Hoppa till innehåll

Kulturbidrag

Borgå stad stödjer och möjliggör det lokala kulturlivet genom olika stödformer. På denna sida informerar vi om olika bidrag, svarar på ofta ställda frågor och ger dig tips i hur du skriver en bra ansökan.

Bidrag som kan sökas i mars

Bidrag kan sökas i mars 2023.

Föreningar, arbetsgrupper, privatpersoner

Projektbidrag för kulturverksamhet

Projektbidrag beviljas till lokala föreningar och grupper samt privatpersoner som bedriver kulturverksamhet i Borgå.

Staden delar ut 65 000€ i projektbidrag. Bidragen varierar mellan 300€ och 5000€.

Ansökningstid årligen i mars.

Konstnärsstipendium

Konstnärsstipendiet beviljas en konstnär eller en person som uppnått yrkesskicklighet och utför konstnärligt arbete och är bosatt i Borgå. Bidraget omfattar en summa på 3000€.

Ansökningstid årligen i mars.

Beviljade konstnärsstipendier sedan år 2011

2022 Saara Piispa
2021 Filippa Hella
2020 Emilie Adolfsson
2019 Johanna Kunelius
2018 Tessa Virta
2017 Emilia Takayama
2016 Chisu
2015 Kaisa Leka
2014 Petteri Saario
2013 Jarmo Vellonen, Anna Wiksten
2012 Virva Talonen
2011 Marika Kaarna

Hopea-Untracht fondens stipendium

Stipendiet utdelas i första hand åt en bildkonstnär, hantverkare eller musiker bosatt i Borgå.

Även en konstförening, orkester, kör eller museum som är verksam i Borgå kan beviljas stipendium.

Bidragets storlek varierar årligen beroende på fondens avkastning. Från fonden delas årligen ut 1-2 stipendier. År 2022 är summan som delas ut 3800€.

Ansökningstid årligen i mars.

Beviljade bidrag från Hopea-Untracht-fonden sedan år 2011

2022 Ateljé Eivor rf
2021 Emmi Valve
2020 Laura Närhi, Magnus Strandvik
2019 Jarmo Romppainen
2018 Susanna Widjeskog
2017 Milja Viita & Veli Granö
2016 Filippa Hella, Frans Andersson
2015 Heta Salmi, Jaana Puhakka
2014 Jan Sivén, Tessa Virta
2013 Sari Vuorenpää, Jarmo Vellonen, Anna Wiksten
2012 Porvoon museoyhdistys ry
2011 Thomas Törnroos

Vilka bilagor behöver jag lägga med i ansökan?

Privatpersoner

 • Projektplan
 • Budgetplan
 • CV
 • Redovisning över föregående årets beviljade bidrag av staden

Arbetsgrupper

 • Projektplan
 • Budgetplan
 • Medlemmarnas CV:n
 • Redovisning över föregående årets beviljade bidrag av staden

Föreningar

 • Verksamhetsplan*
 • Budgetplan*
 • Bokslut
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsgranskning
 • Föreningens stadgar
 • Redovisning över föregående årets beviljade bidrag av staden

*Ifall föreningen ansöker om bidrag för verksamheten i allmänhet räcker föreningens verksamhets- och budgetplan. Om föreningen ansöker om bidrag för ett specifikt projekt bör föreningen även lämna in en skild projekt- och budgetplan för projektet i fråga.

Beviljade bidrag

Projektbidrag, konstnärsstipendium, Hopea-Untracht-fondens stipendium

Ansökan och bilagor lämnas in via ansökningssystemet. Ansökningar och bilagor som kommer in per post behandlas inte.

Bidrag som kan sökas i maj

Bidrag kan sökas i maj 2023.

Professionellt skötta kulturinstitutioner- och sammanslutningar

Allmänt bidrag för kulturverksamhet

Allmänt bidrag beviljas i första hand till professionellt skötta kulturinstitutioner, -sammanslutningar och -föreningar i Borgå, som bedriver regelbunden kulturverksamhet i staden.

I undantagsfall kan bidrag beviljas till riksomfattande organisationer som bedriver regelbunden kulturverksamhet i staden.

Ansökningstid årligen i maj.

Museibidrag

Bidrag till museum beviljas till professionellt skötta museer som erhåller statsunderstöd.

I bidraget ingår både verksamhetsanslag och hyresanslag.

Bidrag för följande verksamhetsår söks i maj.

Vilka bilagor behöver jag lägga med i ansökan?

 • Verksamhetsplan
 • Budgetplan
 • Bokslut
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsgranskning
 • Föreningens stadgar
 • Redovisning över föregående årets beviljade bidrag av staden

Ansökan och bilagor lämnas in via ansökningssystemet. Ansökningar och bilagor som kommer in per post behandlas inte.

