Hoppa till innehåll

Varje elev har rätt att få det stöd som hen behöver för sitt lärande och sin skolgång.

I den grundläggande undervisningen används följande stödformer: differentiering, stödundervisning, specialundervisning på deltid, individuell elevhandledning, elevvårdens stöd, undervisning i mindre grupper skolgångshandledartjänster, särskilda hjälpmedel och samarbete med hemmet.

Stöd i tre steg

I förskolan och i den grundläggande utbildningen ges barn och unga pedagogiskt stöd enlig lagen om grundläggande utbildning och vid behov annat stöd enligt lagen om elev- och studerandevård. Stöd enligt lagen om grundläggande utbildning ges enligt trestegsmodellen, dvs. allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan omfattas av endast en av dessa stödnivåer åt gången.

Allmänt stöd

Det allmänna stödet ingår i skolans dagliga undervisning, handledning och fostran och riktas till alla elever som tillfälligt behöver stöd för sitt lärande och sin skolgång.

Intensifierat stöd

Det intensifierade stödet ges till elever som behöver regelbundet stöd eller flera olika stödformer samtidigt. Inom det intensifierade stödet kan alla stödformer användas förutom specialundervisning på heltid och individualisering av lärokurser. För en elev inom intensifierat stöd uppgörs en plan för lärande.

Särskilt stöd

Särskilt stöd riktas till elever som trots olika stödåtgärder inte uppnår målen för tillväxt, utveckling eller inlärning. Inom det särskilda stödet kan alla stödformer användas och stödet är kontinuerligt. På basen av en pedagogisk utredning fattas ett förvaltningsbeslut och därefter uppgörs en individuell plan (IP) för eleven.

Andra stödåtgärder

Stödundervisning

En elev som tillfälligt har sackat efter i sina studier eller som annars behöver kortvarigt stöd har rätt till stödundervisning. Stödundervisningen ska inledas genast när svårigheterna upptäcks för att eleven inte ska hamna på efterkälken permanent. Stödundervisning ges i elevens skola.

Tolknings- och assistenttjänster

Avsikten med dessa tjänster är att garantera grundförutsättningarna för lärande och skolgång och en så tillgänglig inlärningsmiljö som möjligt. Skolgångshandledare finns som stöd för enskilda elever/studerande eller undervisningsgrupper. Behovet av handledning bedöms från fall till fall tillsammans med vårdnadshavare, lärare och elevvårdspersonal.

Särskilda hjälpmedel

För att underlätta skolgången och stöda inlärningen kan en elev/studerande behöva särskilda hjälpmedel för sina studier, till exempel på grund av fysiska behov eller särskilda behov med inlärningen. Behovet av hjälpmedel bedöms från fall till fall tillsammans med vårdnadshavare, lärare och elevvårdspersonal.