Hoppa till innehåll

Idéer är till för att förverkligas

Vilken tjänst eller sak längtar du efter som kan vara till glädje och nytta för invånare i Borgå? Föreslå en idé och rösta din favorit att förverkligas i Borgå stad hösten 2023.

Rösta på idéer 14.9–30.9.2023

I idégivningsfasen gav Borgåborna 382 idéer till den deltagande budgeteringen. Alla idéer har utvärderats och 32 idéer gick vidare till röstningsfasen. Man kan rösta på idéerna under perioden 14–30 september.Länken till röstningen beställs från röstningssidan till den egna e-postadressen.

Var och en kan rösta en gång genom att välja idéer som ska förverkligas för 40 000 euro. Det finns en räknare som visar hur mycket det kostar att genomföra olika idéer. Du kan rösta på så många idéförslag du vill, så länge budgeten för genomförande, som är 40 000, inte överskrids.

Röstning

  • Röstningen sker elektroniskt
  • På Borgå bibliotek och på servicekontoret KOMPASSen (Krämaretorget B) kan man rösta med en pappersblankett

Alla idéer har utvärderats

Det kom in 382 idéer. Alla idéer har utvärderats i etapper, och idéer har kopplats till varandra. Listan innehåller alla idéer, deras beskrivningar på det ursprungliga språket och en utvärdering, som också visar om idén är kopplad till en annan.

Vad tycker du om Borgås första deltagande budgetering? Vi tar gärna emot all respons.

Borgås första deltagande budgetering – Idéer är till för att förverkligas

I det första försöket med deltagande budgetering i Borgå används 40 000 euro för genomförande av idéerna. Budgeten kan fördelas på flera idéer.

Med deltagande budgetering avses att invånarna är nära delaktiga i planeringen och beslutsfattandet i frågor som gäller ekonomi och resurser samt i utvecklingen av stadens tjänster tillsammans. Deltagande budgetering baserar sig på Kommunallagen, som förpliktar fullmäktige att sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter och sätt att delta och påverka, som t.ex. genom att ordna möjligheter att delta i ekonomiplaneringen.

Under sommaren kan Borgåborna, sommargästerna och alla som är intresserade av Borgå föreslå idéer att förverkligas. Därefter ska idéerna utvärderas, bearbetas och sammanslås för omröstning på hösten. De idéer som fått flest röster ska förverkligas under senhösten 2023.

Stegen för deltagande budget

1. Föreslå en idé 19.6–15.8.2023

Under idéskedet kan du fritt föreslå idéer. Idéskedet har som mål att hitta så många förslag som möjligt på sådana idéer som kan göra Borgå till en allt bättre stad för oss alla.

Det är möjligt att komma med idéer individuellt, i en grupp, i en förening eller i ett företag. Invånarna i alla åldrar eller de som är intresserade av frågorna i Borgå kan komma med idéer.

För att idéerna ska komma med i röstningen ska de uppfylla utvärderingskriterierna. Det centrala är att den föreslagna idén hör till stadens behörighet och är allmännyttig, att kostnaderna är högst 40 000 euro och att idén inte orsakar betydande årliga kostnader. Dessutom ska idéerna till årets deltagande budget kunna förverkligas under oktober-december.

Idégivarens namn publiceras inte i samband med idéen. Kontaktuppgifter kan lämnas så att utvärderingsgruppen vid behov kan begära ytterligare information.

2. Utvärderingsskede

Utvärderingsgruppen går igenom alla föreslagna idéer. Idéer slås samman och bearbetas vidare för den slutliga omröstningen. En preliminär kostnadsberäkning och möjlig tidtabell för verkställande utarbetas för alla idéer. Idéer som inte uppfyller utvärderingskriterierna slopas vid det här skedet. Utvärderingsgruppen består av stadens sakkunniga och representanter från äldre- och handikapprådet samt ungdomsfullmäktige.

3. Rösta på idéer 14.9–30.9.2023

I röstningsskedet kan du ge din röst till de bästa idéerna i enlighet med deltagande budgeten. De idéer som fått flest röster går vidare till genomförandeskede. Efter omröstningen kan resultaten granskas på röstningssidan.

4. Genomförandeskede 1.10–31.12.2023

De idéer som förverkligas väljs enligt antalet röster och den tillgängliga budgeten. Idéerna förverkligas under 2023.