Övriga bidrag

Bidrag för grundläggande konstundervisning

Anslaget för den grundläggande konstundervisningen ingår i budgeten för Borgånejdens musikinstitut.

Bidrag beviljas till en privat anordnare av grundläggande konstundervisning enligt allmän lärokurs för verksamhet som ordnas i Borgå.

Att en anordnare kan få bidrag förutsätter att

 • bildningsnämnden har godkänt läroplanen
 • anordnaren har ett gällande samarbetsavtal med staden
 • anordnaren deltar i samarbete som gäller den grundläggande konstundervisningen i området.

Man kan ansöka om verksamhetsbidrag för nästa läsår i maj.

Felix Willebrand von

Rektor

Stöd i att skriva ansökan

Så skriver du en bra ansökan

I en bidragsansökan är syftet att presentera ditt projekt eller din verksamhet så bra som möjligt för potentiella finansiärer. I denna text hänvisar ordet projekt till en verksamhet, ett projekt eller då du söker om konstnärsstipendium, till en arbetsplan.

Att skriva en projektplan hjälper dig att få en strukturerad uppfattning av projektets olika delområden. En välskriven projektplan stödjer dig i att förverkliga projektet och fungerar som en viktig grund för en välgjord bidragsansökan

Projektplan

En välskriven plan besvarar följande frågor:

 • Vem ordnar? Arrangörens bakgrund i korthet.
 • Vad ordnas och varför? Var och när?
 • För vem ordnar ni? (Målgrupp)
 • Hur når ni målgruppen? (Synlighet och kommunikation)
 • Har ni samarbetsparter?
 • Vad är målsättningen med projektet?
 • Vilka utvecklingsområden satsar ni på? (ifall verksamheten är fortlöpande)

Budgetplan

Hand i hand med projektplanen går en genomtänkt och realistisk budgetplan.

 • I budgetplanen bör intäkterna och utgifterna vara lika stora
 • Sök inte om att få 100% av utgifterna täckta av en bidragsgivare och notera alltid den egna andelen.
 • Bidragsgivaren förutsätter oftast att projektet eller verksamheten har flera intäktskällor.

En välgjord budgetplan beaktar följande utgiftskategorier:

 • Hyreskostnader
 • Arvoden
 • Marknadsföring- och kommunikationskostnader
 • Rese- och transportkostander
 • Materialkostnader
 • Övriga utgifter (t.ex. försäkringar, tillstånd)

En välgjord budgetplan beaktar följande inkomstkategorier:

 • Egen andel
 • Biljettintäkter, deltagaravgifter, medlemsavgifter, övriga försäljningsintäkter
 • Summan du söker att bidragsgivaren i fråga
 • Bidrag du söker från övriga bidragsgivare
 • Sponsorering
 • Övriga inkomster

Kulturtjänsternas tips för dig som söker bidrag

Oberoende vilken bidragsgivare du söker bidrag ifrån har du glädje av dessa tips.

 • Börja i god tid.
 • Planera in i dina kalender vilka bidrag du kan söka varifrån och när. Detta hjälper dig i att skapa en bra plan för förverkligandet av din budgetplan.
 • Läs alltid igenom instruktionerna och bekanta dig med bidragsgivarens potentiella linjedragningar för ansökningsomgången.
 • Kolla i god tid upp vilka bilagor du behöver ha för din ansökan och samla ihop dem. Kolla också i vilket format bilagorna skall lämnas in (t.ex. PDF) och vilka vägar bilagorna skall lämnas in (ansökningssystemet/e-post/post). Kom också ihåg att ta reda på ifall budgetplanen ges direkt i formuläret eller som bilaga.
 • Börja inte med att skriva din ansökan direkt i ansökningssystemet utan logga istället in i systemet för att kopiera frågorna till t.ex. ett Word-dokument och om möjligt, aktivera funktionen som sparar dokumentet automatiskt. På detta sätt kan du svara på frågorna i lugn och ro, dela dokumentet med en vän och dessutom inte behöva vara rädd för att din text försvinner som följd av något tekniskt problem. Samma gäller budgetplanen, jobba på den i t.ex. Excel.
 • Förbered dig på att bidragsgivaren kan ställa dig frågor som t.ex. hurdan inverkan projektet har på det lokala kulturlivet?
 • Fundera på hur ditt projekt passar ihop med bidragets linjedragning
 • Finns det andra föreningar eller projekt ni kunde samarbeta med? Samarbeten kan höja era chanser för bidrag.
 • Be en utomstående person till projektet att läsa igenom din ansökan innan du skickar in den. Om en vän, som inte själva är involverad i projektet, får en klar och omfattande bild av projektet får de som behandlar din ansökan sannolikt också det.
 • Utgå alltid ifrån att du som sökande är en ny bekantskap för dem som behandlar din ansökan. Låt inte bli att nämna information utgående ifrån att du som sökande är bekant sedan tidigare.
 • Försök hitta information om tidigare utdelningar av bidragsgivaren för att se hurdana summor motsvarande projekt tidigare har beviljats för att få en riktgivande uppfattning om hurdana summor det lönar sig att söka.
 • Gör det så lätt som möjligt för dem som behandlar din ansökan att läsa den. Följ instruktioner, ange informationen som tillbeds och lämna in bilagor i rätt format.
 • Bidragsgivarna behandlar årligen hundratals och i vissa fall tusentals ansökningar. Fundera på hur din ansökan sticker ut bland andra ansökningar.
 • Er projektplan för eget bruk kan vara hur lång som helst. Förbered er dock på att olika ansökningssystem tillåter olika antal tecken och att ni kanske behöver förkorta er projektplan för någon ansökan.

