Hoppa till innehåll

Kulturbidrag

Borgå stad stödjer och möjliggör det lokala kulturlivet genom olika stödformer. På denna sida informerar vi om olika bidrag, svarar på ofta ställda frågor och ger dig tips i hur du skriver en bra ansökan.

Stadens bidragsanvisning och kriterier

Bekanta dig först med stadens bidragsanvnisningar, som gäller Borgå stads alla bidragsformer. Utöver det omfattas projektbidrag för kulturverksamhet och konstnärsstipender av livskraftsektorns enhetliga bidragskriterier.

Bidrag som kan sökas i mars är projektbidrag för kulturverksamhet, konstnärsstipendium och Hopea-Untrach fondens stipendium. Vänligen se ansökningstiden för de övriga bidragsformerna i presentationstexterna nedan.

Lämna in ansökan elektroniskt

Största delen av bidragen kan sökas elektroniskt årligen i mars via ePorvoo.fi. Ansökan och bilagor lämnas in via ansökningssystemet ePorvoo. Ansökningar och bilagor som kommer in per post behandlas inte.

Ansökningar som lämnats in för sent avslås. Hjälp med att göra upp ansökningarna ges av stadens servicekontor Kompassen, Krämaretorget B.

Hjälp med ansökningar

I Borgå ansöker man om bidrag elektroniskt på webbplatsen eBorgå. Hjälp med ansökningarna ges av stadens servicekontor Kompassen vardagar kl. 9–15, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi.

Kolla även: Anvisningar för Suomi.fi-fullmakter, registrerade föreningar på sidan:

Kulturbidrag

Projektbidrag för kulturverksamhet

Projektbidrag beviljas föreningar och grupper i Borgå samt enligt prövning privatpersoner som bedriver kulturverksamhet i Borgå stad. I undantagsfall kan bidrag beviljas riksomfattande organisationer som bedriver kulturverksamhet i staden.

Bidraget beviljas för ett visst objekt, till exempel för ordnande av kultur- och konstevenemang samt för andra projekt som betraktas som kulturverksamhet, såsom konserter, teaterföreställningar, utbildning, kurser, projekt och produktioner, utställningsverksamhet, publikationsverksamhet samt hembygdsarbete.

Bidrag beviljas i första hand för sådana evenemang och andra projekt i vilka kommuninvånarnas deltagande inte begränsats på grund av medlemskap, inbjudan eller någon annan omständighet som är jämförbar med dessa. Av särskilt motiverade skäl kan bidrag beviljas för ett evenemang eller något annat projekt för Borgåbor utanför stadens område.

Som grunder för beviljandet av projektbidrag används livkraftssektorns enhetliga kriterier.

Ansökningstid årligen i mars.

Konstnärsstipendium

Syftet med stipendiet är att skapa arbetstillfällen och vidareutveckla yrkeskunnigheten. Stipendiet delas ut till en konstnär som är fast bosatt i staden eller till en person som utför konstnärligt arbete och som förvärvat yrkeskunnighet.

Ansökningstid årligen i mars.

Beviljade konstnärsstipendier sedan år 2011

2024 Haidi Sadonkorpi
2023 Mari Anttonen
2022 Saara Piispa
2021 Filippa Hella
2020 Emilie Adolfsson
2019 Johanna Kunelius
2018 Tessa Virta
2017 Emilia Takayama
2016 Chisu
2015 Kaisa Leka
2014 Petteri Saario
2013 Jarmo Vellonen, Anna Wiksten
2012 Virva Talonen
2011 Marika Kaarna

Hopea-Untracht fondens stipendium

Fonden heter Hopea-Untracht-fonden. Dess hemort är Borgå stad. Fondförvaltaren och namntecknaren är Borgå stad.

Fondens syfte är att ge ekonomiskt stöd till främst meriterade bildkonstnärer, hantverkare och musiker som bor i Borgå stad. Konstföreningar, orkestrar, körer och museer i Borgå stad kan också få stöd. En del av fondens avkastning ska årligen delas ut som ett eller två stipendier för ovan nämnda ändamål. Stipendierna behöver inte vara lika stora.

Beslut om utdelning av stipendium fattas årligen med beaktande av att

 • summan som ska delas ut ges i en eller två delar för det ändamål som anges ovan
 • stipendiet kan ges flera gånger till samma mottagare
 • stipendiet inte får användas för att täcka normala utgifter för museer eller andra in-rättningar som hör till staden, utan det ska användas till ett speciellt behov.

Ansökningstid årligen i mars. Under år 2024 delas bidrag inte ut på grund av att fonden inte haft någon avkastning.

