Hoppa till innehåll

Påbörjningsrätt och betalning av säkerhet

Byggarbeten får inte påbörjas förrän tiden för rättelseyrkanden och besvärsrätt har gått ut. Tiden för rättelseyrkanden angående tillstånd som beviljats av byggnadsinspektören är 14 dygn från den dag då beslutet delgavs och för besvär gällande tillstånd som beviljats av byggnads- och miljönämnden 30 dygn. Tillståndsmyndigheten kan emellertid bevilja rätt att utföra ett byggarbete eller vidta en annan åtgärd innan beslutet har vunnit laga kraft.

Byggandet kan inte påbörjas med stöd av säkerhet, ifall ett avgörande om planeringsbehov anslutits till bygglovet eller om undantagsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Säkerhetens storlek fastställs enligt byggnadtillsynens taxa.
Säkerheten återbetalas till sökanden när tillståndet vunnit laga kraft.

Är det fråga om ett tillstånd beviljat av tillstånds- och tillsynsnämnden, återbetalas säkerheten först när sökanden lämnat in byggnadstillsynens tillståndsbeslut försett med en stämpel som bekräftar att det vunnit laga kraft.

En avgift tas ut för beslutet om rätt att påbörja arbeten och beslutet om säkerhet. Avgiften för beslut debiteras i samband med tillståndsavgiften.