Föreläsning: Vad behöver du utöver en bra idé?

Ofta ställda frågor

Kan jag söka flera bidrag av staden?

Ja, men du kan endast beviljas ett bidrag för ditt projekt per år oberoende ifall du söker flera kulturbidrag eller flera av stadens övriga bidrag.

Behandling av bidragsansökningar

Bidragsansökningar behandlas av professionella inom kulturbranschen. Behandlingen följer kulturlagens och stadens riktlinjer.

I praktiken innebär detta bland annat att pengarna bör riktas till

 • proffs- och fritidsverksamhet
 • verksamhet med olika målgrupper (språkkgrupper, åldersgrupper, specialgrupper)
 • verksamhet i olika delar av Borgå (centrum, förorterna, byarna)

För bidragsbesluten ansvarar kultur- och fritidsdirektören.

När fattas besluten?

I april-maj.

När betalas bidragen ut?

I juni, till det angivna kontonumret.

Info för den som beviljats bidrag

Blev du utan bidrag?

Vi får årligen dela ut glädjebesked om beviljade kulturbidrag. Tyvärr får en del sökande ta emot besked om avslag eller bli besvikna över att den beviljade summan var mindre än förväntat. Vi har sammanfattat de vanligaste orsakerna.

Hurdana utgifter kan bidraget inte användas för?

 • Kostnader kopplade till grundande, uppdatering eller administration av hemsidor och bloggar
 • Anskaffningar (t.ex. instrument, möbler, datorutrustning)
 • Renovering av fastigheter och egendom, renovering eller flytt av arbetsrum
 • Privatpersoners examens-, termins eller kursavgifter inkluderat
 • Medborgarinstitutets kursavgifter
 • Utlandsresor eller inbjudna gästers resor till Borgå
 • Föreningars och gruppers rekreationsverksamhet och utfärder t.ex. pensionärsföreningars kulturutfärder
 • För Grand-salens, Fabrikssalens eller Avantisalens hyreskostnader ifall du även beviljas subventionerad hyra för utrymmet via stadens avtalspriser för kultursalar.

Koronapandemin hindrade mig från att använda bidraget. Kan jag flytta på användningen?

Ja, ifall du blivit beviljad bidraget i fråga år 2021. Ifall koronapandemin hindrade genomförandet av projektet enligt planerna, kan vi komma överens om att flytta användningen av bidraget till år 2022. Vänligen kontakta oss.

År 2020 beviljade bidrag, vars användning flyttats till år 2021 på grund av koronapandemin och inte ännu heller har kunnat användas, bör betalas tillbaka. Vänligen kontakta oss.

Eva-Rita Helin

Kulturservicekoordinator

Måste jag lämna in en redovisning?

Redovisning av bidragets användning bör lämnas in i slutet av mars följande kalenderår.

I redovisningen bör följande framgå

 • Förverkligades projektet enligt planerna? Ja/nej, varför?
 • Vilka utgifter täckte ni med bidraget?
 • En förenings bokslut och verksamhetsberättelse räcker inte som redovisning.

Vi kan vid behov ställa dig följdfrågor ifall någonting i redovisningen blev oklart.

Stadens bokförare och den interna övervakningen bör vi behov erbjudas möjlighet kontrollera bidragsmottagarens administration och bokföring.

Ifall det i redovisningen framkommer att bidraget har använts felaktigt, kan tillbakabetalning krävas.

Fick du inte svar på din fråga?

Eva-Rita Helin

Kulturservicekoordinator