Beviljade bidrag från Hopea-Untracht-fonden sedan år 2011

2024 Delades inte ut
2023 Ari-Matti Hedman
2022 Ateljé Eivor rf
2021 Emmi Valve
2020 Laura Närhi, Magnus Strandvik
2019 Jarmo Romppainen
2018 Susanna Widjeskog
2017 Milja Viita & Veli Granö
2016 Filippa Hella, Frans Andersson
2015 Heta Salmi, Jaana Puhakka
2014 Jan Sivén, Tessa Virta
2013 Sari Vuorenpää, Jarmo Vellonen, Anna Wiksten
2012 Porvoon museoyhdistys ry
2011 Thomas Törnroos

Allmänt bidrag för kulturverksamhet

Allmänt bidrag beviljas i första hand till etablerade och yrkesmässigt skötta betydelsefulla kulturinstitutioner, kultursammanslutningar och föreningar i Borgå som bedriver regelbunden kulturverksamhet i staden. I undantagsfall kan bidrag beviljas riksomfattande organisationer som bedriver regelbunden kulturverksamhet i staden.

Bidraget söks i september (2024) för följande verksamhetsår.

Konstnärsresidenset i Konstfabriken

Målet med residensverksamheten är att stärka befintliga nationella och internationella nätverk inom konst- och kulturbranschen samt att skapa nya kontakter och samhälleliga projekt som lokala konst- och kulturaktörer och invånare drar nytta av. Ett arbetsrum och en bostad hör till residenset. Vistelsens längd är en till tre månader.

Sökande kan vara representanter för olika konst- och kulturbranscher samt den kreativa branschen. Av ansökan ska framgå den önskade arbetsperiodens längd, bransch och arbetsplan.

Residenstiderna söks i februari.

Mer information om konstnärsresidenset, bland annat ansökningstider:

Understöd till dem som hyr kultursalar

Kulturtjänsterna kan understöda arrangörer av kulturevenemang genom att täcka en del av hyreskostnaderna för salarna i Kulturhuset Grand och Konstfabriken. Kulturtjänsterna äger eller förvaltar inte själv dessa kultursalar. Understöd kan beviljas om evenemanget uppfyller vissa kriterier.

Ansökan är kontinuerlig.

Läs mera om kultursalarna:

Övriga bidrag för delaktighet och kulturverksamhet

Ofta ställda frågor

Vilka bilagor behövs?

Privatpersoner och arbetsgrupper

Du ska lägga till ansvarspersonernas meritförteckningar eller någon annan sammanfattning av ansvarspersonernas tidigare motsvarande verksamheter eller kompetenser.

Registrerade föreningar

Du ska lägga till bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående räkenskapsperiod. Om dessa uppgifter inte har bekräftats av föreningens årsmöte inom ramen för ansökningstiden, eller av någon annan anledning inte är tillgängliga, ska du skicka ansökan utan bilagor och bifoga dem till ansökan i efterhand, inom den utsatta tid som handläggaren meddelar.

Kan jag söka flera bidrag av staden?

Ja, men du kan endast beviljas ett bidrag för ditt projekt per år oberoende ifall du söker flera kulturbidrag eller flera av stadens övriga bidrag.

Behandling av bidragsansökningar

Bidragsansökningar behandlas av professionella inom kulturbranschen. Behandlingen följer kulturlagens och stadens riktlinjer.

I praktiken innebär detta bland annat att pengarna bör riktas till

 • proffs- och fritidsverksamhet
 • verksamhet med olika målgrupper (språkkgrupper, åldersgrupper, specialgrupper)
 • verksamhet i olika delar av Borgå (centrum, förorterna, byarna)

Bidragsbesluten fattas av den biträdande stadsdirektören eller genom hens beslut av serviceområdets direktör.

När fattas besluten?

I maj.

När betalas bidragen ut?

I juni, till det angivna kontonumret.

Marknadsföring av evenemang eller verksamhet

Kom ihåg att i marknadsföringen av er verksamhet eller evenemang nämna att Borgå stad stödjat er.

Ni kan använda stadens logotyp för att marknadsföra verksamheten/evenemanget. Se även de grafiska riktlinjerna om hur logotypen ska användas.

Ni kan annonsera ert evenemang gratis i stadens evenemangskalender.

Måste jag lämna in en redovisning?

Föreningarnas användning av det beviljade bidraget övervakas i första hand i samband med följande års ansökan. Föreningen ska då i samband med de nya ansökan, skicka in bokslut och verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.

För arbetsgrupper och enskila personer sker övervakningen i första hand genom att de i sin följande ansökan skriver en fritt formulerad redogörelse över hur det beviljade bidraget använts. Redogörelsen skrivs in i ett textfält i den elektroniska ansökningsblanketten. Dessutom kan den sökande separat uppmanas att lämna en redogörelse för hur det erhållna bidraget har använts. Om en sådan redogörelse begärs, ska sökanden kunna uppvisa den.

Blev ditt projekt utan bidrag?

Vi har sammanfattat de vanligaste orsakerna på sidan:

Beviljade bidrag

Projektbidrag, konstnärsstipendium, Hopea-Untracht-fondens stipendium

Stöd i att skriva ansökan

Så skriver du en bra ansökan

I en bidragsansökan är syftet att presentera ditt projekt eller din verksamhet så bra som möjligt för potentiella finansiärer. I denna text hänvisar ordet projekt till en verksamhet, ett projekt eller då du söker om konstnärsstipendium, till en arbetsplan.

