen väliin suojakaide
 • määräysten mukaiset vesikattovarusteet on asennettu
 • tiiveysmittauspöytäkirja (jos tiiveysmittaus lupaehtona)
 • päivitetty energiaselvitys
 • lupapäätöksessä mahdollisesti määrätyt muut asiat, jotka on edellytetty tehtäviksi ennen rakennuksen käyttöönottoa

Käyttöönoton yhteydessä tulee olla seuraavat asiakirjat luettavissa:

 • lupapäätös ja viralliset piirustukset
 • vastaavan työnjohtajan hyväksyntäpäätös
 • KVV- ja IV-työnjohtajien hyväksyntäpäätökset
 • savuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirja
 • rakennustyön tarkastusasiakirja allekirjoituksella varustettuna niistä rakennusvaiheista, jotka ovat valmiit (tarkastusasiakirja liitetään Lupapisteeseen)
 • sähköurakoitsijan tarkastuspöytäkirja sähköasennuksista
 • LVI-katselmuspöytäkirja
 • leimatut rakennesuunnitelmat ja LVI-suunnitelmat
 • KVV-/IV-töiden tarkastusasiakirja liitteineen
 • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet (mikäli ei liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriin)
 • käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmis niiden rakennusosien osalta, jotka ovat valmistuneet käyttöönottokatselmukseen mennessä
 • jätehuoltosopimus
 • lupapäätöksessä mahdollisesti määrätyt muut asiakirjat, jotka on edellytetty toimitettavaksi rakennusvalvontaan ennen rakennuksen käyttöönottoa

Loppukatselmus

Tilaa loppukatselmus alueen rakennustarkastajalta siinä vaiheessa, kun rakennustyö kaikilta osin, myös pihamaiden osalta, on loppuun suoritettu. Muista tilata loppukatselmus luvan ollessa voimassa. Rakennuslupa on voimassa viisi vuotta ja toimenpidelupa kolme vuotta luvan myöntämisestä.

Loppukatselmuksen yhteydessä käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmis. Rakennustöiden tarkastusasiakirja tulee olla kaikilta osin täytetty ja allekirjoitettu. Tarkastusasiakirja liitetään Lupapisteeseen.

Hormitarkastus

Rakennushankkeen vastaava työnjohtaja tekee hormitarkastuksen. Hän tekee tarkastuksesta merkinnän tarkastusasiakirjaan ja täyttää ns. savuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirjan.

Paikantarkastus

Jos olet rakentamassa alueelle, josta ei ole kaupungin pohjakarttaa, hankkeellesi voidaan määrätä paikantarkastus. Sen tekee vastaava työnjohtaja, joka täyttää tarkastuksesta asiakirjan. Tarkastusta käytetään lähinnä alueilla, joilla rakennuksen sijainnista rakennuspaikalla ei ole tarpeen olla tarkka.

LVI-tarkastus

LVI-tarkastukset suorittaa rakennuttajan hankkima ja rakennusvalvonnan hyväksymä KVV- ja IV-työnjohtaja. Työvaihetarkastukset merkitään tarkastusasiakirjaan.