Att skriva en projektplan hjälper dig att få en strukturerad uppfattning av projektets olika delområden. En välskriven projektplan stödjer dig i att förverkliga projektet och fungerar som en viktig grund för en välgjord bidragsansökan

Projektplan

En välskriven plan besvarar följande frågor:

 • Vem ordnar? Arrangörens bakgrund i korthet.
 • Vad ordnas och varför? Var och när?
 • För vem ordnar ni? (Målgrupp)
 • Hur når ni målgruppen? (Synlighet och kommunikation)
 • Har ni samarbetsparter?
 • Vad är målsättningen med projektet?
 • Vilka utvecklingsområden satsar ni på? (ifall verksamheten är fortlöpande)

Budgetplan

Hand i hand med projektplanen går en genomtänkt och realistisk budgetplan.

 • I budgetplanen bör intäkterna och utgifterna vara lika stora
 • Sök inte om att få 100 % av utgifterna täckta av en bidragsgivare och notera alltid den egna andelen.
 • Bidragsgivaren förutsätter oftast att projektet eller verksamheten har flera intäktskällor.

En välgjord budgetplan beaktar följande utgiftskategorier:

 • Hyreskostnader
 • Arvoden
 • Marknadsföring- och kommunikationskostnader
 • Rese- och transportkostander
 • Materialkostnader
 • Övriga utgifter (t.ex. försäkringar, tillstånd)

En välgjord budgetplan beaktar följande inkomstkategorier:

 • Egen andel
 • Biljettintäkter, deltagaravgifter, medlemsavgifter, övriga försäljningsintäkter
 • Summan du söker att bidragsgivaren i fråga
 • Bidrag du söker från övriga bidragsgivare
 • Sponsorering
 • Övriga inkomster

Kulturtjänsternas tips för dig som söker bidrag

Oberoende vilken bidragsgivare du söker bidrag ifrån har du glädje av dessa tips.

 • Börja i god tid.
 • Planera in i dina kalender vilka bidrag du kan söka varifrån och när. Detta hjälper dig i att skapa en bra plan för förverkligandet av din budgetplan.
 • Läs alltid igenom instruktionerna och bekanta dig med bidragsgivarens potentiella linjedragningar för ansökningsomgången.
 • Kolla i god tid upp vilka bilagor du behöver ha för din ansökan och samla ihop dem. Kolla också i vilket format bilagorna skall lämnas in (t.ex. PDF) och vilka vägar bilagorna skall lämnas in (ansökningssystemet/e-post/post). Kom också ihåg att ta reda på ifall budgetplanen ges direkt i formuläret eller som bilaga.
 • Börja inte med att skriva din ansökan direkt i ansökningssystemet utan logga istället in i systemet för att kopiera frågorna till t.ex. ett Word-dokument och om möjligt, aktivera funktionen som sparar dokumentet automatiskt. På detta sätt kan du svara på frågorna i lugn och ro, dela dokumentet med en vän och dessutom inte behöva vara rädd för att din text försvinner som följd av något tekniskt problem. Samma gäller budgetplanen, jobba på den i t.ex. Excel.
 • Förbered dig på att bidragsgivaren kan ställa dig frågor som t.ex. hurdan inverkan projektet har på det lokala kulturlivet?
 • Fundera på hur ditt projekt passar ihop med bidragets linjedragning
 • Finns det andra föreningar eller projekt ni kunde samarbeta med? Samarbeten kan höja era chanser för bidrag.
 • Be en utomstående person till projektet att läsa igenom din ansökan innan du skickar in den. Om en vän, som inte själva är involverad i projektet, får en klar och omfattande bild av projektet får de som behandlar din ansökan sannolikt också det.
 • Utgå alltid ifrån att du som sökande är en ny bekantskap för dem som behandlar din ansökan. Låt inte bli att nämna information utgående ifrån att du som sökande är bekant sedan tidigare.
 • Försök hitta information om tidigare utdelningar av bidragsgivaren för att se hurdana summor motsvarande projekt tidigare har beviljats för att få en riktgivande uppfattning om hurdana summor det lönar sig att söka.
 • Gör det så lätt som möjligt för dem som behandlar din ansökan att läsa den. Följ instruktioner, ange informationen som tillbeds och lämna in bilagor i rätt format.
 • Bidragsgivarna behandlar årligen hundratals och i vissa fall tusentals ansökningar. Fundera på hur din ansökan sticker ut bland andra ansökningar.
 • Er projektplan för eget bruk kan vara hur lång som helst. Förbered er dock på att olika ansökningssystem tillåter olika antal tecken och att ni kanske behöver förkorta er projektplan för någon ansökan.

Föreläsning: Vad behöver du utöver en bra idé?

Gör en ansökan som skiljer sig ur mängden. Kolla Miira Holländers och Ona Sandbergs tips!

Tilläggsinformation

Tekniska frågor, problem med bidragsformulär

Frågor som gäller beviljandet av kulturbidrag